Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.969
Tháng 04 : 58.615
Tháng trước : 72.315
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giữ vững và phát huy mối liên hệ mật thiết giữa Dân với Đảng

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn giữ vững và phát huy mối liên hệ mật thiết máu thịt giữa Đảng với Dân, giữa Dân với Đảng. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc có ý nghĩa quyết định đến bản chất, truyền thống và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong 94 năm qua.

Thực tiễn đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, thông qua vai trò to lớn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Phong trào yêu nước và phong trào công nhân Việt Nam là cơ sở chính trị, nền tảng, “là mảnh đất hiện thực” để lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin thâm nhập vào quần chúng nhân dân dẫn đến sự ra đời của Đảng. Do đó, mối liên hệ mật thiết giữa Dân với Đảng đã hình thành một cách tự nhiên và thuộc bản chất của Đảng ta. Hay nói cách khác, đó là mối quan hệ biện chứng, tất yếu, tự nhiên; nếu không có Nhân dân thì cũng không có sự ra đời và tồn tại của Đảng; và Đảng ra đời đều nhằm mục đích lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng nhân dân thoát khỏi ách áp bức, lầm than của cuộc đời nô lệ, người dân mất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 03/02/1930 là tất yếu, khách quan, sự chín muồi cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không chỉ đáp ứng yêu cầu của cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX, mà còn quy tụ, tập hợp, cuốn hút toàn thể Nhân dân Việt Nam tin tưởng và luôn một lòng theo Đảng lãnh đạo để đấu tranh giành độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc cho toàn thể Nhân dân. Điều đó được thể hiện ngay trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”[1]. Xã hội cộng sản đó là một xã hội mới, ưu việt hơn hẳn các xã hội trước đó, đưa Nhân dân ta từ địa vị nô lệ lên địa vị làm chủ nhà nước, làm chủ xã hội. Chính mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã gắn kết máu thịt giữa Dân với Đảng trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam; đồng thời, được hiến định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013: “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”[2]. Đây là cơ sở pháp lý cao nhất để giữ gìn và phát huy mối liên hệ máu thịt giữa Dân với Đảng trong thực thi nhiệm vụ của Đảng và trách nhiệm của Dân trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.

 

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản (Ảnh: Tranh tư liệu/TTXVN).

Giữ vững và phát huy mối liên hệ mật thiết giữa Dân với Đảng, đó là sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng Dân trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, là nhân tố đã tạo nên sức mạnh to lớn, quyết định đến thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 càng gắn kết mối liên hệ giữa Dân với Đảng thêm chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho Đảng ta lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành thắng lợi vẻ vang, thu non sông về một mối, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi của quyết tâm, ý chí, khát vọng của toàn dân ta được soi sáng bởi sự lãnh đạo tài tình với đường lối kháng chiến nhân dân, toàn dân của Đảng và được toàn dân ta một lòng tin tưởng, ủng hộ Đảng và Nhà nước Việt Nam mới.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta tiếp tục giữ vững và phát huy mối liên hệ mật thiết giữa Dân với Đảng - Đảng dựa vào Dân, Dân tin Đảng. Đó là niềm tin tuyệt đối vào công cuộc đổi mới toàn diện đất do Đảng ta khởi xướng; đồng thời công cuộc đổi mới của Đảng cũng xuất phát từ đòi hỏi bức xúc từ thực tiễn đời sống của Nhân dân. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp cách mạng, Đảng phải thấm nhuần đường lối Nhân dân, có Dân là có tất cả, phải dựa hẳn vào Dân, thì sự nghiệp cách mạng mới thành công. Thực tiễn quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, Đảng ta đều xuất phát từ Dân, học hỏi Dân, để phục vụ Nhân dân và Tổ quốc. Những suy nghĩ, hành động “khoán chui”, “xé rào” đầy sáng tạo của Nhân dân trong sản xuất nông nghiệp đã tạo cơ sở, tiền đề để Đảng ta nghiên cứu, bổ sung và xác định chủ trương đổi mới trên lĩnh vực nông nghiệp, đưa nước ta từ một nước thiếu lương thực trầm trọng, qua 37 năm đổi mới, đã trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào dân tộc xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: TTXVN.

Những năm gần đây, đặc biệt từ năm 2020 đến nay, mặc dù chịu tác động rất lớn từ dịch bệnh, xung đột vũ trang ở một số nơi trên thế giới và sự suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng chúng ta đã phát huy được nhân tố “ý Đảng hợp lòng dân”, với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, sự cố gắng, đoàn kết, thống nhất của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã vượt qua khó khăn, thử thách, giữ vững sự ổn định chính trị và phát triển, năm 2023 đạt mức tăng trưởng kinh tế 5,05%, gấp 1,68 lần mức tăng chung của kinh tế thế giới[3]; Việt Nam trở thành điểm sáng trong bức tranh tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Và có thể khẳng định rằng, chính việc giữ vững và phát huy tốt mối liên hệ mật thiết, gắn bó máu thịt giữa Dân với Đảng, mà Đảng ta đã lãnh đạo đất nước đổi mới, đạt được những thành tựu to lớn trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”[4]. Vì vậy, Đại hội XIII của Đảng đã tổng kết một trong những bài học quý báu đó là: Mọi chủ trương, chính sách của Đảng “phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng”[5].

Thành tựu của đất nước từ khi đổi mới đến nay, nhất là năm 2023, là cơ sở, tiền đề vững chắc để Đảng ta lãnh đạo Nhân dân ta giành nhiều kết quả vượt bậc hơn nữa trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Đồng thời, là động lực khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.


[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG - Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 3, tr.1.

[2] Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb CTQG - Sự thật, Hà Nội, 2015, tr.10.

[3] Báo Quân đội Nhân dân số 22531 ngày 01/01/2024, tr.01.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG – Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 1, tr.25.

[5] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG – Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 1, tr.28.


Tác giả: KMLNTTHCM. Nguyễn Sỹ Họa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?