• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.308
Tháng 04 : 80.999
Tháng trước : 98.800
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Quân đội trong giai đoạn cách mạng mới

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, chống phá Quân đội nhân dân Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, chúng tiến công phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá Quân đội về chính trị, tư tưởng và tổ chức, âm mưu “phi chính trị hóa”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong quân đội là một trong những hướng mũi tiến công trực tiếp, đặc biệt nguy hiểm của chúng.

Nhằm góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng đấu tranh tư tưởng lý luận hiện nay, các đơn vị quân đội cần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Quân đội trong giai đoạn cách mạng mới, tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, tích cực tuyên truyền, bảo vệ các nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản

Nhằm thực hiện âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam, một trong những hành động chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch là tiến công chống phá vào nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản.

Chúng ta cần nhận diện rõ các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, cơ hội về chính trị mà chúng thường xuyên rêu rao, tuyên truyền, xuyên tạc trong thời gian qua và sẽ diễn ra trong thời gian tới đây, đó là: “Quân đội trung lập về chính trị”, “Quân đội đứng ngoài chính trị”, “Quân đội luôn là quân đội phi giai cấp, phi đảng phái”, “Quân đội chỉ có nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân”, “Quân đội không phải là của bất cứ đảng phái nào”; “Quân đội không đặt dưới quyền lãnh đạo của bất cứ đảng phái nào”; “Quân đội chỉ trung với nước, hiếu với dân mà thôi”…

Trước âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá những nguyên lý, lý luận nền tảng đó của các thế lực thù địch, đòi hỏi quá trình đấu tranh tư tưởng, lý luận nói chung, đấu tranh tư tưởng, lý luận ở các đơn vị quân đội nói riêng, bên cạnh việc nhận diện, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, cần phải kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh với tuyên truyền làm sáng tỏ những nguyên lý, lý luận gốc mà C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định.

Theo đó, chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền những vấn đề có tính nguyên tắc về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản mà V.I.Lênin đã xác lập như: Nguyên tắc về chính trị xã hội, nguyên tắc tổ chức, nguyên tắc về huấn luyện giáo dục quân đội vô sản… Tại đó, cần truyền bá, đi sâu làm rõ nguyên tắc Đảng Cộng sản lãnh đạo chặt chẽ quân đội về mọi mặt, đặt quân đội dưới sự lãnh đạo của Đảng trong mọi tình huống. Cần làm rõ tư tưởng của V.I.Lênin về sự lãnh đạo của Đảng là tất yếu khách quan, là một quy luật, nhằm làm cho Hồng quân tuyệt đối trung thành với Đảng, với giai cấp công nhân, giữ vững được bản chất giai cấp công nhân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Cần làm cho mọi người thấy rõ tính đúng đắn mà V.I.Lênin đã chỉ ra, rằng không có bạo lực cách mạng thì giai cấp vô sản không thể chiến thắng được; rằng giai cấp thống trị (tức giai cấp vô sản) nếu muốn thống trị và nếu thực sự thống trị thì cũng phải tỏ rõ điều đó bằng tổ chức quân sự của mình, một tổ chức có sự lãnh đạo đúng đắn và chắc chắn của Đảng Cộng sản và tổ chức chặt chẽ của Xô-viết tối cao - Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó, chúng ta cũng luôn phải chú ý tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, mà ở đó nguyên tắc chính trị hàng đầu cần phải xác lập đối với quân đội, đó là: “Quân sự phục tùng chính trị”…

Có thường xuyên quan tâm tuyên truyền những tư tưởng, quan điểm, nguyên tắc nền tảng trong xây dựng quân đội cách mạng của giai cấp vô sản mà chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã đề ra, thì sự lan tỏa của những vấn đề chính trị quân sự đúng đắn mới đến được mọi tầng lớp nhân dân, đến với cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị quân đội, làm cho những bài viết đấu tranh tư tưởng, lý luận nói riêng và nhiệm vụ đấu tranh tư tưởng, lý luận nói chung mới có sức sống và trở nên có hiệu quả.

