1. Phòng Đào tạo
  2. Phòng Chính trị
  3. Phòng Sau đại học
  4. Phòng Khoa học quân sự
  5. Phòng Thông tin KHQS
  6. Phòng Hậu cần
  7. Phòng Kỹ thuật
  8. Văn phòng
  9. Ban Khảo thí
  10. Ban Tài chính
  11. Thanh tra Quốc phòng