Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 179
Tháng 07 : 43.924
Tháng trước : 67.667
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Học viện Lục quân thường xuyên làm tốt việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, giảng viên

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của đội ngũ cán bộ, giảng viên ở Học viện Lục quân, là nền móng vững chắc để xây dựng chi bộ, đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp và cơ quan chức năng của Học viện đã có nhiều chủ trương, biện pháp đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng chuẩn mực đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Do đó, chuẩn mực đạo đức của đội ngũ cán bộ, giảng viên ở Học viện Lục quân đã từng bước được nâng lên rõ rệt, luôn kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của Học viện; tận tụy trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, luôn có tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học; xây dựng Học viện vững mạnh, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thủ trưởng Đỗ Minh Xương phát biểu chỉ đạo trong khai mạc hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Học viện

Hiện nay, trước yêu cầu cao của nhiệm vụ giáo dục - đào tạo; xây dựng Học viện thông minh, hiện đại và trước sự chống phá quyết liệt của kẻ thù trên lĩnh vực tư tưởng, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, giảng viên không ngừng phấn đấu tu dưỡng xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong triển khai, thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, giảng viên

Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn có nhận thức đúng, xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm và sự cần thiết phải xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, giảng viên phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện mới. Thường xuyên đưa việc thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, giảng viên vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ hoặc trong các buổi sinh hoạt, giáo dục chuyên đề của cấp ủy, tổ chức đảng sát với đặc điểm, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Hằng năm, chỉ đạo, tổ chức cho tập thể, cá nhân đăng ký, cam kết phấn đấu thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng gắn với đăng ký, cam kết thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập trong cấp ủy, tổ chức đảng; gắn việc học tập, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giảng viên với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình về kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức trong thực tiễn theo chức trách, nhiệm vụ. Kịp thời sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, ngăn ngừa những biểu hiện vi phạm kỷ luật, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò của cán bộ, giảng viên trong thực tiễn huấn luyện, giảng dạy cho các đối tượng học viên tại Học viện. Quan tâm, chăm lo phát hiện nhân tố mới, xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về chuẩn mực đạo đức cách mạng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng trong chấp hành kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, giảng viên

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, giảng viên. Bằng các hình thức như: Thông qua việc phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt trong cơ quan, đơn vị; thông qua học tập, sinh hoạt, giao ban, hội thi, hội thảo khi học, … cấp ủy, cán bộ chủ trì các và cơ quan, đơn vị đã làm tốt việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tổ chức, lực lượng về vị trí vai trò và sự cần thiết phải xây dựng chuẩn mực đạo đức của đội ngũ cán bộ, giảng viện ở Học viện. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng; thường xuyên nắm, quản lý và giải quyết tốt tư tưởng của cán bộ, giảng viên không để bị động, bất ngờ; chủ động thông tin, kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, góp phần nâng cao sức đề kháng, tinh thần cảnh giác cách mạng của đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Ba là, nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, giảng viên

Tự tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng của đội ngũ giảng viên có ý nghĩa hết sức quan trọng là cơ sở để từng người xây dựng hoàn thiện, phẩm chất, năng lực, uy tín và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Do đó, mỗi cán bộ, giảng viên của Học viện luôn đề cao ý thức tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo những chuẩn mực đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống. Thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của Đảng, thường xuyên “tự soi, tự sửa” và nêu cao danh dự, lòng tự trọng. Phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của đội ngũ cán bộ, giảng viên. Cấp ủy, chỉ huy các cấp và cơ quan chính trị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc đăng ký, cam kết phấn đấu thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của đội ngũ giảng viên ở các Khoa. Tăng cường xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức, khuyến khích, cổ vũ đội ngũ giảng viên

Giảng viên khoa Tin học - Ngoại ngữ nghiên cứu, học tập tại thư viện

tự rèn luyện, tu dưỡng, mẫu mực trong thực hành đạo đức cách mạng. Gắn kết việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”, với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua của Học viện và toàn quân. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả. Hằng năm, lấy kết quả tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng là cơ sở để đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng, điều động, bổ nhiệm, thăng quân hàm của đội ngũ giảng viên./.

N.H.T


Tác giả: CTD. Nguyễn Hữu Trung
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?