• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 113
Tháng 10 : 33.628
Tháng trước : 52.666
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt nam, là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng, với đường lối, cương lĩnh đúng đắn, Đảng đã soi sáng cho con đường giải phóng dân tộc, gặt hái được nhiều thành công từ giải phóng giai cấp, tự do đến xây dựng và phát triển Tổ quốc hiện nay.

90 năm qua, Đảng ta luôn phát triển ngày một vững mạnh, liên tục đổi mới hoàn thiện đường lối lãnh đạo phù hợp với tình hình đất nước qua từng thời kỳ. Sự cần thiết đổi mới, khắc phục sửa chữa cũng như nâng cao chất lượng đảng viên, sự lãnh đạo của Đảng được thể hiện ở Đại hội Đảng các cấp, một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đánh dấu từng mốc son lịch sử Đảng.

Năm 2020, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (nhiệm kỳ 5 năm). Với đặc điểm tình hình đất nước và mức độ hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được nhân dân giao phó trong thời gian vừa qua, Đại hội càng mang ý nghĩa và nhiệm vụ quan trọng, cụ thể:

Thứ nhất, Đại hội có ý nghĩa trọng đại, định hướng cho toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thứ hai, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Chi bộ các cấp; tham gia góp ý vào các văn bản Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

Thứ ba, Đại hội Đảng bộ các cấp là sự kiện chính trị - xã hội không những có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam mà còn có ý nghĩa quốc tế sâu sắc. Đảng ta đã thể hiện tầm nhìn có tính nguyên tắc,

sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, đồng thời khẳng định và kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phấn đấu đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu, đường lối đổi mới là bài học và kinh nghiệm quý báu góp phần vào kho tàng lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội của những người cộng sản chân chính trên thế giới.

Cùng với ý nghĩa và nhiệm vụ trọng đại đó, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 có các nội dung sau:

- Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp.

- Bầu Ban chấp hành Đảng bộ, Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Tại Học viện Lục quân, Đảng ủy, Chi ủy chỉ huy các cấp đã nghiêm túc quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của BChính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị tốt văn kiện đại hội từ đơn vị cơ sở cho tới Đảng bộ Học viện, đảm bảo văn kiện đầy đủ, chính xác cũng như ý kiến đóng góp chất lượng, mang tính xây dựng, hiệu quả cao. Chuẩn bị công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, Chi bộ; trước hết là giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, Quy định số 90-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Cùng với đó, là thời điểm tính độ tuổi và độ tuổi tham gia cấp ủy khóa mới. Bảo đảm cơ cấu số lượng, chất lượng cấp ủy viên theo đúng chỉ thị của Đảng và tiến hành Đại hội Đảng bộ, Chi bộ các cấp đúng thời gian dự kiến./.

M.T.L


Tác giả: BTC. Mai Thanh Long
Nguồn:Học viện Lục quân Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?