• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.351
Tháng 09 : 45.845
Tháng trước : 37.544
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhận diện một số thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta.

Thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, thời gian qua cùng với điều chỉnh một số chính sách trong hoạt động đối ngoại, các thế lực thù địch muốn tạo ra điều kiện thuận lợi để qua đó xâm nhập sâu hơn, leo cao hơn vào xã hội Việt Nam, thông qua các gói tài trợ, viện trợ, sử dụng cố vấn… trực tiếp hoặc gián tiếp hướng lái con đường phát triển của Việt Nam theo tư bản chủ nghĩa. Để thực hiện cho bằng được chiến lược này, chúng tìm mọi thủ đoạn tác động vào nội bộ Đảng ta, dẫn đến quá trình “tự diến biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là những vấn đề chúng ta cần nhận diện và vạch trần.

Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch từ nước ngoài nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta hiện nay là cuộc đấu tranh rất nóng bỏng và không kém phần quyết liệt. Trước hết, chúng ta có thể nhận diện rõ một số âm mưu, thủ đoạn của chúng trên các vấn đề chủ yếu sau:

Thứ nhất, tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Mục tiêu nhất quán của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình” là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa. Bởi vì chúng hiểu rất rõ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; là vũ khí tinh thần, ngọn nguồn sức mạnh, cơ sở vật chất, ngọn cờ giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Cho nên, chúng chủ ý tìm mọi cách để xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng ta, từ đó hòng phủ định những quan điểm, lý luận đổi mới của Đảng; đồng thời, chúng xen cài các triết lý, học thuyết, các giá trị của hệ tư tưởng tư bản chủ nghĩa vào xã hội Việt Nam. Chúng luôn coi mũi tiến công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta là sự tiến công ý thức hệ, làm “đòn bẩy” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta theo quỹ đạo có lợi cho chúng.

Để đạt được mục tiêu thâm độc trên, các thế lực thù địch từ nước ngoài đã và đang tìm mọi cách tiến công trực diện vào nhận thức, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và người dân ở trong nước cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chiêu thức của chúng là biến những việc đơn giản thành phức tạp, cá biệt thành phổ biến, những điều dễ hiểu thành khó hiểu, đánh tráo khái niệm, nhằm lôi kéo những người hạn chế về nhận thức chính trị phục vụ cho mưu đồ của chúng. Vì vậy, chúng ta không khó hiểu về các tổ chức chống cộng cực đoan, các đảng phái phản động người Việt ở nước ngoài đang ngày đêm tuyên truyền, xuyên tạc, cổ súy cho những luận điệu mà chúng cho là rất “khách quan”, “khoa học”’ rằng hiện nay, chủ nghĩa Mác – Lênin đã “lỗi thời”, “lạc hậu”, đã “cáo chung” sau sự tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.

Đối với quan điểm, lý luận đổi mới về chủ nghĩa xã hội của Đảng ta, chúng không dừng ở việc phê phán, xuyên tạc mặt này, mặt kia của chủ nghĩa xã hội, mà chủ ý tung ra các luận điệu lập lờ, hòng xóa nhòa tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa; đồng thời, rao giảng không ngớt luận điệu chủ nghĩa xã hội chỉ là “quái thai của lịch sử” để mọi người lầm tưởng. Chúng còn võ đoán cho rằng, do Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa nên đã đưa dân tộc vào cảnh “nồi dân tộc xáo thịt”, làm cho đất nước “cứ luẩn quẩn trong cảnh đói nghèo”… Xen cài, khuếch trương một số thành tựu trong xã hội tư bản nhằm gây sự mơ hồ, thật – ảo giữa bản chất và hiện tượng, qua đó thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta.

Thứ hai, tuyên truyền xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam.

Lợi dụng sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Liên Xô và Đông Âu, cùng những khó khăn trong quá trình hội nhập phát triển kinh tế – xã hội của nước ta, các thế lực thù địch từ nước ngoài tăng cường tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận quan điểm, lý luận đổi mới của Đảng ta về dân chủ. Thông qua các chiến dịch “chuyển lửa về quê nhà”, chúng ra sức tán dương cho “giá trị dân chủ tư sản”, chủ nghĩa tự do, thực dụng; tung ra những luận điệu vu khống, kích động, đòi Việt Nam phải thực hiện đa nguyên về chính trị, đa đảng đối lập thì đất nước mới có dân chủ… Núp dưới vỏ bọc “vì dân chủ”, chúng ra sức lợi dụng, khoét sâu vào những khó khăn, khuyết điểm của chúng ta trong quá trình xây dựng đất nước để bài xích, mưu toan xóa bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang xây dựng, hoàn thiện.

