• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.293
Tháng 09 : 94.326
Tháng trước : 116.207
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số giải pháp nâng cao “tính đảng” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Học viện Lục quân hiện nay

Tăng cường rèn luyện, nâng cao “tính đảng” cho cán bộ, đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; việc rèn luyện “tính đảng” cho cán bộ, đảng viên ở Học viện hiện nay là yêu cầu cấp thiết, gắn liền với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Học viện.

“Tính đảng” của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) được hiểu là sự thừa nhận một cách tự nguyện và trung thành tuyệt đối với nền tảng tư tưởng, mục tiêu, lý tưởng cách mạng mà Đảng ta đã lựa chọn; đó là sự tuân thủ một cách nghiêm ngặt tính tổ chức và tính kỷ luật của Đảng; là những chuẩn mực giữa lời nói và hành động trong các hoạt động xã hội.

Các yếu tố cấu thành nên nội dung của “tính đảng” bao gồm các mặt tư tưởng, tổ chức và hoạt động xã hội. Đây là những yếu tố không thể tách rời, có mối quan hệ biện chứng, thống nhất với nhau. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc nâng cao tính đảng" cho CB, ĐV. Theo Người: “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, cần phải có tính đảng mới làm được việc. Kém tính đảng, thì việc gì cũng không làm nên”. Bác chỉ rõ: “Vô luận lúc nào, vô luận việc gì, đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau. Đó là nguyên tắc cao nhất của Đảng. Đó là tính đảng". Như vậy, tính đảngý nghĩa quyết định đến việc hình thành phẩm chất và năng lực làm việc của đội ngũ CB, ĐV. Thực tiễn cách mạng đã chứng minh “tính đảng” là thuộc tính căn bản, cốt lõi và bản chất của Đảng Cộng sản. Nâng cao “tính đảng” là xuất phát từ yêu cầu giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

Hiện nay, tuyệt đại đa số CB, ĐV của Học viện đều giữ được “tính đảng”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, có ý thức tổ chức kỷ luật cao; tận tụy, trách nhiệm cao với công việc, đề cao tính tiền phong gương mẫu, luôn nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường làm cho “tính đảng” của một số CB, ĐV ở Học viện bị suy giảm. Một số ít CB, ĐV chấp hành kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, quy định của Học viện chưa thật sự nghiêm túc.

Do đó, việc rèn luyện, nâng cao tính đảng” cho CB, ĐV ở Đảng bộ Học viện là yêu cầu cấp thiết, là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh nội sinh vị thế, uy tín của Học viện. Để nâng cao tính đảng cho đội ngũ CB, ĐV ở Đảng bộ Học viện Lục quân hiện nay, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ CB, ĐV trong Học viện.

Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, bởi vì nhận thức là cơ sở của hành động. Nhận thức đúng sẽ giúp cho mỗi CB, ĐV có hành động đúng đắn. Do đó, các cấp uỷ, tổ chức Đảng phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, qua đó giúp cho CB, ĐV nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng; xác định tốt ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đảng ta đã khẳng định: Học tập là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi CB, ĐV và phải được quy định thành chế độ. Lười học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lười suy nghĩ, không thường xuyên tiếp nhận những thông tin mới, những hiểu biết mới cũng là biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị. Xét cho cùng, suy giảm "tính đảng" chính là phai nhạt về mục tiêu, lý tưởng, từ đó, dẫn đến sự tha hóa, biến chất về đạo đức, lối sống trong mỗi CB, ĐV.

Yêu cầu đặt ra là nội dung, chương trình giáo dục chính trị tư tưởng cho CB, ĐV phải toàn diện, đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm tính cơ bản, thiết thực, khoa học, gắn lý luận với thực tiễn sinh động của đời sống xã hội và phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục cho CB, ĐV nhận thức đúng bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, nhất là chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, từ đó chủ động đấu tranh có hiệu quả. Đồng thời tăng sức “đề kháng” để ngăn chặn, loại trừ những tư tưởng độc hại, các luận điệu sai trái xâm nhập vào đơn vị, đảm bảo giữ vững trận địa tư tưởng trong toàn Học viện.

