Học viện Lục quân tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ chương trình, nội dung đào tạo, đổi mới nội dung gắn với phương pháp dạy học, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về chất lượng giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học, xứng tầm là trung tâm đào tạo cán bộ quân sự, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học quân sự, khoa học giáo dục của Quân đội, quốc gia.