Trong âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta, các thế lực thù địch từ nước ngoài luôn xoáy sâu vấn đề dân tộc, tôn giáo. Chúng không ngớt xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, gieo rắc sự hoài nghi trong các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta về chính sách dân tộc và tôn giáo; kích động và khơi dậy sự phản kháng của những kẻ bất mãn, các phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất ở trong nước chống đối lại đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; tạo cớ tài trợ để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.

Thứ ba, tuyên truyền, xuyên tạc nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta đề ra đường lối phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đã tạo nên động lực và hiệu quả lớn, đưa đất nước từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức và ngày càng phát triển vững chắc. Tuy nhiên, các thế lực thù địch từ nước ngoài vẫn phớt lờ và liên tục tung ra luận điệu xuyên tạc, lừa mị dư luận, cho rằng: đường lối, quan điểm, lý luận đổi mới của Đảng ta về xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự lắp ghép “đầu Ngô, mình Sở”, không có sự dung hợp giữa kinh tế thị trường với chủ nghĩa xã hội. Chúng còn cố tình bịa đặt, suy diễn, coi định hướng xã hội chủ nghĩa “chỉ mang ý nghĩa thuần túy quyền lực”. Thực chất những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam của các thế lực thù địch từ nước ngoài chỉ nhằm phục vụ cho mục tiêu xóa bỏ chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa, cản trở sự hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay, thúc đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta theo ý đồ thâm độc của chúng.

Thứ tư, tuyên truyền, xuyên tạc đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang Việt Nam

Các thế lực thù địch từ nước ngoài chắc chắn biết rõ, lực lượng vũ trang nhân dân – Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, dân tộc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và những thành tựu công cuộc đổi mới. Vì vậy, từ trước tới nay chúng đẩy mạnh truyền bá các quan điểm, luận điệu phản khoa học và phản động, đòi hai lực lượng “trọng yếu” này của cách mạng phải “trung lập về chính trị”, “đứng ngoài chính trị”. Chúng cho rằng “quân đội và công an chỉ là của quốc gia, dân tộc, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào hay lực lượng chính trị nào”. Chúng còn tung ra lập luận có vẻ “khoa học” rằng, bản chất của lực lượng vũ trang là “phi giai cấp”; cho nên, Việt Nam phải thực hiện “trung lập hóa, chuyên nghiệp hóa lực lượng quân đội và công an”.

Thực chất những quan điểm, luận điệu của các thế lực thù địch từ nước ngoài đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam để nhằm làm rối loạn về chính trị, tư tưởng, lý luận, gây khủng hoảng niềm tin trong xã hội, tạo ra “khoảng trống” về ý thức hệ của lực lượng quân đội và công an. Chúng mưu toan thực hiện “lấp khoảng trống tư tưởng” bằng cách từng bước chuyển tính chất chính trị tiến bộ, cách mạng của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân sang lập trường chính trị của giai cấp tư sản. Mưu đồ thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đó của chúng nhằm tước bỏ sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội và công an; vô hiệu hóa vai trò quân đội, công an là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng và Nhà nước ta trong sự nhiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta bên cạnh những thời cơ và thuận lợi là cơ bản, cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới đan xen. Các thế lực thù địch từ nước ngoài âm mưu nhanh chóng xóa bỏ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng ta là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thủ đoạn chống phá của chúng rất xảo quyệt, tinh vi; kết hợp cả lực lượng bên ngoài và bên trong; triển khai trên nhiều lĩnh vực; lợi dụng tất cả các phương tiện, nhất là trên mạng xã hội để chống phá. Vì vậy, việc vạch rõ những âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta của các thế lực thù địch, cùng một số hình thức, biện pháp, phương tiện mà chúng thường sử dụng để phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta trong những năm qua có ý nghĩa rất quan trọng và cấp bách. Đây thực sự là cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận rất nóng bóng, quyết liệt và lâu dài, đòi hỏi chúng ta cần có những giải pháp đấu tranh, ngăn chặn hữu hiệu làm thất bại mưu đồ của chúng, đưa công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đạt được những thành tựu mới./.

L.V.T


Tác giả: HSD. Lại Văn Thiêm
Nguồn:Học viện Lục quân Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?