GIÁM ĐỐCCHÍNH ỦY
Trung tướng, PGS.TS
Hoàng Văn Minh
Thiếu tướng
Lê Quang Xuân

 

                    PHÓ GIÁM ĐỐC


PHÓ CHÍNH ỦY


PHÓ GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng, PGS.TS
Trần Văn Thành
Thiếu tướng, PGS.TS
Đậu Văn Nậm
Thiếu tướng, PGS.TS
Trần Khắc Đào

                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng
Trần Quốc Thái