• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 129
Tháng 08 : 56.877
Tháng trước : 107.505
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị cho giảng viên trẻ ở Học viện Lục quân trước ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội

Bản lĩnh chính trị của người giảng viên trẻ là sự vững vàng, kiên định về lập trường chính trị, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng; có năng lực làm chủ về chính trị, không bị dao động trước các vấn đề chính trị - xã hội nói chung, trước những ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội nói riêng tác động đến hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, có quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, mạng xã hội phát triển nhanh chóng đã đem lại những lợi ích to lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tuy vậy, mạng xã hội còn mang đến những thông tin tiêu cực có ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống, tâm sinh lý và ý thức chấp hành kỷ luật đối với người sử dụng. Nhận thức rõ vấn đề này, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa giảng viên đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, giáo dục, quản lý nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ giảng viên trẻ trước ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội. Nhờ đó, đội ngũ giảng viên trẻ của Học viện đã tích cực tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số giảng viên trẻ tiếp cận, nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao. Trong khi đó, yêu cầu nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện ngày càng đòi hỏi cao, tình hình thế giới, khu vực, trong nước tiếp tục có những diễn biến mới, phức tạp. Đòi hỏi phải nâng cao bản lĩnh chính trị cho giảng viên trẻ ở Học viện Lục quân trước ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội thời gian tới. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, phát huy vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cấp ủy, người chỉ huy các cấp nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị của giảng viên trẻ.

Đây là giải pháp quan trọng nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện với việc quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xem đây là nội dung trọng tâm, then chốt. Trước hết, phải làm cho đội ngũ giảng viên trẻ nhận thức được vai trò, tầm quan trọng việc nâng cao bản lĩnh chính trị, từ đó có thái độ tích cực, chủ động trong việc tự rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho bản thân trước những ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội; chú trọng tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Quân đội nhằm khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nghề nghiệp.

Cấp ủy, người chỉ huy các cơ quan, khoa giảng viên là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị trong việc định hướng giáo dục, quản lý cho đội ngũ giảng viên trẻ trước những thông tin “nóng” mang tính thời sự mà xã hội đang quan tâm trên các trang mạng xã hội; vạch rõ âm mưu, thủ đoạn, cách thức tiến hành chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thông tin trên mạng xã hội; biểu dương, khen thưởng những giảng viên trẻ có thành tích tốt trong khai thác những thông tin tích cực của mạng xã hội vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học; đồng thời phê bình những cán bộ, giảng viên trẻ lười học tập, nghiên cứu, cập nhật những thông tin mới vào bài giảng. Qua đó, khắc phục tình trạng thiếu thông tin, nhiễu thông tin dẫn đến tâm lý hoang mang hoặc hiểu không đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hai là, phát huy vai trò của cơ quan chính trị trong việc nâng cao bản lĩnh chính trị cho giảng viên trẻ.

Cơ quan chính trị có vai trò hết sức quan trọng trong giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ giác ngộ cách mạng, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, xây dựng phẩm chất nhân cách tốt đẹp của người giảng viên, giữ gìn, pháp huy truyền thống cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”.

 Để thực hiện tốt mục tiêu nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ giảng viên trong toàn Học viện nói chung, đội ngũ giảng viên trẻ nói riêng đòi hỏi cơ quan chính trị cần làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và hướng dẫn các tổ chức, lực lượng chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, đòi “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Tổ chức, động viên cán bộ, giảng viên tích cực, chủ động tham gia đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, góp phần bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Hướng dẫn các cơ quan, khoa giảng viên tiến hành công tác giáo dục chính trị, công tác tư tưởng; kết hợp giáo dục chính trị với giáo dục truyền thống và giáo dục pháp luật. Qua đó, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trước những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Đồng thời, tiến hành đồng bộ công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách và cán bộ nhằm từng bước định hướng tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ giảng viên trẻ.

Ba là, trang bị cho giảng viên trẻ hệ thống tri thức toàn diện về các vấn đề chính trị - xã hội

Đây là giải pháp cơ bản nhằm nâng cao trình độ, tri thức cho đội ngũ giảng viên trẻ, trong đó, cần tập trung nâng cao nhận thức về bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cho đội ngũ giảng viên trẻ. Qua đó, xây dựng cho họ thế giới quan, phương pháp luận khoa học; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Từ những tri thức được trang bị, mỗi giảng viên trẻ cần tỉnh táo trong xử lý, tiếp nhận và đấu tranh bác bỏ những thông tin xấu độc, phân biệt rõ phải - trái, đúng - sai trên các trang mạng xã hội; ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bốn là, xây dựng môi trường văn hóa trong sáng, lành mạnh, quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ giảng viên trẻ.

Môi trường quân đội là môi trường văn hoá quân sự có vai trò quan trọng trong giáo dục xây dựng nhân cách quân nhân, góp phần xây dựng nên các giá trị văn hoá tinh thần của quân đội ta.

Môi trường văn hoá sư phạm của Học viện Lục quân là một bộ phận của môi trường văn hoá quân sự có nhiệm vụ xây dựng, bồi dưỡng nhân cách đội ngũ giảng viên trẻ phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Do vậy, cùng với công tác lãnh đạo, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ, theo sát giúp đỡ đội ngũ giảng viên trẻ, tạo môi trường văn hóa tốt cho họ cống hiến, rèn luyện và thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của bản thân.

Năm là, phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác của giảng viên trẻ trong tự rèn luyện, tự bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị.

Những mặt tiêu cực của mạng xã hội sẽ có tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng, lối sống của giảng viên trẻ nếu họ không có mục tiêu, lý tưởng phấn đấu rõ ràng, không đủ khả năng phát hiện, phân biệt đúng - sai, tốt - xấu, tiến bộ - lạc hậu ...Vì vậy, từng giảng viên trẻ cần tích cực, chủ động, tự giác trong tự rèn luyện, tự bồi dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, có khả năng “tự đề kháng”, “tự miễn dịch” cao trước những ảnh hưởng tiêu cực trên mạng xã hội

Trên đây là một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị của giảng viên trẻ ở Học viện Lục quân trước những ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội hiện nay. Mỗi giải pháp có vị trí, vai trò khác nhau nhưng chúng nằm trong một chỉnh thể thống nhất. Giải pháp này là tiền đề, cơ sở cho giải pháp kia và luôn tác động, bổ sung, chuyển hóa lẫn nhau. Vì vậy, để nâng cao bản lĩnh của giảng viên trẻ ở Học viện trước ảnh hưởng tiêu cực mạng xã hội hiện nay cần phải căn cứ vào điều kiện cụ thể, triển khai, thực hiện đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp. Trong quá trình triển khai thực hiện, không được tuyệt đối hóa, hay coi nhẹ bất cứ một giải pháp nào.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban Chỉ đạo 35 - Đảng ủy Học viện Lục quân, Báo cáo số 151-BC/BCĐ, ngày 01/6/2021, Về kết quả hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng tháng 4 năm 2021, Lâm Đồng.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

3.  Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

N.T.T


Tác giả: CTD. Nguyễn Thiên Tân
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?