• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.182
Tháng 03 : 13.735
Tháng trước : 42.268
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Học viện Lục quân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Học viện Lục quân theo tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự mẫu mực, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đạo đức là hệ thống những quy tắc, chuẩn mực về cách ứng xử của con người trong các quan hệ giữa người với người, với tổ chức trong xã hội; là giá trị cốt lõi tạo nên phẩm chất nhân cách của con người. “Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ, đều một lòng, một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân dân, đều nhằm mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đạo đức cách mạng là đạo đức tập thể, nó phải đánh thắng và tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân”. “Đạo đức đó không phải là đạo đức thủ cựu. Nó là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, nó không phải vì danh vọng của cá nhân, mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người”.

Đạo đức cách mạng là “gốc” của cán bộ, đảng viên trong Quân đội; đạo đức cách mạng thực sự là giá trị cốt lõi trong bản lĩnh chính trị của người quân nhân. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên trong Quân đội vừa phản ánh những yêu cầu chung của nhiệm vụ cách mạng, vừa phản ánh đặc điểm, yêu cầu riêng của Quân đội. Đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên trong Quân đội nói chung và trong Học viện nói riêng không phải là cái gì trừu tượng, cao xa mà được thể hiện rất cụ thể trong ba mối quan hệ cơ bản: đối với người, đối với việc, đối với tự mình và được khái quát thành các đặc trưng tiêu biểu đó là:

Trung với nước, Trung với Đảng, Hiếu với dân. Đây là biểu hiện cao nhất ý thức đạo đức người cán bộ, đảng viên trong Quân đội, định hướng cho mọi hoạt động thực tiễn của họ. Tư tưởng: Trung- Hiếu ở đây đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát triển lên tầm cao mới. Người nói: “Ngày xưa Trung là trung với vua, Hiếu là hiếu với cha mẹ mình thôi”; còn ngày nay, “Trung là trung với Tổ quốc, Hiếu là hiếu với nhân dân”. Người chỉ rõ yêu cầu của “Trung” là: “Trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân, với cách mạng, với Đảng”. Trung với nước đối với người cán bộ Quân đội luôn gắn liền với Trung với Đảng, Hiếu với dân. Bởi vì, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, lãnh đạo đất nước nên "Trung với nước” trước hết và tập trung nhất phải là “Trung với Đảng”.

Mặt khác, trong chế độ xã hội chủ nghĩa, nước với dân hoà làm một. Nước là của dân và dân là chủ nhân của đất nước. Do đó, Trung với nước không tách rời Hiếu với dân. Người nói: “Nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội. Cán bộ phải dạy cho đội viên biết kính trọng dân, thương yêu dân, giúp đỡ dân”. Trung với nước, Trung với Đảng, Hiếu với dân trở thành phẩm chất đạo đức hàng đầu định hướng hoạt động cách mạng của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Tinh thần đoàn kết, thương yêu chiến sĩ, đồng đội, gắn bó với quần chúng, có ý thức kỷ luật cao. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với Quân đội cách mạng, đoàn kết là cơ sở tạo nên sức mạnh vô địch. Người căn dặn: “Đoàn kết là sức mạnh nhất của ta. Phải đoàn kết nội bộ, giữa cán bộ và chiến sĩ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Người đội trưởng, người Chính trị viên phải là người anh, người chị, người bạn của đội viên”. Bên cạnh đó, Người còn chú trọng giáo dục tính kỷ luật, coi đó là khâu trọng yếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong Quân đội. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tính kỷ luật của người cán bộ, đảng viên trong Quân đội phải được thể hiện ở sự tự giác chấp hành, tuân thủ điều lệnh Quân đội, pháp luật Nhà nước, tuyệt đối chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, nhiệm vụ cấp trên giao, trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào cũng phải giữ nghiêm kỷ luật quân sự.

Đạo đức của người cán bộ, đảng viên trong Quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện ở đức tính: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo Hồ Chí Minh là phẩm chất nền tảng của đạo đức cách mạng mà mỗi cán bộ, đảng viên trong Quân đội phải luôn quán triệt, thực hiện. Nó phản ánh mối quan hệ “tự mình đối với mình”, đó là nhu cầu “tự thân”, tức là tự lấy chính bản thân mình làm đối tượng để tu dưỡng, rèn luyện trong hoạt động hằng ngày. “Cần, kiệm, liêm, chính của ta là đạo đức của người quân nhân cách mạng. Các chú phải thực hành điều đó”. Người nói, mỗi người đều phải trong sạch, không tham lam, không đem của công dùng vào việc tư, cho nên phải liêm. Hồ Chí Minh luôn đặt niềm tin vào Quân đội và Người luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên Quân đội phải rèn luyện toàn diện các phẩm chất đạo đức trong nhân cách người cán bộ Quân đội, đó là: Trí - Tín - Nhân - Dũng - Liêm - Trung. Đây là những phẩm chất quan trọng, đặc biệt, cần thiết trong hoạt động quân sự, giúp cho người cán bộ, đảng viên trong Quân đội luôn sáng suốt, bình tĩnh, quyết đoán xử trí các tình huống chiến đấu kịp thời, chính xác.