Hai là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục và bảo vệ đường lối, cơ chế, nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam

Hơn lúc nào hết, các thế lực thù địch cũng luôn biết tập trung tiến công vào đường lối, cơ chế, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng coi đây là hướng mũi tấn công chủ yếu, cần phải làm sụp đổ nguyên tắc lãnh đạo và tổ chức Quân đội của Đảng ta. Nếu có thể làm lung lay và sụp đổ nguyên tắc này, thì công cụ bạo lực vũ trang cách mạng của Đảng sẽ tất yếu đổ vỡ, chuyển hóa được Quân đội vào vòng tay, sự thao túng, điều hành của các thế lực phản động, chống cộng, chống Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Vì vậy, trong công tác đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận nói chung, trong công tác tuyên truyền nói riêng, chúng ta luôn luôn tỉnh táo, nhận diện được nhanh chóng, kịp thời các tư tưởng, quan điểm chống phá về đường lối, cơ chế và nguyên tắc lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, mà ở đó nguyên tắc căn bản nhất, sống còn nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tuy nhiên, để nhận diện những tư tưởng, quan điểm chống phá đường lối, cơ chế và nguyên tắc lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam của các thù địch là không dễ dàng. Bởi thực tế cho thấy, bên cạnh việc nêu lên những quan điểm, tư tưởng chống phá trực tiếp, rõ ràng, phần nhiều là các thế lực thù địch dùng thủ đoạn ngụy trang, che lấp các tư tưởng, quan điểm chống phá trực tiếp đó. Chúng thường xuyên đề cao và áp dụng các thủ đoạn không tiến công trực tiếp, chính diện, mà thường “vu hồi” bằng các hướng mũi thứ yếu như: phát tán các nguyên tắc tổ chức quân đội của giai cấp, nhà nước tư sản; tuyên truyền những hình thức tổ chức “quân đội trung lập”, “quân đội đứng ngoài chính trị” của một số nước trong khu vực, trên thế giới để gợi ý hướng lái tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ quân đội, lực lượng vũ trang ta, các nhà lập pháp của nước ta; hoặc có thể tác động “nhẹ nhàng” như “tư vấn” chính sách, pháp luật, không “đao to, búa lớn”, đầy vẻ “trí tuệ” khoa học, uyên thâm, bác học, với một “tinh thần khoa học”, hoặc núp bóng dưới tinh thần của “những người yêu nước”, “nhà thông thái”…

Âm mưu, thủ đoạn nhằm tiến công và chuyển hóa đường lối, cơ chế, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay là rất thâm độc, tinh vi và xảo quyệt. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả đấu tranh tư tưởng, lý luận trong các đơn vị quân đội, một trong những vấn đề quan trọng là phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục và bảo vệ đường lối, cơ chế, nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ba là, đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng, lý luận, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật về sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân

Trong thời gian vừa qua, cũng như hiện nay, một trong những nội dung tư tưởng, lý luận mà các thế lực thù địch đã, đang và tiếp tục tuyên truyền chống phá, đó là tiến công tư tưởng, lý luận vào các nguyên tắc tổ chức, điều hành và quản lý Quân đội nhân dân Việt Nam mà Hiến pháp, luật pháp của Nhà nước ta đã xác lập.

Về lý thuyết, nếu để cho các thế lực thù địch tiến công thành công trong sự chống phá và chuyển hóa các cơ sở pháp luật của Nhà nước ta về sự quản lý điều hành của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, thì xem như chúng đã đánh đổ hoàn toàn được học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản và đường lối, cơ chế, nguyên tắc tổ chức và lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi đúng như chủ nghĩa Mác - Lênin đã từng chỉ ra, nhà nước là sự biểu hiện tập trung và cuối cùng của chính trị, vấn đề căn bản của mọi cuộc cách mạng là vấn đề chính quyền nhà nước, ai giành được chính quyền nhà nước, người đó sẽ có tất cả.

