Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.200
Tháng 02 : 34.144
Tháng trước : 52.000
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam

Cách đây gần 104 năm, ngày 7 tháng 11 năm 2017 dưới sự lãnh đạo của và Đảng Bôn-Sê-Vích Nga đứng đầu là Lênin, giai cấp công nhân và nông dân đã vùng lên đấu tranh lật đổ chính quyền tư sản lập nên nhà nước xô viết, nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, mở ra thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng mười Nga đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử nhân loại, đặt giai cấp công nhân vào vị trí trung tâm của thời đại. Khẳng định những nguyên lý cách mạng, khoa học của học thuyết Mác - Lênin đồng thời làm phá sản hệ tư tưởng của giai cấp tư sản và những luận điểm nguy hiểm của chủ nghĩa cơ hội, xét lại. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động các nước, các dân tộc bị áp bức ở các nước thuộc địa và phụ thuộc. Đánh dấu mở đầu một thời đại mới, thời đại từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đối với cách mạng Việt Nam, Cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra con đường giải phóng dân tộc khỏi áp bức của chủ nghĩa thực dân, cách mạng Việt Nam chuyển sang một bước ngoặt mới. Từ khi Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân, Người đến với chủ nghĩa Lênin. Từ chủ nghĩa yêu nước, Người đã giác ngộ chủ nghĩa cộng sản, ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, đào tạo lớp cán bộ đầu tiên, chuẩn bị về mọi mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo, nhân dân ta tiến hành Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 giành thắng lợi, đập tan chế độ thực dân, phong kiến. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ đầu tiên đã chọc thủng một khâu trọng yếu của hệ thống thuộc địa thế giới, xây dựng nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; thắng lợi trong công cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc; cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Trải qua 35 năm thực hiện đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Đời sống nhân dân cả về về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đây là, niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ, phát triển nhanh và bền vững.

Thành tựu to lớn mà chúng ta đạt được bắt nguồn từ sự kiên định con đường độc lập, dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Mỗi chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc lịch sử và ý nghĩa khai phá, mở đường đi tới tương lai của Cách mạng Tháng Mười Nga, của Lênin vĩ đại. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta.

Có thể khẳng định rằng, sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, những bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga và tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã, sẽ và tiếp tục được Đảng ta, nhân dân ta làm sáng tỏ thêm để trở thành một chân lý: ở một đất nước phong kiến, nửa thuộc địa, muốn lãnh đạo cách mạng thành công thì phải luôn chú trọng đến vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng của mình thành một Đảng kiểu mới, Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Biết kết hợp chặt chẽ ba yếu tố là chủ nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Trong đó, chủ nghĩa Mác - Lênin và những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga luôn được xác định là tài sản tinh thần to lớn của cách mạng Việt Nam.

Đ.V.H

Tài liệu tham khảo: Nghị quyết Đại hội I đến Đại hội XIII của Đảng


Tác giả: CTD. Đinh Văn Hưng
Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?