• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 973
Tháng 01 : 39.187
Tháng trước : 62.645
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng Phòng Đào tạo - Học viện Lục quân vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trong giai đoạn hiện nay

Ngày 10 tháng 7 năm 1948, Ban Quân sự - Trường Bổ túc Quân chính trung cấp được thành lập. Đây chính là tiền thân của Phòng Đào tạo -  Học viện Lục quân ngày nay. Trải qua 72 năm xây dựng và phát triển, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Phòng Đào tạo luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, góp phần xây đắp nên truyền thống tốt đẹp của Học viện Lục quân “Kiên định vững vàng, đoàn kết nhất trí, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”.

72 năm qua, dù thay đổi tên gọi, quy mô, chức năng, nhiệm vụ, qua từng thời kỳ có sự bổ sung, phát triển. Từ Ban Quân sự khi mới thành lập, phát triển thành Phòng Quân sự (1954-1961), Phòng Giáo vụ - Kế hoạch (1961-1965), Cục Quân sự (1965-1981), Cục Huấn luyện (1981-1983), Phòng Huấn luyện (1984-1997), đến năm 1997 đổi tên thành Phòng Đào tạo. Trong suốt chặng đường đã qua, Phòng Đào tạo luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác giáo dục - đào tạo của Học viện. Phòng Đào tạo luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và đơn vị kết nghĩa. Các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Phòng Đào tạo luôn giữ vững lập trường tư tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Học viện Lục quân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng trong công tác xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Học viện vững mạnh toàn diện.

Từ những năm đầu thành lập, đội ngũ cán bộ, nhân viên còn thiếu, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, đến Phòng Đào tạo - Học viện Lục quân hiện nay là quá trình phát triển vững chắc. Đảng ủy, chỉ huy Phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu xây dựng, đổi mới, hoàn thiện quy trình, chương trình, kế hoạch đào tạo khoa học, liên thông; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân sự cho các giai đoạn cách mạng, nhiệm vụ của Quân đội và Học viện qua các thời kỳ. Hệ thống giảng đường, Sở chỉ huy diễn tập, trường bắn và các cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại khác được quan tâm đầu tư, bảo đảm phục vụ ngày càng tốt hơn nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của Học viện. Với những thành tích đã đạt được, Phòng Đào tạo được cấp trên ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, nhiều năm được tặng Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng, của Học viện và nhiều danh hiệu khác cho các tập thể và cá nhân.

Bước sang thời kỳ mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao; nhiệm vụ của Quân đội và Học viện có sự phát triển. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tăng cường thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội. Trong những năm tới, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy của Học viện theo mô hình Nhà trường thông minh tiếp cận Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4. Từ đó, đặt ra nhiệm vụ cho Phòng phải bám sát thực tiễn, thực hiện tốt công tác tham mưu nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Vì vậy, xây dựng Phòng Đào tạo vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” là yêu cầu khách quan. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, Đảng ủy, chỉ huy Phòng xác định một số giải pháp chủ yếu sau đây: 

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

 Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, là tiền đề bảo đảm cho các mặt hoạt động khác đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm phải được tiến hành toàn diện; phải làm cho mọi tổ chức, mọi lực lượng, nhất là đối với cán bộ, nhân viên, chiến sỹ của Phòng có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò và yêu cầu xây dựng Phòng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, phê phán những tư tưởng, quan điểm không đúng trong nhận thức và hành động của cán bộ, nhân viên, chiến sỹ. Lãnh đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Phòng, giáo dục, quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, kế hoạch của Phòng về xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” và các văn bản về tăng cường quản lý kỷ luật.

Thực hiện tốt mô hình “Cán bộ, đảng viên giúp đỡ cấp dưới và quần chúng tiến bộ”. Toàn Đảng bộ học tập và làm theo phong cách của Bác “Nói đi đôi với làm”, siêng năng trong công tác, hiệu quả trong công việc, sâu sát đến mọi hoạt động của bộ đội và đơn vị; triển khai thực hiện quy định nêu gương đồng bộ ở các cấp “Cấp ủy viên gương mẫu trước đảng viên và quần chúng, cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ nêu gương trước chiến sỹ”, kiên quyết chấn chỉnh và khắc phục những biểu hiện thờ ơ, vô cảm, thiếu cố gắng trong công tác, thiếu trách nhiệm, bị động, bất ngờ trong quản lý, chỉ huy đơn vị. Tổ chức có chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu, cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo; đẩy mạnh phong trào TĐQT gắn với thi đua thực hiện tốt văn hóa công sở, văn hóa công vụ tạo động lực tích cực, khí thế sôi nổi trong toàn đơn vị.

Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu; thường xuyên luyện tập các phương án SSCĐ, cứu hộ cứu nạn, PCCN, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng và quản lý đất quốc phòng; thực hiện đồng bộ các biện pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, vững chắc trong xây dựng nền nếp chính quy, duy trì nền nếp, kỷ cương, kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Thực hiện tốt Cuộc vận động 50, chấp hành nghiêm Luật phòng chống tác hại rượu, bia; Luật Giao thông Đường bộ và Nghị định 100 của Chính phủ.

Hai là, tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

Đây là giải pháp then chốt, có tính chất quyết định đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung và xây dựng Phòng Đào tạo VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” nói riêng.

