Trong hơn 72 năm qua, Học viện đã đào tạo trên 400 khóa học, với gần 50 ngàn cán bộ CH - TM cấp trung đoàn, sư đoàn, chuyên ngành các binh chủng, cán bộ quân sự địa phương cấp huyện (quận), tỉnh (thành), giảng viên chiến thuật và hàng trăm tiến sĩ, thạc sĩ cho Quân đội ta và quân đội các nước bạn Lào, Campuchia, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 2,3,4. 

Hàng trăm đề tài, luận văn, luận án có chất lượng của Học viện đã được vận dụng kịp thời và có hiệu quả cho nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân ta trong chiến tranh giải phóng cũng như trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.