Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 179
Tháng 07 : 43.924
Tháng trước : 67.667
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thượng tôn pháp luật là trách nhiệm của mọi người trong xã hội

Xây dựng pháp luật là yêu cầu tất yếu của Nhà nước, chấp hành pháp luật là ý thức trách nhiệm của công dân. Việc thượng tôn pháp luật có vị trí, vai trò rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong xu thế hội nhập hiện nay, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật làm cho mọi người chấp hành pháp luật không chỉ là yêu cầu mà còn là trách nhiệm của mọi người dân; tinh thần thượng tôn pháp luật thể hiện thước đo trình độ phản ánh ý thức chính trị của công dân.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Học viện Lục quân

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, các bộ, ban ngành, các tổ chức quần chúng và nhân dân đã tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật và một số loại tội phạm, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật, tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp; cùng với sự phát triển của khoa học hiện đại, công nghệ thông tin phát triển vượt trội, lợi dụng vấn đề này, một số đối tượng có hành vi phạm tội tinh vi, đã xuất hiện nhiều loại tội phạm mới như: Khủng bố, rửa tiền, mua bán người, sử dụng công nghệ cao… Tội phạm liên quan trực tiếp đến sự suy thoái đạo đức gia đình, xã hội, có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng; tội phạm sử dụng vũ khí chống lại lực lượng thi hành công vụ gia tăng.

Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý xã hội, tuyên truyền, giáo dục về pháp luật về đạo đức, lối sống, vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Theo đề xuất của Chính phủ, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XIII chọn ngày 9/11 (Ngày ban hành Hiến pháp 1946) là Ngày pháp luật. Việc triển khai thực hiện Ngày pháp luật là khẳng định sự tôn vinh các giá trị, vai trò đặc biệt quan trọng của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội và sự phát triển của quốc gia, đánh dấu bước phát triển của dân tộc; qua đó, làm cho ý thức thượng tôn pháp luật thực sự thấm sâu vào đời sống, vào hành vi, hoạt động của mọi công dân, của cơ quan, tổ chức và toàn xã hội.

Ngày 09/11 - Ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật), đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012. Năm 2013 là năm đầu tiên Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (2012) có hiệu lực thi hành, cũng là năm đầu tiên, ngày 9/11 trở thành Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và được tổ chức thống nhất trên quy mô toàn quốc. Đây là năm đánh dấu một sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp (sửa đổi), bản Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Chính vì thế, Ngày Pháp luật càng có ý nghĩa đặc biệt, vừa là sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng, vừa tăng cường, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Đến nay, Ngày Pháp luật đã được các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tích cực hưởng ứng với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, đổi mới, góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, nâng cao ý thức pháp luật, giáo dục lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong nhân dân.

Để tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong toàn quân, căn cứ quy định tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hằng năm, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 42/2016/TT-BQP ngày 30/3/2016 về việc “Quy định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ Quốc phòng”. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân xây dựng kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tế đơn vị; đồng thời, cụ thể hóa bằng các biện pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với mô hình cơ quan, đơn vị.

Nhằm góp phần hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam và thực hiện nghiêm túc Thông tư 42 của Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Lục quân đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng và tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm. Qua đó, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho sĩ quan, QNCN, CN&VCQP, HSQ-CS trong toàn Học viện. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung quán triệt, giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (9/11); vị trí, vai trò của Hiến pháp và những quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về chủ quyền biển đảo, các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định; về phòng, chống tham nhũng; các loại tội phạm; an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và những lĩnh vực khác phù hợp với tình hình thực tế của Học viện và của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì thường xuyên và thực hiện nghiêm "Ngày Pháp luật” trong Học viện. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu về Ngày Pháp luật được quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 42/2016/TT-BQP ngày 30/3/2016 của Bộ Quốc phòng, Ngày Pháp luật được tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của Học viện, mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua đó, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Học viện nhận thức đúng đắn về vị trí, ý nghĩa việc chấp hành pháp luật, tự giác thực hiện và xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, góp phần hạn chế vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm pháp luật Nhà nước.

Để pháp luật thật sự đi sâu vào cuộc sống, tôn vinh tinh thần thượng tôn pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật ngày càng sinh động, thiết thực, các cấp chính quyền, các bộ, ban, ngành, các tổ chức quần chúng đã tích cực tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; làm cho pháp luật thật sự được lan tỏa sâu rộng, nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực hưởng ứng mạnh mẽ, hiểu pháp luật để sống đúng, sống hạnh phúc và hành động trong khuôn khổ pháp luật: “Sống, làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”; đưa pháp luật vào cuộc sống và bắt kịp với sự phát triển tích cực của xã hội. Góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

P.T


Tác giả: TTQP. Phạm Thọ
Nguồn:Học viện Lục quân Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 10 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?