Theo đó, cần nắm chắc chủ trương, đường lối trong Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII, ý định của cấp trên, đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của Đảng ủy, chỉ huy Phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tham mưu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Tập trung thực hiện tốt Chiến lược giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2020 - 2030 và Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Quân đội” của BQP, Đề án“Đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong Quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” của BTTM và Nghị quyết số 525-NQ/ĐU của Đảng ủy Học viện “Về công tác giáo dục - đào tạo trong tình hình mới”. Xây dựng chương trình đào tạo bảo đảm tính liên thông, kế thừa, tích hợp và phát triển. Tổ chức điều hành huấn luyện, luyện tập, diễn tập chặt chẽ, khoa học. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đào tạo cán bộ theo quy trình mới đạt kết quả cao nhất.

Tích cực đề xuất nhiều giải pháp đột phá trong tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết qủa học tập của học viên. Thực hiện tốt công tác tham mưu đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị dạy học hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu xây dựng Học viện theo mô hình “Nhà trường thông minh tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư”.

Ba là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp

Đây là giải pháp mang tính nguyên tắc, để bảo đảm cho tổ chức đảng các cấp đủ sức lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị không ngừng phát triển trong tình hình mới.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, đề cao tự phê bình và phê bình; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; bảo đảm sự lãnh đạo vững chắc của tổ chức đảng trong mọi lĩnh vực. Nâng cao tính chủ động của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ toàn diện các mặt công tác của đơn vị, giải quyết kịp thời hoặc đề nghị với cấp trên những vấn đề nảy sinh; thực hiện nghiêm các chế độ nền nếp xây dựng chính quy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kịp thời chăm lo kiện toàn tổ chức, biên chế, cơ cấu, bảo đảm chất lượng, số lượng. Đồng thời, uốn nắn những lệch lạc, thường xuyên rút kinh nghiệm và tăng cường bồi dưỡng, hướng dẫn hoạt động cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của Phòng về chuyên môn nghiệp vụ và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm, tạo điều kiện không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, hậu phương, gia đình của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

Xây dựng các cấp ủy đảng, tổ chức chỉ huy trong Phòng Đào tạo đoàn kết, chỉ đạo, điều hành chặt chẽ, thường xuyên rút kinh nghiệm và giải quyết tốt các mối quan hệ công tác; tuyệt đối tránh biểu hiện phó mặc, ỷ lại cho lãnh đạo, chỉ huy cấp trên hoặc khoán trắng cho cấp dưới. Chủ động phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng ban, ngành, xây dựng Phòng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ; giải quyết tốt mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng công tác

Đây là giải pháp quan trọng nhằm phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và tranh thủ sự giúp đỡ, hiệp đồng của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ đơn vị được giao

Từ đó, tăng cường quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, kết hợp chặt chẽ với xây dựng đội ngũ đảng viên; giải quyết tốt mối quan hệ giữa lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, giữa cấp trên với cấp dưới; phối hợp, kết hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, khoa, hệ, đơn vị trong Học viện và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân ở địa phương. Xây dựng mối đoàn kết thống nhất, cơ chế phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện có nền nếp việc đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ chức trách, nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ được cấp ủy, chỉ huy giao gắn với phân loại đảng viên, đoàn viên, hội viên nghiêm túc, thực chất, tránh các biểu hiện dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh; gắn kết quả đánh giá với công tác thi đua khen thưởng, bồi dưỡng, sử dụng, đề bạt quân hàm, nâng lương, đề nghị bổ nhiệm chức vụ cán bộ; kiên quyết không đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ thiếu trách nhiệm, không gương mẫu, uy tín thấp, năng lực hạn chế, kết quả hoàn thành nhiệm vụ không cao.

*

*           *

Phấn khởi, tự hào với lịch sử và truyền thống vẻ vang của Phòng, toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Phòng Đào tạo phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng phấn đấu giành nhiều thành tích hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Học viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Một số hoạt động tiêu biểu của Phòng Đào tạo trong thời gian qua

 Thủ trưởng Học viện kiểm tra mô hình, học cụ phục vụ nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của Phòng Đào tạo

 Đồng chí Thiếu tướng Lê Quang Xuân – Chính ủy Học viện thăm và kiểm tra Trung tâm BĐHL

 Đồng chí Thiếu tướng Đậu Văn Nậm - Phó Chính ủy Học viện tặng thưởng các tập thể, cá nhân có thành tiêu biểu trong Phong trào thi đua Quyết thắng Phòng Đào tạo, giai đoạn 2012 - 2017

 Đồng chí Thiếu tướng Trần Khắc Đào - Phó Giám đốc Học viện chụp ảnh lưu niệm với BCH Đảng bộ Phòng Đào tạo, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XIII

Đồng chí Đại tá Trần Văn Ngạn - Trưởng Phòng Đào tạo kiểm tra công tác bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ diễn tập ngoài thực địa

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Bá Minh – Phó Trưởng phòng Đào tạo kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông của cán bộ, nhân viên trong đơn vị

N.B.M


Tác giả: PDT. Nguyễn Bá Minh
Nguồn:Học viện Lục quân Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?