GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng, TS
Đỗ Minh Xương 

 

CHÍNH ỦY
Thiếu tướng
Trần Danh Khải 

PHÓ CHÍNH ỦY

Thiếu tướng, PGS.TS
Nguyễn Công Sơn

PHÓ GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng, TS
Tống Phú

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Thiếu tướng, PGS.TS
Đỗ Anh Tuấn