GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng, TS
Đỗ Minh Xương


PHÓ GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng, PGS.TS
Trần Văn Thành


PHÓ GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng, TS
Tống Phú


 
CHÍNH ỦY
Trung tướng
Đỗ Văn Bảnh


PHÓ CHÍNH ỦY
Thiếu tướng, PGS.TS
Đậu Văn Nậm

 

PHÓ GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng, PGS.TS
Nguyễn Công Sơn