Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 180
Tháng 07 : 43.925
Tháng trước : 67.667
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số vấn đề về hoạt động của lực lượng 47 Khoa Sư phạm quân sự trong đấu tranh phòng chống các luận điệu sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng có vai trò quan trọng hàng đầu trong cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận hiện nay. Thắng lợi của cuộc đấu tranh này góp phần bảo vệ lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng. Cuộc đấu tranh này càng trở nên quan trọng khi các thế lực thù địch đã và đang tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam trên không gian mạng với rất nhiều thủ đoạn tinh vi, nham hiểm. Vì vậy, cần quan tâm hơn nữa đến công tác đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng; trong đó, cần chú trọng phát huy vai trò của các lực lượng chuyên trách, nòng cốt đó là Lực lượng 47.

Nhận thức được vấn đề trên, thời gian vừa qua được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Học viện, Cấp ủy, chỉ huy Khoa Sư phạm quân sự đã rất quan tâm lãnh đạo xây dựng, bồi dưỡng Lực lượng 47 của Khoa không những đủ về số lượng mà có chất lượng chuyên môn tốt. Lực lượng 47 của Khoa luôn thực sự là hạt nhân nòng cốt cùng với cán bộ, giảng viên của Khoa tích cực, chủ động nghiên cứu sâu hơn về lý luận, nắm bắt thông tin để củng cố thêm về cơ sở khoa học trong quá trình đấu tranh nên đã có rất nhiều bài viết có chất lượng cao thu hút hàng ngàn người đọc, thường xuyên thực hiện nhiều bình luận và chia sẻ trên không gian mạng... góp phần quan trọng tạo ra sức lan tỏa và hiệu quả trong phê phán, bác bỏ các luận điệu sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vững vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ toàn Học viện.

Qua thực tế hiệu quả hoạt động của Lực lượng 47 ở Khoa sư phạm, Cấp ủy, chỉ huy Khoa đã rút ra một số vấn đề sau:

Một là, Phát huy vai trò, trách nhiệm của Cấp ủy, Chỉ huy Khoa đối với hoạt động của Lực lượng 47. Trước hết quán triệt sâu sắc chỉ thị, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 của Học viện, tổ chức thực hiện nghiêm và có hiệu quả các chủ trương, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 và cơ quan Phòng Chính trị; thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Lực lượng 47 của Khoa, giữ vững vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với cán bộ, giảng viên trong Khoa, với các cơ quan, đơn vị khác trong Học viện, đồng thời tham gia Trang Thông tin điện tử Học viện Lục quân, nhóm “Đàn bên súng”, “Nhận định sự thật” … nhằm tiếp cận, chia sẻ thông tin tham gia đấu tranh phản bác trên không gian mạng với các hình thức, phương pháp linh hoạt (công khai, bán công khai); chú trọng chia sẻ thông tin tích cực, bài viết chuyên sâu của các cơ quan báo chí, học viện, nhà trường tạo “dòng chủ lưu” thực hiện phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực”. Bởi sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Lực lượng 47 và các thành viên khác sẽ như “đám mây điện tử thông minh” nhanh chóng phát hiện và lấp đầy những “khoảng trống tư tưởng”, không cho những tư tưởng độc hại, sai trái, thù địch có cơ phát triển, góp phần giữ vững mặt trận tư tưởng trong từng đơn vị và toàn Học viện cũng như toàn quân.

Đồng thời, Cấp ủy, chỉ huy Khoa đã tạo môi trường thuận lợi cho Lực lượng 47 hoạt động, thấu hiểu về khó khăn vất vả của các thành viên Lực lượng 47, nên có sự khuyến khích, động viên kịp thời cả tinh thần và điều kiện làm việc; bởi vì thành viên trong Lực lượng 47 của Khoa là kiêm nhiệm, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa tham gia đấu tranh; do vậy, đối với cán bộ, giảng viên của Khoa cũng phải cùng chia sẻ công việc với Lực lượng này, khi được đề xuất hoặc có yêu cầu của Chỉ huy Khoa, cần phải sẵn lòng gánh đỡ những nhiệm vụ chuyên môn để thành viên Lực lượng 47 có điều kiện đầu tư thời gian và công sức nhiều hơn cho hoạt động của Lực lượng 47; nhưng cũng phải cùng tham gia đấu tranh trên không gian mạng, tăng lượng tương tác, chia sẻ, như vậy hiệu quả đấu tranh sẽ tăng lên đáng kể. Chỉ huy Khoa phân công cụ thể cho từng Bộ môn trong từng tuần, tháng và tập trung vào từng thời điểm theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 và cơ quan chuyên trách về việc viết tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử Học viện và Đài truyền thanh nội bộ.

