Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 619
Tháng 04 : 37.457
Tháng trước : 72.315
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiên quyết đấu tranh phản bác luận điệu “Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trên hiến pháp và pháp luật” của các thế lực thù địch

Hiện nay, các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và cách mạng nước ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, bằng những thủ đoạn rất thâm hiểm.

Trên một số trang mạng xã hội, các thế lực thù địch đã đăng tải, phát tán nhiều tin, bài, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tiếp tục rêu rao những luận điệu cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là “độc đoán, chuyên quyền”, “Đảng tiếm quyền nhà nước” hoặc “Đảng làm thay nhà nước”... Trong đó, chúng cho rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trên Hiến pháp và pháp luật” với mưu đồ đen tối nhằm xuyên tạc, phủ nhận vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp phá hoại, vô hiệu hóa cơ chế hoạt động của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở nước ta “Đảng lãnh đạo - nhà nước quản lý, điều hành xã hội - Nhân dân làm chủ”. Từ đó, gây tâm lý hoài nghi, dao động, làm tổn hại đến mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với Nhân dân, Nhân dân với Nhà nước; làm giảm sút niềm tin của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Luận điệu “Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trên Hiến pháp và pháp luật” của các thế lực thù địch là vô căn cứ, phản khoa học nhằm phủ nhận vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và gây đối lập, tạo mâu thuẫn giữa Đảng và Nhà nước, giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Chúng viện dẫn quan điểm của Đảng ta về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - thượng tôn pháp luật, để ngụy biện rằng “Đảng không có vai trò lãnh đạo nhà nước”, “nếu Đảng lãnh đạo nhà nước là đứng trên Hiến pháp và pháp luật”! Chúng đã ngộ nhận và đánh tráo khái niệm một cách thô thiển giữa “nhà nước pháp quyền” nói chung với “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” và “nhà nước pháp quyền tư sản”. Nhà nước pháp quyền là nhà nước thượng tôn pháp luật - điều đó đúng. Nhưng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mang bản chất giai cấp công nhân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo, là nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân, quyền lực nhà nước và xã hội thuộc về Nhân dân - khác hoàn toàn về chất so với nhà nước tư sản và các hình thức nhà nước của giai cấp thống trị, bóc lột đã có trong lịch sử. Đó là nhà nước mà quyền lực thuộc về thiểu số giai cấp thống trị, bóc lột (chủ nô, phong kiến, tư sản). Như vậy, chúng đã cố tình cắt xén vấn đề cốt yếu nhất của nhà nước là quyền lực thuộc về Nhân dân trong bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Mặt khác, phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội thông qua hệ thống tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong Nhà nước và các tổ chức của hệ thống chính trị: Các tổ chức Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”(1). Trong mối quan hệ giữa Đảng và hệ thống chính trị: Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là bộ phận của hệ thống ấy. Về vai trò, trách nhiệm của Đảng cầm quyền, nhất là đối với Nhân dân đã được hiến định một cách rõ ràng: “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”(2). Điều đó thể hiện bản chất tiên phong, trách nhiệm chính trị - pháp lý của Đảng đối với Nhân dân về vận mệnh của dân tộc và sự phát triển của đất nước. Đồng thời, hoạt động lãnh đạo của Đảng đều được thực hiện theo Hiến pháp và pháp luật, chứ không có cái gọi là “Đảng đứng trên Hiến pháp và pháp luật”. Như vậy, Đảng lãnh đạo nhà nước và toàn xã hội không hề “đứng trên Hiến pháp và pháp luật” như luận điệu của các thế lực thù địch đã rêu rao. Ngược lại, Đảng lãnh đạo nhà nước được Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định rõ trong điều 4: “Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”(3).  

Thực tiễn hơn 93 năm lãnh đạo cách mạng và 78 năm cầm quyền đã khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội là nhân tố quyết định bản chất nhà nước, nền pháp chế xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, đưa đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Hiện nay, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, nhất là với Nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; đồng thời, phát huy dân chủ, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và quyền làm chủ của Nhân dân… Thực tiễn đó càng cho thấy luận điệu “Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trên Hiến pháp và pháp luật” của các thế lực thù địch là hoàn toàn bịa đặt và sai trái!

Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước nói chung, luận điệu “Đảng đứng trên Hiến pháp và pháp luật” nói riêng, góp phần giữ vững tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội, chúng ta cần phải:

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền, Đảng lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội, về Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó, tiếp tục thấm nhuần sâu sắc và thực hiện có hiệu quả lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”(4).

Nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW, về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới” và Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới” của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII). Trong đó, quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị nói chung, đối với các cơ quan nhà nước nói riêng.

Trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế hiện nay, phải tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật đồng bộ, đầy đủ và không ngừng hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, được phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; tăng cường kiểm soát quyền lực Nhà nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, lãng phí thật sự hiệu quả nhằm xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Như vậy, luận điệu “Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trên Hiến pháp và pháp luật” của các thế lực thù địch là vô căn cứ, sai trái, không đúng thực tế, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân phải hết sức cảnh giác, tỉnh táo nhận diện rõ ý đồ, dã tâm của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của chúng, khẳng định rõ và luôn tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và toàn xã hội./. 

Tài liệu tham khảo:

- (1), (2), (3). Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2015, tr.10.

- (4). Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 15, tr. 611-612.


Tác giả: KMLNTTHCM. Nguyễn Sỹ Họa
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?