GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng, TS
Đỗ Minh Xương
CHÍNH ỦY
Trung tướng
Lê Quang Xuân

 

                    

PHÓ GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng, PGS.TS
Trần Văn Thành
PHÓ CHÍNH ỦY
Thiếu tướng, PGS.TS
Đậu Văn Nậm
PHÓ GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng, PGS.TS
Trần Khắc Đào

                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng
Trần Quốc Thái