Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 734
Tháng 07 : 37.093
Tháng trước : 67.667
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục phát huy vai trò, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Đảng bộ Văn phòng, Học viện Lục quân hiện nay

Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận chống lại các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là mặt trận nóng bỏng hàng đầu của công tác tư tưởng, lý luận; có vai trò quan trọng trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước.

Đảng ủy, chỉ huy Văn phòng xác định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đồng thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, cố tình bôi xấu cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân… Đồng thời, Đảng ủy, chỉ huy Văn phòng, cấp ủy, chỉ huy các ban, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, đảng viên như Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị chỉ rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên”.

Thời gian qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Học viện, sự quan tâm, hướng dẫn của cơ quan chính trị, Đảng ủy, chỉ huy Văn phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, với một số kết quả nổi bật: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị về vai trò và tầm quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm, thù địch được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả. Công tác theo dõi, phát hiện, xử lý, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin sai trái, thù địch, phản động bước đầu có kết quả tốt. Đặc biệt, đã chú trọng, quan tâm xây dựng, bồi dưỡng lực lượng trong tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống. Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chỉ huy trong phát huy vai trò, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có thời điểm chưa quyết liệt, kịp thời; công tác tổ chức, xây dựng lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chưa được triển khai đồng bộ; một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ, chính xác về những vấn đề phức tạp của đời sống xã hội.

Để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế cũng như phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tác động từ thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Văn phòng Học viện Lục quân cần tiếp tục phát huy vai trò, nhiệm vụ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là nền tảng tinh thần của xã hội; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII, khóa XIII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 847 -NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới gắn với các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; tự giác tu dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng.

Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam

Hai là, tích cực đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời luôn tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, những phần tử bất mãn. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tỉnh táo, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi phát ngôn, chia sẻ nhận định, đánh giá về vấn đề, sự kiện, hiện tượng nào đó.

Ba là, chú trọng nâng cao ý thức tự giác, kỷ luật trong khi tiếp xúc thông tin; nắm vững và chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin theo quy định của Hiến pháp, Luật Tiếp cận thông tin và Luật An ninh mạng. Khi tham gia mạng xã hội cần nghiêm túc thực hiện điều lệ và quy định kỷ luật của Ðảng, của tổ chức mà mình là thành viên, đồng thời thể hiện là công dân gương mẫu.

Bốn là, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn xuất phát từ những hành động cụ thể gắn với công việc, cuộc sống hằng ngày; không xa hoa, lãng phí, không gây mất đoàn kết nội bộ. Tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày, đồng thời phản biện lại những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch trên không gian mạng./.


Tác giả: VP. Nguyễn Trường Sinh
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?