Hai là, tăng cường xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng vững mạnh về mọi mặt, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

Tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tích cực đổi mới phương pháp, tác phong lãnh đạo. Duy trì và thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng. Các nội dung sinh hoạt phải cụ thể, thiết thực, đúng nguyên tắc, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Trong sinh hoạt Chi bộ phải thực sự mở rộng và phát huy dân chủ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; khắc phục tình trạng sinh hoạt đơn điệu, hình thức.

Bên cạnh đó, cần chú trọng nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, đề cao tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, tổ chức Đảng. Tự phê bình và phê bình là thang thuốc hữu hiệu nhất để giáo dục, rèn luyện CB, ĐV. Để chữa những căn bệnh do kém "tính đảng" gây ra, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt". Gắn chặt tự phê bình và phê bình với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ba là, tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Học viện thực sự tiền phong gương mẫu, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý thức tổ chức kỷ luật; có trình độ năng lực phương pháp, tác phong công tác tốt; có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Sức mạnh của toàn Đảng là do sức mạnh của đội ngũ đảng viên tạo nên. Do đó, việc nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục, rèn luyện và phát huy vai trò của đội ngũ CB, ĐV luôn là khâu then chốt, là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Để thực hiện tốt giải pháp này, trước hết, các cấp ủy, Chi bộ phải có nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ đảng viên, trên cơ sở đó tăng c­ường sự lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, ph­ương pháp quản lý, giáo dục, rèn luyện CB, ĐV. Phải kết hợp chặt chẽ, đồng bộ tất cả các khâu, các bư­ớc giữa công tác quản lý với giáo dục, rèn luyện đội ngũ CB, ĐV. Quản lý chặt chẽ, toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, các mối quan hệ xã hội…, đề cao vai trò tự quản lý của từng CB, ĐV.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; coi việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” là công việc hàng ngày, vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm, tình cảm của bản thân đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu. Từng CB, ĐV phải nghiêm khắc với chính bản thân mình, luôn tích cực, tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu vươn lên; bảo đảm vừa "hồng" vừa "chuyên".

Bốn là, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ cấp ủy, tổ chức Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng trong việc giữ vững và nâng cao “tính đảng" cho mỗi CB, ĐV. Thực tiễn cho thấy, phải thông qua kiểm tra, giám sát đội ngũ CB, ĐV thì cấp ủy, Chi bộ mới có thể xem xét, đánh giá, phân tích, kết luận chính xác về phẩm chất, trình độ, năng lực của từng CB, ĐV.

Để nâng cao “tính đảng” trong mỗi CB, ĐV, công tác kiểm tra, giám sát cần phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục và chặt chẽ hơn. Phải kiểm tra, giám sát toàn diện, từ việc CB, ĐV thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến việc thực hiện 19 điều đảng viên không được làm và việc giữ gìn phẩm chất, tư cách của đảng viên...

Cấp ủy các cấp phải nắm chắc tình hình tư tưởng, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xem xét xử lý đúng nguyên tắc, quy trình, kỷ luật nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm; giữ nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội. Gắn kiểm tra, giám sát với đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; những biểu hiện cơ hội, thực dụng, trung bình chủ nghĩa...

Năm là, tăng cường mối quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, từng CB, ĐV phải trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, phải hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Để xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ của nhân dân, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi CB, ĐV phải: “Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì nhân dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi công việc".

Phục vụ nhân dân là việc gì có lợi cho dân dù khó mấy cũng phải làm, việc gì có hại cho dân dù nhỏ mấy cũng cố tránh. Từng CB, ĐV phải nêu gương sáng cho quần chúng noi theo, phải thực sự yêu dân, kính dân, gần gũi, thấu hiểu lòng dân, luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội...

Giữ vững và nâng cao “tính Đảng” cho đội ngũ CB, ĐV ở Học viện hiện nay là yếu tố mang tính then chốt, có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; điều đó đặt ra đòi hỏi mỗi CB, ĐV trong Đảng bộ Học viện phải ra sức tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện, đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Học viện vững mạnh toàn diện./.

P.Đ.C


Tác giả: PCT. Phạm Đình Công
Nguồn:Học viện Lục quân Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 11 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?