Đạo đức của người cán bộ, đảng viên trong Quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh còn được thể hiện ở tinh thần quốc tế vô sản cao cả, trong sáng, thuỷ chung. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên chú ý giáo dục, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ Quân đội thực hiện tốt nhiệm vụ quốc tế nặng nề và vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng. Những tư tưởng sâu sắc về tinh thần quốc tế vô sản vô tư, trong sáng của Người đã trở thành giá trị, chuẩn mực đạo đức cách mạng để cán bộ, đảng viên trong Quân đội luôn ghi nhớ thực hiện. Theo Hồ Chí Minh: “Giúp nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình”. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần quốc tế vô sản cao cả, nhiều cán bộ, chiến sỹ tình nguyện Việt Nam đã không quản ngại hy sinh, gian khổ, vượt mọi khó khăn, viết nên những trang sử truyền thống sáng ngời về đạo đức cách mạng của người cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên Quân đội là những người luôn đi tiên phong trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao đẹp đó.

Để nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Học viện Lục quân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Học viện về giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng

Đây là biện pháp quan trọng hàng đầu, bởi vì nhận thức là cơ sở của hành động. Nhận thức đúng sẽ giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên có hành động đúng đắn. Do đó, các cấp uỷ, tổ chức đảng phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng; xác định tốt ý thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về rèn luyện đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên giáo dục cho cán bộ, đảng viên tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và Nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân; sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Luôn nêu cao tinh thần yêu nước, có nhận thức và thái độ chính trị đúng đắn, khắc phục vượt qua mọi khó khăn thử thách, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hai là, thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh, khiêm tốn, giản dị; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Thường xuyên quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Luôn lạc quan, tự tin; nói đi đôi với làm, nói ít, làm nhiều, ứng xử có văn hoá. nêu cao tự phê bình và phê bình, luôn “tự soi, tự sửa”, gương mẫu thực hành cần, kiệm, liêm, chính trong công tác, sinh hoạt. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, không để lợi ích cá nhân chi phối, không chạy theo thành tích, giấu giếm khuyết điểm; tích cực bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt, phê phán, đẩy lùi cái xấu.

Ba là, không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức về chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức văn hoá, xã hội đáp ứng yêu cầu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng, phương pháp làm việc có kế hoạch, khoa học, cụ thể, tỉ mỉ, chu đáo, sâu sát thực tiễn; nêu cao tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cá nhân trong mọi công việc.

Đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, nhân cách nhà giáo, có đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, tinh thần trách nhiệm cao; có kiến thức khoa học chuyên sâu, có phương pháp, kỹ năng sư phạm tốt, xứng đáng là nhà giáo, là người chỉ huy mẫu mực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học trong tình hình mới.

Đối với đội ngũ cán bộ cơ quan, thường xuyên xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần chủ động, nhạy bén trong tham mưu, có phương pháp, tác phong công tác khoa học. Thường xuyên nghiên cứu sâu, kỹ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ của cấp trên; tăng cường bám nắm tình hình thực tiễn hoạt động của các cơ quan, đơn vị; làm cơ sở để tham mưu đúng, trúng, kịp thời, chính xác, hiệu quả, sát thực tế.

Bốn là, tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Học viện thực sự tiền phong gương mẫu, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; luôn yêu thương và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, đồng chí, đồng đội

Sức mạnh của toàn Đảng là do sức mạnh của đội ngũ đảng viên tạo nên. Do đó, việc nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục, rèn luyện và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn là khâu then chốt, là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng. Các cấp ủy, chi bộ phải kết hợp chặt chẽ, đồng bộ tất cả các khâu, các bư­ớc giữa công tác quản lý với giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quản lý chặt chẽ, toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, các mối quan hệ xã hội... Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, bởi chủ nghĩa cá nhân là nguồn gốc, nguyên nhân sinh ra tệ quan liêu, cửa quyền, kiêu ngạo, tham ô, lãng phí và những điều xấu xa khác. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm.

Năm là, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, tiêu cực

Đổi mới phương thức giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trước hết cần tập trung thực hiện tốt phương thức giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng thông qua sinh hoạt Đảng; sinh hoạt chính trị; sinh hoạt học tập; sinh hoạt tự phê bình và phê bình…Thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Tổ chức tốt nhất, hiệu quả nhất việc học tập, tự học tập những nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng về việc xây dựng, bồi dưỡng đạo đức, lối sống trong điều kiện mới.

Chủ động phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hoá” Quân đội của các thế lực thù địch.

Đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên không phải tự nhiên mà có, phải trải qua quá trình tự rèn luyện bền bỉ, thường xuyên, lâu dài, gian khổ và sự quan tâm giáo dục của cấp ủy, tổ chức đảng mới tạo nên. Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Học viện hiện nay là yêu cầu khách quan, cấp thiết, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm tiếp tục bồi dưỡng, phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới./.

P.Đ.C


Tác giả: PCT. Phạm Đình Công
Nguồn:Học viện Lục quân Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 12 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?