Chúng ta cũng thường thấy một số quan điểm, tư tưởng mà chúng tập trung chống phá về sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân trên vấn đề cốt lõi nhất, đó là: Chúng đòi xóa bỏ Điều 4 của Hiến pháp, đặc biệt là xóa bỏ sự hiến định “Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”; đòi xóa bỏ Điều 65 hiến định “Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước”… Để thực hiện âm mưu của sự tuyên truyền, chống phá này, chúng thường đưa ra những quan điểm sai lầm, phản động về chính trị, như: “Quân đội chỉ trung thành với Tổ quốc và nhân dân, có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc và nhân dân mà thôi”, “Quân đội không có nghĩa vụ bảo vệ Đảng và bảo vệ Nhà nước”. Bởi theo chúng “Tổ quốc và Nhân dân là mãi mãi, còn đảng, phái, nhà nước chỉ nhất thời”; hoặc các ngôn từ, luận điệu như: “dân sự hóa quân đội”, “quân đội chỉ có chức năng bảo vệ Tổ quốc, không có nhiệm vụ lao động sản xuất, làm kinh tế”… Những ngôn từ, giọng điệu này cho thấy, kẻ thù của Quân đội ta rất xảo quyệt, nhiều khi rất “điêu luyện, thâm độc” về chính trị và tư tưởng, nên không thể xem nhẹ, coi thường hạ thấp chúng trong nhiệm vụ đấu tranh tư tưởng, lý luận.

Vì lẽ đó, trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ, sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam cần tập trung và hướng đến bảo vệ những vấn đề căn bản nhất của Hiến pháp và pháp luật đã quy định về sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Những bài viết, những bài đấu tranh không chỉ phản bác một cách khoa học và thuyết phục về vấn đề này, mà còn tích cực tuyên truyền làm sáng tỏ, củng cố vững chắc sự đúng đắn và niềm tin của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ quân đội về những nội dung căn bản, quan trọng nhất mà Hiến pháp và pháp luật đã quy định về sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bốn là, tập trung đấu tranh phản bác các tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc chống phá về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống bản chất của Quân đội, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Để đánh đổ công cụ chính trị và bạo lực sắc bén của Đảng ta, một trong những vấn đề mà các thế lực thù địch cũng hay thường xuyên tập trung chống phá là xuyên tạc chống phá về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống bản chất của Quân đội, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Bởi theo chúng, đây chính là mảnh đất hiện thực và màu m nhất, nhiều nguyên cớ nhất để thực hành các thủ đoạn tiến công tư tưởng, lý luận.

Trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ, sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam cần đề cao cảnh giác, không sao nhãng. Chúng ta cần có nhiều bài viết, bài chia sẻ có nội dung tuyên truyền, giải thích và làm rõ những chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Quân đội ta đã được thực tiễn lịch sử chứng minh, cũng như các đường lối, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật nhà nước đã ban hành. Đây là những cơ sở lý luận và thực tiễn rất sắc bén, hiệu quả, tất yếu sẽ làm rõ, thuyết phục, giữ vững và củng cố niềm tin không chỉ trước tiên là đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội mà quan trọng hơn nữa là đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước, kể cả những người giữ cương vị cao trong công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước đối với Quân đội.

Mặt khác, chúng ta cần tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống chiến đấu anh dũng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong lịch sử chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như trong hòa bình, xây dựng đất nước. Tích cực đi sâu, phản bác trực diện với những luận điệu xuyên tạc làm sai lệch nhận thức về lịch sử chiến đấu và chiến thắng bảo vệ Tổ quốc, nhân dân và lợi ích quốc gia, dân tộc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế vô sản cao cả của Quân đội ta. Cùng với đó, cũng cần có những bài viết, những video clip tuyên truyền, làm rõ và khẳng định những hình ảnh tốt đẹp về bản chất, phẩm chất, đạo đức cách mạng của “Bộ đội Cụ Hồ” trong những năm tháng chiến tranh giữ nước hào hùng, cũng như trong xây dựng đất nước, giúp đỡ nhân dân, bảo vệ và giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhất là các tấm gương, hành động thể hiện quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, những anh hùng trong phòng, chống bão lũ ở miền trung vừa qua… của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Quân đội trong giai đoạn cách mạng mới là cơ sở vững chắc nhất để xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh về chính trị, bảo đảm cho Quân đội luôn luôn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

N.X.C


Tác giả: KMLNTTHCM. Ngô Xuân Cát
Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?