1. Khoa Chiến thuật
 2. Khoa Chiến dịch
 3. Khoa Chỉ huy - Tham mưu
 4. Khoa Quân sự địa phương
 5. Khoa Quân chủng
 6. Khoa Hóa học
 7. Khoa Pháo binh
 8. Khoa Công Binh
 9. Khoa Tăng Thiết giáp
 10. Khoa Thông tin
 11. Khoa Quân sự chung
 12. Khoa Hậu cần - Kỹ thuật
 13. Khoa Trinh sát
 14. Khoa Sư phạm quân sự
 15. Khoa Tin học - Ngoại ngữ
 16. Khoa CTĐ-CTCT
 17. Khoa MLN, TTHCM