• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.926
Tháng 06 : 108.819
Tháng trước : 145.456
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu cho Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu cho quân đội là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần to lớn nâng cao sức mạnh tổng hợp của quân đội, đảm bảo cho quân đội chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm chăm lo đến việc xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu của quân và dân ta. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Người thường căn dặn: “Phải nêu cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, có quyết tâm thì làm việc gì cũng được” và Người khẳng định quyết tâm của toàn dân tộc ta: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà...”.

Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Hồ Chí Minh khẳng định, giành độc lập tự do của Tổ quốc là để xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập và giàu mạnh. Đó là mục tiêu và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta:

“Còn non, còn nước, còn người,

Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”!

Thực hiện lời dạy của Người, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã nêu cao ý chí quyết tâm chiến đấu trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ đầy hy sinh gian khổ làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975; đồng thời bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng của Quân đội ta hiện nay.

Hiện nay, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, đặc biệt là cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển như vũ bão có tác động sâu sắc đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực quân sự. Chiến tranh hiện đại sẽ là cuộc chiến tranh kẻ địch sử dụng rộng rãi vũ khí công nghệ cao, tính chất ác liệt và hủy diệt ngày càng lớn. Điều đó đặt ra nhiều vấn đề  về chính trị - tinh thần, về ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Câu hỏi đặt ra là, chúng ta có dám đánh, biết đánh và đánh thắng một cuộc chiến tranh xâm lược sử dụng vũ khí công nghệ cao được hay không? Để có lời giải cho vấn đề đó và để tiếp tục quán triệt thực hiện di huấn trong Di chúc của Người: Giữ vững độc lập tự do của Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập và giàu mạnh, trước hết phải xây dựng ý chí quyết tâm, quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo đó, việc nâng cao quyết tâm chiến đấu của quân đội cần tập trung thực hiện hiệu quả những nội dung, biện pháp cơ bản sau đây:

Thứ nhất, thường xuyên chăm lo xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

Đây là cội nguồn tạo nên sức mạnh vô địch của quân đội ta, không có loại vũ khí tối tân, hiện đại nào có thể phá vỡ, không có khó khăn nào có thể cản bước, ngăn đường và không có kẻ thù nào có thể khuất phục một đội quân luôn thể hiện được bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng. Hiện nay, cần tập trung vào một số nội dung cụ thể sau:

Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội “tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt”, bảo đảm cho Quân đội luôn luôn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước và với nhân dân, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. Thực sự “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi.

Xây dựng Quân đội vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức; thấm nhuần mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của quân đội. Cán bộ, chiến sĩ có đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế tốt; có dân chủ tốt; có kỷ luật tự giác, nghiêm minh; có tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ; có ý chí, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. 

Giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Đó là sự kết hợp giữa con người và vũ khí, chính trị và kỹ thuật, tư tưởng và tổ chức, khoa học quân sự và phương tiện chiến tranh, trong đó, yếu tố cơ bản nhất, quyết định nhất, là cơ sở cho việc xây dựng và phát huy các yếu tố khác trong sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam là yếu tố chính trị - tinh thần.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong quân đội.

Đây là biện pháp quan trọng, trước tiên để nâng cao ý chí, quyết tâm chiến đấu của bộ đội trong điều kiện mới. Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng hiện nay cần tập trung bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng và tình cảm cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chí căm thù giặc, niềm tin thắng lợi, sức mạnh và bản lĩnh chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ.

Điều đó đòi hỏi công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cần tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương pháp. Về nội dung, cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, quân sự của Đảng; vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch với cách mạng nước ta, nhất là âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và tạo cớ gây chiến tranh xâm lược. Giáo dục cho bộ đội thấy được những điểm mạnh, hạn chế của vũ khí công nghệ cao và cách đánh của ta, trên cơ sở đó củng cố quyết tâm, xây dựng niềm tin chiến thắng, làm cho bộ đội tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước; tin vào sức mạnh của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, tin vào lực lượng, vũ khí, trang bị và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, truyền thống chống giặc ngoại xâm của cha ông, truyền thống vẻ vang của quân đội ta 76 năm qua.

