Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 752
Tháng 07 : 37.111
Tháng trước : 67.667
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi ủy, Chi bộ Lớp Cao học 31B - Hệ 2 tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, học viên

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên tốt. Chi bộ Lớp Cao học 31B có 16 đảng viên là học viên cao học Khóa 31, đào tạo thạc sỹ Nghệ thuật quân sự của Học viện.

Trong thời gian vừa qua, Chi ủy, Chi bộ Lớp CH31B luôn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt, tiến hành thường xuyên, có nền nếp công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, học viên. Tiến hành đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, học viên chặt chẽ, nghiêm túc, đúng Quy chế của Học viện và hướng dẫn của cơ quan, góp phần xây dựng Chi bộ Lớp ngày càng vững mạnh. Đảng viên, học viên đều chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của Học viện và của Hệ, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, luôn nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học. Kết quả phân loại rèn luyện học viên từ tháng 8/2023 đến nay 100% đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% các kết quả thi, kiểm tra đều đạt và vượt nghị quyết đề ra; Chi bộ, Lớp luôn đoàn kết, thống nhất trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian tới, nhiệm vụ của Học viện có sự phát triển mới, đặt ra yêu cầu cao hơn trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học của các đối tượng học viên, đặc biệt đối với học viên sau đại học. Do vậy, để hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đòi hỏi công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, học viên của Chi bộ Lớp cần phải tiếp tục được tăng cường đẩy mạnh, trong đó, chú trọng thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng động cơ đúng đắn, ý thức trách nhiệm cao trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học cho mỗi đảng viên, học viên

Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, bởi vì nhận thức là cơ sở của hành động, nhận thức đúng sẽ giúp cho mỗi đảng viên, học viên có hành động đúng.

Để nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, cần phải làm cho mỗi đảng viên, học viên hiểu rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, của học viên cao học; về nhiệm vụ chính trị của Lớp. Do đó, cấp ủy, chi bộ và chỉ huy Lớp cần sử dụng nhiều hình thức để tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho các đối tượng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, có hiệu quả. Đặc biệt là Chỉ thị 547, ngày 28/01/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện “về tăng cường công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên năm 2019 và những những năm tiếp theo”. Phương pháp giáo dục cần vận dụng linh hoạt giữa giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên trực tiếp trong sinh hoạt ngày đảng, sinh hoạt chi bộ ra nghị quyết hàng tháng với thông qua sinh hoạt cuộc sống đời thường.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên kiểm tra, duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ theo quy định. Nắm, dự báo đúng tình hình tư tưởng, kỷ luật trong chi bộ; kịp thời nắm và xử lý những vấn đề nảy sinh, vướng mắc về tư tưởng, bảo đảm 100% đảng viên, học viên yên tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch hiện nay cần tích cực tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ đảng viên nâng cao cảnh giác cách mạng, nhận thức đúng âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, từ đó chủ động đấu tranh có hiệu quả, biết tự bảo vệ mình, bảo vệ nội bộ Lớp, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.

Hai là, phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác của từng đảng viên, học viên

Đây là giải pháp trực tiếp quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Để thực hiện tốt giải pháp này, mỗi đảng viên phải xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu, rèn luyện và tu dưỡng của bản thân để “tự soi, tự sửa” hoàn thiện chính mình. Thông qua đó, chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá được đảng viên kịp thời, chính xác.

Xây dựng kế hoạch phấn đấu cần cụ thể, xác định rõ nội dung, thời gian và được thông qua chi ủy, chi bộ nhằm bảo đảm sự chặt chẽ nghiêm túc và làm cơ sở để chi ủy, chi bộ theo dõi, kiểm tra, giám sát cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho từng đảng viên thực hiện tốt kế hoạch, chương trình đề ra. Trên cơ sở đó, Chi ủy, chi bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm: “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Mỗi đảng viên cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về hoạt động này, qua đó xác định cho mình động cơ đúng đắn, hành vi, thái độ tích cực; luôn nghiêm khắc với bản thân, nêu cao tinh thần “tự soi, tự sửa”, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội. Luôn khiêm tốn, lắng nghe, tiếp thu sự đóng góp của tổ chức và đồng đội, nhằm kịp thời điều chỉnh bản thân, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Tránh biểu hiện thoả mãn dừng lại, buông thả, vô cảm, ngại khó, ngại khổ, làm ảnh hưởng đến đơn vị.

Từng đảng viên phải luôn nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ; thực hiện tốt phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Sự nêu gương của cấp ủy và cán bộ lớp sẽ là tấm gương soi, là mệnh lệnh không lời nhưng có sức thuyết phục để mỗi đảng viên, học viên trong lớp học tập, noi theo.

Ba là, kịp thời biểu dương, nhân rộng những điển hình có thành tích xuất sắc, những cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo

Đây là giải pháp có ý nghĩa thiết thực, kịp thời động viên, khuyến khích những cá nhân có thành tích, kết quả tốt, đồng thời nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học. Để thực hiện tốt giải pháp này, trước hết Chi ủy, chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá khách quan, toàn diện. Phát huy dân chủ, nêu cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm từng cá nhân, của tập thể lớp. Sau mỗi nhiệm vụ, sau mỗi đợt sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, cấp ủy, chỉ huy Lớp tiếp tục định hướng tư tưởng, giáo dục đảng viên tiếp tục phấn đấu rèn luyện noi gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; động viên, giúp đỡ những đảng viên còn hạn chế, khuyết điểm phấn đấu vươn lên.

Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, học viên có ý nghĩa hết sức quan trọng, là khâu then chốt, được tiến hành thường xuyên của mỗi cấp ủy, chi bộ lớp trong Đảng bộ Hệ 2, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên, học viên thực sự tiền phong gương mẫu, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học. Thực hiện tốt công tác này là biện pháp góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ Hệ 2 nói chung, ở Chi bộ các lớp nói riêng./.

Đ.M.T


Tác giả: HSDH. Đào Minh Tân
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?