 Hai là, Phát huy vai trò trách nhiệm, tính tích cực, chủ động của Lực lượng 47 trong tiếp cận thông tin có định hướng trên không gian mạng. Để bảo đảm tính hiệu quả và “đúng, trúng” trong hoạt động, Lực lượng 47 phải nhạy bén, kịp thời, nắm chắc bản chất, diễn biến của sự kiện; phải thường xuyên cập nhật và trang bị đầy đủ các thông tin chính thống, lấp đầy những “khoảng trống thông tin”, đồng thời đặt ra nội dung, yêu cầu cụ thể để tập trung các bài viết,  tham gia tích cực vào các diễn đàn đấu tranh, trao đổi, thảo luận, phản bác... nhằm kịp thời định hướng dư luận, cung cấp và cập nhật các thông tin chính thống, có tính định hướng rõ rệt ngay trong phạm vi của Khoa. 

 Mặt khác, hoạt động của Lực lượng 47 trong Khoa là hoạt động trong môi trường quân sự; vì thế, hoạt động ấy phải chịu sự chi phối của điều lệnh, điều lệ, kỷ luật quân đội và các quy định của các đơn vị nhưng không được trái với kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước; nhưng luôn phải bảo đảm tính kịp thời, liên tục, không đứt đoạn, bất kể thời gian, không kể ngày hay đêm, không kể ngày nào trong tuần, trong tháng, khi có nhiệm vụ thì phải có trách nhiệm đấu tranh.

Ba là, Lực lượng 47 luôn nắm chắc lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước; Nghị quyết của các cấp ủy đảng và hướng dẫn của cơ quan chức năng trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng thực chất là cuộc đấu tranh ý thức hệ nhằm bảo vệ các giá trị cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và sự nghiệp cách mạng. Việc nắm chắc lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, các quy định của Quân đội là cơ sở củng cố và phát triển thế giới quan, phương pháp luận khoa học, là cơ sở pháp lý vững chắc nhất phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Vì vậy, đối với Lực lượng 47 cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, định hướng của Đảng, Nhà nước về phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Do đó, Lực lượng 47 của Khoa nói riêng của Học viện nói chung phải thực hiện đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Học viện, hướng dẫn của cơ quan chức năng để thông qua các luận cứ, luận điểm sắc bén đó để vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, qua đó tuyên truyền, định hướng dư luận tích cực chiến thắng những tư tưởng tiêu cực. 

Bốn là, Lực lượng 47 phải nắm chắc đặc điểm, âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng để tổ chức đấu tranh hiệu quả

Để chiến thắng kẻ thù thì phải hiểu và nắm chắc âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của chúng. Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng diễn ra rất phức tạp, khó lường, dưới nhiều màu sắc khác nhau; chúng thường sử dụng dụng các website, dịch vụ thư điện tử, trang mạng xã hội... Đặc biệt, là kỹ thuật sao chép, cắt dán hình ảnh để tạo dựng sự kiện “giả như thật”; mở diễn đàn với nhiều tên gọi khác nhau để đăng tải các bài viết, bình luận mạo danh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các lão thành cách mạng, các trí thức, văn nghệ sĩ nổi tiếng; dựa vào các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng ở các cơ quan, địa phương để bóp méo, xuyên tạc gây nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng nhằm kích động, lôi kéo, gây sự chú ý của dư luận. Tính chất, cường độ chống phá thường tập trung vào thời điểm đất nước chuẩn bị tổ chức các sự kiện quan trọng, như Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, kỷ niệm các ngày lễ, tết...

Vì vậy, Lực lượng 47 phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng, đề cao cảnh giác, thường xuyên theo dõi, kịp thời có những bài viết, bình luận, chia sẻ có nội dung, tính đấu tranh, tuyên truyền tốt để phản bác làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của địch; chủ động phối hợp với Lực lượng 47 ở các cơ quan, khoa giảng viên, hệ quản lý học viên trong Học viện tạo lên một “làn sóng” thông tin tích cực để cùng ngăn chặn, bóc gỡ những thông tin phản động, phức tạp liên quan đến hoạt động quân sự, quốc phòng, giúp cho không gian mạng “xanh, sạch” hơn.

Từ khi Lực lượng 47 của Khoa được thành lập theo Chỉ thị, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 Học viện đến nay, hiệu quả hoạt động của lực lượng này đã có những sự phát triển mới về chất lượng và chiều sâu. Trong thời gian tới Lực lượng 47 của Khoa sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực, chủ động tham gia đấu tranh với các luận điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị trên không gian mạng để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong điều kiện mới.

 


Tác giả: KSPQS. Lương Đức Đại
Tổng số điểm của bài viết là: 37 trong 10 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?