• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.322
Tháng 04 : 81.013
Tháng trước : 98.800
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số thách thức đối với đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng hiện nay

Trước tình hình trong nước và quốc tế có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những biến động khó lường như hiện nay, không gian mạng trở thành công cụ nền tảng mới để giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ và nhân dân; đồng thời, đó cũng là một không gian mới để đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu lý luận - phương thức mới để định hướng dư luận xã hội về mặt tư tưởng. Do không gian mạng có tính mở với đặc trưng tự do, đa dạng, bình đẳng, nhiều khi bị xoá nhoà ranh giới giữa thực và ảo, giữa vật lý và hiện thực, vì vậy không gian mạng mang đến những thách thức to lớn đối với nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây thực sự là một mặt trận quan trọng và không thể buông lỏng.

Lợi dụng “tính năng mở” của không gian mạng, các hệ tư tưởng, các luận điểm, học thuyết ngoài mácxít và các loại chủ nghĩa khác nhau như chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa vô chính phủ, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa khủng bố mạng, đến chủ nghĩa vị kỷ, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hưởng lạc, cũng như vô số các tôn giáo, tín ngưỡng, thậm chí là mê tín dị đoan, đang xuất hiện một cách tràn lan trên không gian mạng. Cùng với đó, các thế lực thù địch và các học giả ngoài mácxít lợi dụng triệt để những ưu thế của không gian mạng, một cách trực tiếp hay gián tiếp, đã và đang liên tục công khai hay ngấm ngầm chĩa mũi nhọn vào lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều luận điểm, quan điểm trong các ý thức hệ đó đi ngược lại với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, chứa đựng tính chất độc hại, phản động, dần bóp méo thế giới quan và xuyên tạc nhân sinh quan, cố tình định hướng giá trị một cách sai lầm cho những người dùng mạng internet nói riêng và cho người dân Việt Nam nói chung. Đặc biệt thời gian gần đây, khi chúng ta chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII,  các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã đẩy mạnh tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam, bằng mọi âm mưu, thủ đoạn, chúng tăng cường xuất bản, tán phát các loại ấn phẩm, tài liệu như: báo cáo, dự luật của nghị viện, quốc hội một số nước phương Tây; các văn bản pháp lý của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ như: Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI), Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (HRW)…; các ấn phẩm xuất bản, như: sách báo, tạp chí, tập san, tờ rơi… của các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước; các trang web, các chương trình phát thanh, phát hình bằng tiếng Việt, … để xuyên tạc nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng ta. Qua đó, chúng phủ nhận đường lối lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những thành tựu đã đạt được trong các cuộc chiến tranh đã qua và trong công cuộc đổi mới, bóp méo thực tế những hạn chế, yếu kém trong quản lý xã hội, những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện chính sách, pháp luật hoặc những vụ việc phức tạp nảy sinh trong dân tộc, tôn giáo nhằm kích động, lôi kéo các tầng lớp nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

Như vậy có thể thấy, đấu tranh trên không gian mạng hiện nay thực sự là cuộc “đọ súng” trên mặt trận tư tưởng lý luận. Giữ vững trận địa tư tưởng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng hiện nay quan trọng và hết sức cấp thiết. Trong cuộc đấu tranh này, vũ khí quan trọng nhất là vũ khí lý luận, song lý luận phải thật sự khoa học chứ không phải lý thuyết suông, lý luận phải xuất phát từ thực tiễn và mang hơi thở của cuộc sống, phải bao quát được những vấn đề nền tảng, có tính quy luật và đưa ra hướng giải quyết những vấn đề then chốt. Bất kể sự phát triển của không gian mạng và các phương tiện truyền thông như thế nào, thì suy nghĩ và quan điểm vẫn là thành tố quan trọng nhất của nội dung tư tưởng lý luận. Nếu không có nội dung, không có chiều sâu thì lý luận dù hay đến đâu cũng chỉ là hô khẩu hiệu, trống rỗng, không có bất kỳ ảnh hưởng tích cực nào. Chúng ta phải sử dụng lý luận làm nền tảng vững chắc cho định hướng chính trị và dẫn dắt dư luận. Trong trận địa tư tưởng trên không gian mạng, việc chúng ta có đứng vững và chiến thắng hay không đều liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ.

Để giữ vững định hướng tư tưởng trên không gian mạng hiện nay, cần thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Một là, mỗi chúng ta cần phải tuân thủ nguyên tắc tôn trọng sự thực khách quan, đối mặt với các vấn đề đang nảy sinh từ thực tiễn của xã hội; dựa trên thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức đúng và đưa ra các ý tưởng, phương án giải quyết các vấn đề trên không gian mạng liên quan đến hiện thực Việt Nam một cách đúng đắn, hiệu quả. Đây là biện pháp quan trọng hàng đầu của công tác đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng hiện nay. Bởi vì, lý luận luôn được bắt nguồn từ thực tiễn. Việc nắm bắt các vấn đề đang nảy sinh từ thực tiễn của xã hội, luôn là cơ sở khách quan để xem xét, phân tích sự thật, đánh giá đúng sự thật, đề ra phương châm, phương hướng và giải pháp đấu tranh hiệu quả. Yêu cầu quan trọng đối với biện pháp này, phải đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân, có phương pháp luận duy vật biện chứng để tránh chủ quan, giáo điều, hoặc rơi vào chủ nghĩa thực dụng khi đấu tranh với hệ tư tưởng thù địch.

Hai là, đội ngũ cán bộ, đảng viên và thành viên đảm nhiệm đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng cần phát huy cao độ vai trò tiên phong, gương mẫu, xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng lý luận; trong bất luận hoàn cảnh nào luôn thể hiện rõ vai trò người gieo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và thành viên phải tự làm công tác tư tưởng cho chính mình, đến gia đình, người thân, xây dựng vững chắc bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng; kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với mọi biểu hiện thoái hóa, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, cơ quan chính trị và các cấp ủy thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cả về lý luận và thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và lực lượng 47 của các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức lý luận, trau dồi bản lĩnh chính trị, năng lực thực tiễn, đạo đức, phong cách và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng hiện nay.

Đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng hiện nay là vấn đề khách quan, nhiệm vụ trọng yếu, đòi hỏi mọi con người, lực lượng thực thi nhiệm vụ này trên không gian mạng phải luôn nhận thức đầy đủ những thách thức và yêu cầu của nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh, trách nhiệm và quyết tâm cao trong đấu tranh, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng trước tình hình mới./.

N.H.A


Tác giả: CTD. Nguyễn Hữu Ân
Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?