Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 544
Tháng 06 : 40.410
Tháng trước : 88.157
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vai trò lãnh đạo của Đảng nhân tố quyết định thắng lợi chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Ý nghĩa trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở Học viện Lục quân hiện nay

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là Chiến dịch Ðiện Biên Phủ là chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneve, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một trong những chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX; một trong những chiến công oanh liệt của lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, là biểu tượng sáng ngời của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Thời gian càng lùi xa, chúng ta càng có thêm điều kiện để nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện hơn về tầm vóc to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Câu hỏi đặt ra vì sao trong cuộc đối đầu với kẻ thù có tiềm lực vật chất, vũ khí hơn ta nhiều lần nhưng chúng ta đã đánh thắng? Có nhiều nguyên nhân và bài học kinh nghiệm được rút ra trong đó, bài học quan trọng có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng, Bác Hồ, Quân uỷ Trung ương đối với chiến dịch Điện Biên Phủ đến nay vẫn nguyên giá trị đặc biệt trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Học viện Lục quân hiện nay.

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Thắng lợi vẻ vang của chiến tranh nhân dân

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Thứ nhất, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”“tự chuyển hóa” trong nội bộ; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác tư tưởng phải kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, làm cho tư tưởng tiến bộ, cán bộ, đảng viên tích cực thấm sâu vào đời sống xã hội, có tác dụng uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, tư tưởng lạc hậu, đẩy lùi những sai trải. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, kịp thời và hiệu quả; nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Dự báo sát, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội bảo đảm sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động phòng, chống “diễn biến hòa bình”, thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội...

Kết hợp giữa giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước và kỷ luật quân đội với giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Học viện. Bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”“tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt trong quá trình xây dựng quân đội tiến lên hiện đại; đòi hỏi cán bộ, đảng viên nổ lực hơn nữa nhằm đáp ứng đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống có hiệu quả mọi biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, giáo điều, bảo thủ, bè phái, những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”“tự chuyển hóa” ở các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Học viện.

Giảng viên Khoa công tác đảng, công tác chính trị lên lớp 

Thứ hai, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Từ kinh nghiệm của công tác xây dựng Đảng về tổ chức qua hơn 94 năm lãnh đạo cách mạng đã minh chứng rằng, sức mạnh và vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện ở sức mạnh của hệ thống tổ chức, tinh thần kỷ luật và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên phù hợp với nhiệm vụ. Do vậy, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong toàn Học viện tiếp tục đổi mới, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và quá trình tổ chức thực hiện hiệu quả. Tiếp tục hoàn thiện; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ. Thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị nhất là nhiệm vụ giáo dục, đào tạo; đặc biệt quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng ra nghị quyết đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng, chăm lo xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Thứ ba, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của các tổ chức cơ sở đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Xây dựng và hoàn thiện quy định, quy chế, quy trình nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt ở những đơn vị dễ xảy ra tiêu cực; xử lý kịp thời, kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Đồng thời, nâng cao khả năng dự báo về những hành vi vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên trong điều kiện kinh tế thị trường để đề ra các chủ trương, biện pháp phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm từ xa, từ sớm.

Kết hợp chặt chẽ và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Coi phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, góp phần xây dựng Học viện vững mạnh.

Thứ tư, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên

Kiện toàn tổ chức phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức, biên chế, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của tổ chức cơ sở đảng trong Học viện vì vậy cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng, nhân sinh quan cách mạng cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Chú trọng nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học, tạo nguồn cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực và tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý cán bộ, đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những cán bộ, đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ và đảng viên”. Do đó, các tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện nghiêm kỷ luật, Điều lệ Đảng, mọi đảng viên đều bình đẳng trước Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước và kỷ luật quân đội./.

P.P.T

TÀI LIỆU THAM KHẢO

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2011.

(2) Võ Nguyên Giáp: “Vài hồi ức về Điện Biên Phủ”Nxb Quân đội nhân dân, H. 1977.

(3) Đảng uỷ Quân sự Trung ương - Bộ Quốc phòng: Một số văn kiện chỉ đạo chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ, Nxb. Quân đội nhân dân Việt Nam, H.2004.

(4) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021,

(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011.

(6) V.I.LêninToàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, H.2006.


Tác giả: CTD. Phan Phước Tư
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?