• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 336
Tháng 05 : 116.383
Tháng trước : 151.666
Một số định hướng cho thanh niên ở Học viện Lục quân trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên không gian mạng hiện nay
Tư duy nhất quán, đúng đắn của Đảng về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Quân đội đối với công tác dân vận
Sắt son niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam - người lãnh đạo và đồng hành cùng dân tộc
Đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc Quy định số 37-QĐ/TW, của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Những điều đảng viên không được làm”
Tỉnh táo khi sử dụng mạng xã hội
Nâng cao hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong đấu tranh chống “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch
Tìm hiểu “chí công vô tư” trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Nhận diện nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ vấn đề cấp bách trong đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình
Sức mạnh chính trị - tinh thần trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?