Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 154
Tháng 07 : 43.899
Tháng trước : 67.667
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy vai trò cán bộ, giảng viên Học viện Lục quân tham gia viết tin, bài đấu tranh tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tham gia viết tin, bài đấu tranh tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của mọi quân nhân trong Quân đội nói chung; cán bộ, giảng viên Học viện Lục quân nói riêng. Đây là nhiệm vụ, đồng thời là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, giảng viên giai đoạn hiện nay.

Là một trung tâm giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học quân sự có uy tín của đất nước và Quân đội ta. Trong những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã có nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại gắn với thực hiện tốt phương châm của Bộ Quốc phòng “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; Nghị quyết của Đảng ủy Học viện “lãnh đạo xây dựng Học viện Lục quân thông minh, hiện đại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao. Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học quân sự; Học viện còn thực hiện các nhiệm vụ khác...; trong đó, có nhiệm vụ đấu tranh tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hiện nay, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, đã và đang dùng mọi thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận hòng phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta; sử dụng chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền phương Tây; xuyên tạc chính sách dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ Đảng với chính quyền; Đảng, chính quyền với nhân dân; quân đội và công an với nhân dân. Đặc biệt, lợi dụng tính phổ biến và tốc độ lan truyền nhanh, rộng của các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch đã và đang sử dụng những hành vi thủ đoạn, biện pháp với quan điểm sai trái, thù địch tinh vi, xảo quyệt nhằm chống phá Đảng và Nhà nước, lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên không gian mạng.

Trước tình hình đó, cấp ủy và chỉ huy các Khoa giảng viên ngoài việc xác định nội dung, biện pháp hoạt động và năng lực đấu tranh của Lực lượng 47 nói riêng. Thường xuyên giáo dục, quán triệt đến mọi cán bộ, giảng viên tích cực, chủ động tham gia viết tin, bài đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, phản động, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định về chính trị trong các đơn vị và Học viện. Theo đó, để phát huy vai trò của cán bộ, giảng viên tích cực tham gia viết tin, bài đấu tranh tư tưởng, lý luận, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, cấp ủy và chỉ huy các Khoa giảng viên cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, giảng viên trong tham gia viết tin, bài đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đây là giải pháp có ý nghĩa quan trọng hàng đầu nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên trong việc tham gia viết tin, bài đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Do vậy, cấp ủy, chỉ huy các Khoa giảng viên thường xuyên quán triệt các văn bản, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng như Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị 47/CT-CT ngày 08/01/2016 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về “Tổ chức lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong Quân đội”; Đề án “Quân đội phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới”. Từ đó, làm cho cán bộ, giảng viên xác định rõ vinh dự, trách nhiệm trong tham gia thực hiện nhiệm vụ viết tin, bài đấu tranh tư tưởng, lý luận, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, giảng viên cần nhận thức đúng đắn về vai trò của bản thân để củng cố niềm tin, mạnh dạn nhận nhiệm vụ, tích cực nghiên cứu, trau dồi kinh nghiệm, rèn luyện tư duy viết tin, bài phản bác, đấu tranh với các thông tin sai trái, phản động của các thế lực thù địch hiện nay. 

Hai là, tích cực, chủ động rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất và năng lực của cán bộ, giảng viên trong tham gia viết tin, bài đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Để phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong tham gia viết tin, bài đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; mỗi cán bộ, giảng viên phải có phẩm chất và năng lực tốt. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các Khoa giảng viên cần giáo dục và “tự giáo dục”, bồi dưỡng và “tự bồi dưỡng” để cán bộ, giảng viên có đầy đủ tri thức, thái độ, kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị của người sĩ quan, giảng viên, đảng viên. Nội dung giáo dục tập trung lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử, truyền thống của dân tộc; quan điểm, đường lối, chủ trương, nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp; chính sách và pháp luật của Nhà nước; trình độ khai thác và sử dụng công nghệ thông tin... Đồng thời, mỗi cán bộ, giảng viên phải tự nghiên cứu, học tập, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực nhận thức và tư duy, năng lực xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tham gia viết tin, bài đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, cần đặc biệt chú ý đến hệ thống tri thức nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kỹ năng vận dụng hệ thống tri thức ấy vào đấu tranh phê phán các quan điểm, thông tin sai trái, phản động của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Ba là, phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong tham gia viết tin, bài đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của cán bộ, giảng viên trong tham gia đấu tranh tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được biểu hiện trước hết và chủ yếu ở tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc tham gia tích cực viết tin, bài bám sát thực tiễn đấu tranh, đặc biệt các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị lớn của đất nước, Quân đội. Bên cạnh viết các tin, bài đấu tranh tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần gắn với viết các tin, bài tuyên truyền các mô hình thi đua, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt nhằm lan tỏa hành động cao đẹp, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Do vậy, cần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giảng viên về tính tất yếu khách quan của nhiệm vụ đấu tranh tư tưởng, lý luận cũng như vai trò, trách nhiệm của bản thân trong tham gia thực hiện nhiệm vụ này nhằm góp phần làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội. Qua đó, tích cực, chủ động, học hỏi, nghiên cứu, trau dồi tri thức, tiếp thu kinh nghiệm, mạnh dạn tham gia viết tin, bài tham gia đấu tranh thông qua nhiều hình thức, phương tiện nhằm thể hiện đầy đủ, vai trò, trách nhiệm của mình.

Có thể nói, tham gia viết tin, bài đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm và vinh dự của mỗi cán bộ, giảng viên Học viện hiện nay. Trong quá trình tham gia, cần thực hiện tốt các nội dung, biện pháp nhằm bảo đảm cho mỗi cán bộ, giảng viên luôn khắc phục mọi khó khăn, yên tâm công tác, phát huy năng lực bản thân và là một tiêu chí đánh giá kết quả bình xét đảng viên hằng năm và thực hiện Phong trào thi đua Quyết thắng của năm học, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện mới./.

P.T.H


Tác giả: KCHTM. Phan Trọng Hưng
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?