• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.998
Tháng 02 : 39.969
Tháng trước : 58.823
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức cơ sở Đảng với việc nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong phòng chống "diễn biến hòa bình" hiện nay

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta có trách nhiệm phòng chống chiến lược "diễn biến hoà bình" làm vô hiệu hóa mọi âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cấp bách hàng đầu này, trước hết cần nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố trận địa tư tưởng vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo cho quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 14, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr435).

Trên cơ sở đó, cần tập trung thực hiện tốt việc tăng cường và giữ vững sự lãnh đạo của Đảng uỷ, chi bộ, nâng cao hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị trong phòng chống chiến lược "diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; kết hợp giáo dục với huấn luyện và với thực hiện nhiệm vụ để xây dựng nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố và giữ vững trận địa tư tưởng cho bộ đội trong phòng chống chiến lược "diễn biến hoà bình" của địch; quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết những tư tưởng mới nảy sinh, nhạy bén trước những thủ đoạn, luận điệu của kẻ thù, những tác động tiêu cực của xã hội, mặt trái của cơ chế thị trường để ngăn ngừa và định hướng tư tưởng cho bộ đội; không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong phòng chống chiến lược "diễn biến hoà bình".

Trong đó, nội dung quan trọng hàng đầu là tăng cường và giữ vững sự lãnh đạo của Đảng uỷ, chi bộ, nâng cao hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên tốt. Muốn xây dựng chi bộ “bốn tốt” thì phải bồi dưỡng lập trường vô sản cho đảng viên. Muốn có lập trường vô sản vững chắc thì đảng viên phải có ý thức giai cấp" (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr113). Có nghĩa là cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị để chiến thắng “diễn biến hòa bình” phải đặt dưới sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Bởi vì, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định làm thất bại "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch. Vì vậy, để giữ vững và nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội, vấn đề hết sức quan trọng là phải phát huy vai trò của các tổ chức đảng, trong đó đặc biệt là tổ chức đảng ở cơ sở. Vì tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo ở đơn vị cơ sở, là trung tâm giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng ở đơn vị. Thực hiện chức năng lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng cần thường xuyên, định kỳ phân tích tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, hiểu rõ thực trạng, nguyên nhân và dự báo khuynh hướng phát triển. Trong đó, cần phân tích sự tác động của chiến lược "diễn biến hoà bình" tới nhận thức, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ không để xảy ra những bất ngờ về diễn biến tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị.

Các đảng bộ, chi bộ mà trực tiếp là các cấp uỷ phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn vị trí, vai trò, chức năng của chi bộ, đảng bộ trong đấu tranh chống "diễn biến hoà bình" của địch. Hàng tháng, hàng quý, trong từng nhiệm vụ, căn cứ vào nghị quyết của cấp trên, tình hình thực tiễn của chi bộ, đảng bộ, nhất là tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, âm mưu, thủ đoạn cụ thể của địch ở khu vực đóng quân…, để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp. Tập trung chăm lo giáo dục, rèn luyện đảng viên, nhất là các vấn đề cơ bản: nâng cao giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội, đơn vị, nhiệm vụ cụ thể của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Những yêu cầu về phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống cho mọi cán bộ, đảng viên, làm cho mỗi đảng viên trong chi bộ, đảng bộ, thực sự mẫu mực về mọi mặt cho mọi người học tập và noi theo. Đồng thời, các chi bộ, đảng bộ kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những quan điểm mơ hồ, những biểu hiện dao động về tư tưởng, suy giảm niềm tin vào chủ nghĩa xã hội, vào sự lãnh đạo của Đảng. Động viên, hướng dẫn đội ngũ đảng viên tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, đạo đức cách mạng. Khuyến khích đảng viên tích cực tham gia và trở thành lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh trên lĩnh vực chính trị tư tưởng trong đơn vị và khu vực đóng quân, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch.

Đảng bộ, chi bộ phải có chủ trương, biện pháp lãnh đạo quản lý tốt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, coi lãnh đạo, quản lý chặt chẽ tư tưởng là một chủ trương, biện pháp đặc biệt quan trọng. Vì thế, chi bộ, đảng bộ cần có kế hoạch quản lý, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, đảng viên, đảm bảo nắm chắc tình hình tư tưởng không để xảy ra hiện tượng đột biến về tư tưởng. Kịp thời nắm bắt, giải quyết những tư tưởng mới nảy sinh, nhạy bén trước những thủ đoạn, luận điệu chống phá của kẻ thù, những tác động tiêu cực của xã hội, mặt trái của cơ chế thị trường.  Trong củng cố, xây dựng tổ chức, trong bầu cử, ứng cử, trong xem xét, kết nạp đảng viên, chi bộ, đảng bộ cần đặc biệt chú ý, tiêu chuẩn cấp ủy viên, tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên. Nhất là tiêu chuẩn cấp ủy viên là cán bộ chủ trì các đơn vị, giữ vững  nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách và thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Tiếp tục thực hiện có chất lượng cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời đưa ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội, thoái hoá biến chất. Đấu tranh kiên quyết, khắc phục những biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, biểu hiện tham nhũng, biểu hiện chui sâu, leo cao của các phần tử cơ hội, phản động.

Tiến hành công tác đảng, công tác chính trị phải kết hợp quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng. Nắm chắc tình hình trong chi bộ, đảng bộ, nhất là tình hình chính trị tư tưởng của từng tổ chức, từng con người. Kịp thời xử lý đúng đắn những trường hợp vi phạm có liên quan đến vấn đề chính trị, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Tiến hành tốt công tác kiểm tra giám sát của các tổ chức đảng cả thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch, đột xuất, tập trung vào những đảng viên có dấu hiệu sai lầm, khuyết điểm, để ngăn chặn kịp thời. Phát huy tốt sức mạnh tổng hợp, nhất là vai trò cấp ủy, cán bộ chủ trì, cán bộ chuyên môn và vai trò của quần chúng trong các hoạt động nói trên. Kịp thời thông báo tình hình đất nước, quân đội, đơn vị và các hoạt động phá hoại của chiến lược "diễn biến hoà bình", nhất là khu vực đóng quân của đơn vị bằng những hình thức phong phú, thích hợp. Định hướng nhận thức đúng đắn giúp mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có ý thức cảnh giác cao, tin tưởng và chủ động trong các hoạt động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Chi bộ, đảng bộ, thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và trong phòng chống chiến lược "diễn biến hoà bình" làm cho chi bộ, đảng bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị của Đảng ở đơn vị cơ sở; trực tiếp nâng cao bản lĩnh chính trị, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch từ cơ sở./.

B.T.T


Tác giả: HSDH. Bùi Trường Tăng
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?