Về phương pháp, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, với nhiều hình thức, phương tiện, cách thức khác nhau, phải huy động nhiều lực lượng, nhiều tổ chức tham gia, trong đó đội ngũ cán bộ sĩ quan chính trị các cấp trong quân đội làm nòng cốt. Với những nội dung và phương pháp đó, công tác giáo dục chính trị - tư tưởng sẽ góp phần khắc phục được hiện tượng chủ quan, mơ hồ, hoang mang, dao động, nâng cao được tinh thần cảnh giác cách mạng, quyết chiến đấu chống bọn xâm lược, vì độc lập tự do, vì CNXH của cán bộ, chiến sĩ.

Thứ ba, tiếp tục chủ động trong nghiên cứu về các phương tiện vũ khí chiến tranh mới, vũ khí công nghệ cao và ảnh hưởng của nó đến ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta.

Bởi, muốn đánh thắng quân địch “phải biết địch và biết mình”. Biết rõ địch để hạn chế tối đa chỗ mạnh của địch, đánh vào chỗ yếu của chúng. Do đó, muốn đánh thắng được cuộc chiến tranh xâm lược có sử dụng vũ khí công nghệ cao của CNĐQ nhất thiết chúng ta phải nhận diện đầy đủ, chính xác trên cơ sở khoa học về cuộc chiến tranh này. Nghiên cứu về cuộc chiến tranh xâm lược sử dụng vũ khí công nghệ cao cần tập trung làm rõ bản chất, đặc điểm, tính chất của nó, những điểm mạnh và những hạn chế của vũ khí công nghệ cao trong chiến tranh xâm lược Việt Nam (nếu xảy ra). Dự báo đối tượng, phương thức, âm mưu, thủ đoạn tác chiến của địch, phân tích đánh giá mức độ ảnh hưởng và hậu quả của cuộc chiến tranh xâm lược sử dụng vũ khí công nghệ cao đến chính trị - tinh thần, ý chí quyết tâm chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. Trên cơ sở đó có kế hoạch và biện pháp xây dựng ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta...Thực hiện tốt những nội dung trên, chúng ta sẽ có thêm cơ sở khoa học để xây dựng ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân đội trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

Thứ tư, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện quân sự, kỹ chiến thuật, rèn luyện từng kỹ năng chiến đấu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, từng bước hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự của quân đội.

Đây là biện pháp quan trọng trực tiếp tạo dựng cơ sở vật chất để duy trì, củng cố và phát huy ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta cả trong thời chiến và thời bình. Hồ Chí Minh khẳng định: “Nếu anh em tư tưởng vững, chính trị vững, kỹ thuật khá, thân thể khỏe mạnh thì nhất định thắng. Trái lại, nếu anh em chính trị khá, nhưng quân sự kém, hoặc chính trị, quân sự đều khá, nhưng thân thể yếu đuối thì cũng không thắng được”. Do đó, công tác huấn luyện phải tiến hành thường xuyên nhằm làm cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao giác ngộ chính trị, trình độ chiến thuật và kỹ thuật, ý thức kỷ luật tự giác. Đồng thời, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội, đầu tư kinh phí để từng bước hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự của quân đội. Có như vậy mới tạo được cơ sở vật chất để củng cố, tăng cường và phát huy ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Nâng cao quyết tâm chiến đấu, ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có ý nghĩa chiến lược trong giai đoạn cách mạng hiện nay nhằm đảm bảo cho quân đội ta luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược dù chúng có to lớn, hiện đại, hung bạo, ngang ngược và liều lĩnh đến đâu./.

T.N.T


Tác giả: KML. Trần Nho Tuấn
Tổng số điểm của bài viết là: 31 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?