GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng, TS
Đỗ Minh Xương


PHÓ GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng, PGS.TS
Trần Văn Thành


PHÓ GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng, PGS.TS
Trần Khắc Đào


 
CHÍNH ỦY
Trung tướng
Lê Quang Xuân


PHÓ CHÍNH ỦY
Thiếu tướng, PGS.TS
Đậu Văn Nậm

 

PHÓ GIÁM ĐỐC
Đại tá, TS
Tống Phú