• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 949
Tháng 01 : 39.163
Tháng trước : 62.645
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Phòng Chính trị tăng cường công tác kiểm tra - giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lãnh đạo mà không có kiểm tra - giám sát thì coi như không có lãnh đạo” và “Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết. Hơn nữa, kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi”, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Phòng Chính trị xác định kiểm tra - giám sát (KT-GS) là một trong những phương thức lãnh đạo cơ bản, có vị trí, vai trò quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng ủy.

Do vậy, Đảng ủy Phòng và cấp ủy các cấp đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đổi mới cách làm và nâng cao hiệu quả công tác KT-GS. Do đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác KT-GS, do đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên, sự đoàn kết thống nhất được tăng cường; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững; có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 -2020.Do vậy, Đảng ủy Phòng và cấp ủy các cấp đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đổi mới cách làm và nâng cao hiệu quả công tác KT-GS. Do đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác KT-GS, do đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên, sự đoàn kết thống nhất được tăng cường; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững; có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 -2020.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phát biểu trong Hội nghị Tổng kết công tác KT-GS của Đảng ủy Phòng Chính trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Điểm nổi bật của công tác KT-GS của Đảng bộ Phòng Chính trị trong nhiệm kỳ qua đó là: 

1. Đảng ủy Phòng đã quán triệt sâu sắc các văn bản, chỉ thị của cấp trên về công tác KT-GS; làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW); các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Học viện, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Học viện về Công tác KT-GS và thi hành kỷ luật Đảng. Nhờ đó, cấp uỷ, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có nhận thức đúng đắn, sâu sắc về sự cần thiết, tầm quan trọng cũng như nội dung, phương pháp tiến hành KT-GS, coi đó là một nội dung, biện pháp quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ.

2. Tổ chức thực hiện công tác KT-GS chặt chẽ, nghiêm túc với nhiều đổi mới, sáng tạo. Căn cứ Khoản 2, Điều 30, Điều lệ Đảng và Quy định của BCHTW về Công tác KT-GS và kỷ luật của Đảng, Đảng ủy Phòng, cấp ủy các Chi bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra. Nội dung kiểm tra tập trung vào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên; việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và chỉ thị 855-CT/QUTW về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ độ Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tập trung kiểm tra đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì về quan điểm, lập trường, phẩm chất chính trị, thực hiện nhiệm vụ, chức trách, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và những điều đảng viên không được làm. Quá trình kiểm tra các Chi bộ chấp hành nghiêm nguyên tắc, trình tự, phát huy tính tự giác, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên.

3. Điểm mới trong thực hiện nhiệm vụ KT-GS của Đảng bộ Phòng nhiệm kỳ qua đó là, trong quá trình kiểm tra Chi bộ và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đã thực hiện đúng quy trình, phương pháp kiểm tra, làm tốt công tác tư tưởng, động viên Chi bộ và đảng viên chấp hành nghiêm túc kế hoạch kiểm tra; coi trọng công tác thẩm tra, xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu; công tác phối hợp giữa UBKT với các cơ quan có liên quan được duy trì và thực hiện thường xuyên. Qua kiểm tra đã kết luận đúng các nội dung vi phạm, thi hành kỷ luật nghiêm minh, kịp thời những trường hợp có sai phạm đến mức phải thi hành kỷ luật theo thẩm quyền.

4. Chú trọng xây dựng UBKT Đảng ủy Phòng vững mạnh, thường xuyên kiện toàn, bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng; chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ làm công tác KT-GS về nội dung, phương pháp, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đạo đức; cán bộ UBKT Đảng ủy Phòng thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực. UBKT thực hiện đúng chức năng tham mưu và chỉ đạo các Chi bộ tiến hành công tác KT-GS, thi hành kỷ luật Đảng; tiến hành Tổng kết công tác KT-GS đúng hướng dẫn của cấp trên, bảo đảm khách quan, chính xác; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các dấu hiệu vi phạm kỷ luật.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Phòng đã tiến hành kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng 01 Chi bộ, giám sát chuyên đề 05 lượt Chi bộ; kiểm tra 37 lượt đảng viên, giám sát 42 lượt đảng viên; so với nhiệm kỳ 2010 - 2015 tăng 02 lượt đảng viên được kiểm tra và 02 lượt đảng viên được giám sát.

Nhờ tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả nêu trên, nhiệm kỳ qua, công tác KT-GS, thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Phòng Chính trị đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, hướng dẫn của cơ quan chức năng; tiến hành thường xuyên, có nền nếp với nhiều đổi mới sáng tạo, thực chất; chất lượng, hiệu quả công tác KT-GS được nâng lên góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cũng như ý thức chấp hành kỷ luật, quy định. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Phòng vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để công tác KT-GS trong Đảng bộ thời gian tới có chất lượng, hiệu quả hơn nữa, Đảng ủy Phòng xác định thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT Đảng ủy Phòng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường Công tác KT-GS của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XIII. Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyệr phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Phòng.

Hai là, tổ chức học tập các quy định của BCHTW về công tác KT-GS cho cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Phòng ra nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác KT-GS; xây dựng quy chế làm việc của UBKT; làm tốt công tác xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện; duy trì có nền nếp công tác KT-GS của các cấp ủy, Chi bộ.

Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra định kỳ với kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường giáo dục, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của Học viện.

Bốn là, gắn công tác KT-GS tổ chức Đảng, đảng viên với thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và quy định những điều đảng viên không được làm.

Năm là, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thanh niên, công đoàn, hội phụ nữ trong việc tham gia đóng góp ý kiến cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ đảng viên trong đơn vị.

Sáu là, kiện toàn UBKT đủ về số lượng, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho ủy viên và các cấp ủy, Chi bộ; thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm./.

Đ.Q.B


Tác giả: PCT. Đặng Quốc Bắc
Nguồn:Học viện Lục quân Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?