GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng, TS
Đỗ Minh Xương 

 

CHÍNH ỦY
Trung tướng
Đỗ Văn Bảnh 

PHÓ CHÍNH ỦY
Thiếu tướng, PGS.TS
Đậu Văn Nậm

 PHÓ GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng, PGS.TS
Nguyễn Công Sơn

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng, TS
Tống Phú

 

PHÓ GIÁM ĐỐC
Đại tá, PGS.TS
Đỗ Anh Tuấn