Cùng với công tác GD - ĐT, Học viện luôn quan tâm công tác NCKH và coi đây cũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đảng ủy, Ban Giám đốc đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và có cơ chế cụ thể, vận dụng linh hoạt các chính sách nhằm khuyến khích động viên, các thành phần, lực lượng tham gia NCKH. Trong 5 năm qua, nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Học viện được nghiệm thu và vận dụng, đã giải quyết nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn, phát triển và làm phong phú thêm nền nghệ thuật quân sự Việt Nam. Kết quả cụ thể: hoàn thành biên soạn 08 đề tài cấp Bộ, 13 đề tài cấp ngành, 72 đề tài cấp cơ sở; 4 tập Điều lệnh chiến đấu được Hội đồng khoa học Bộ Quốc phòng đánh giá đạt chất lượng tốt; tài huấn luyện quân sự và nhân văn quân sự đã hoàn thành 149 tài liệu cấp Bộ, 39 tài liệu cấp BTTM; tài liệu dạy học, hoàn thành 26 giáo trình cấp Bộ, 4 giáo trình cấp BTTM và 444 tài liệu cấp Học viện; biên soạn 5 cuốn sách về Tổng kết chiến tranh và 24 cuốn sách về lịch sử các cơ quan đơn vị.