Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 119
Tháng 05 : 63.468
Tháng trước : 74.174
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình trên mạng xã hội ở Học viện Lục quân hiện nay

Sự phát triển của khoa học công nghệ thời kỳ “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” đã làm gia tăng các trang mạng xã hội, tạo thành không gian mới để con người hoạt động, theo đuổi các mục đích nhất định.

Với nội dung phong phú, đa dạng và dễ sử dụng, mạng xã hội mang lại rất nhiều tiện ích, ngày càng góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, không gian mạng cũng là nơi mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng để tuyên truyền những quan điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh “Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn.... Tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như những mâu thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng là trách nhiệm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, mọi tổ chức, mọi lực lượng, trong đó có cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ Học viện Lục quân.   

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa giảng viên, đơn vị đã chủ động tổ chức lực lượng đấu tranh chuyên sâu (Lực lượng 47) cũng như động viên mọi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ tham gia vào hoạt động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng. Các thành viên Lực lượng 47 cũng như mỗi cá nhân đã tích cực, chủ động thu thập thông tin, tài liệu, tăng cường đấu tranh chống diễn biến hòa bình bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính; với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” để lan tỏa những thông tin tích cực nhằm pha loãng, lấn át thông tin xấu độc.

Thông qua các hoạt động đã góp phần vạch trần những tư tưởng sai trái, cơ hội, thù địch, nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác cách mạng, định hướng tư tưởng, củng cố lòng tin cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không dao động trong mọi tình huống.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực, trong nước tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Vì thế, để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng của Học viện, trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong tham gia đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội

Đây là giải pháp giữ vai trò quan trọng hàng đầu, là cơ sở để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở Học viện Lục quân hiện nay. Bởi vì, nhận thức giữ vai trò trong định hướng và chỉ đạo hoạt động của các cá nhân và tổ chức. Nhận thức đúng là cơ sở để mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ Học viện tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Trước hết, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần giáo dục cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ Học viện nhận thấy tính chất gay go, quyết liệt, toàn diện trên mọi lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh, đối ngoại của cuộc đu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Cùng với đó, cấp ủy, người chỉ huy các cấp cần tích cực, chủ động tổ chức cho đơn vị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ trong toàn Học viện nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Đề án “Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới”; Chỉ thị số 47/CT-CT, ngày 08/01/2016 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về “Tổ chức lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong Quân đội”. Qua đó, làm cho mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tính chất quan trọng, những vấn đề cơ bản của công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”; cụ thể hóa thành hành động, việc làm, tham gia tích cực, hiệu quả góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.   

Hai là, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực đấu tranh trên không gian mạng cho lực lượng 47

Trước hết, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa giảng viên, đơn vị cần có chủ trương, biện pháp bồi dưỡng năng lực đấu tranh trên không gian mạng cho Lực lượng 47. Nội dung giáo dục, bồi dưỡng phải toàn diện nhằm bổ sung, nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là tri thức khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khả năng tư duy khoa học, trình độ khai thác và sử dụng công nghệ thông tin, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn, nhãn quan chính trị để nhận diện đúng, đấu tranh phê phán có hiệu quả, góp phần bảo vệ và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Về hình thức, biện pháp bồi dưỡng, cấp ủy chỉ huy các cơ quan, khoa giảng viên, đơn vị cần phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35/ Đảng ủy Học viện tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đảm bảo tính linh hoạt, sáng tạo bằng nhiều hình thức cụ thể như: Phát huy vai trò của các nhà khoa học, các đồng chí có nhiều kinh nghiệm trong phổ biến, truyền thụ kiến thức, kỹ năng, phương pháp đấu tranh. Những nội dung có tính chất phức tạp, nhạy cảm trên không gian mạng cần có sự trao đổi, thảo luận để thống nhất, nhận thức đúng, đấu tranh hiệu quả; thực hiện tốt cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới,...

Ba là, tiếp tục đổi mới phương thức, đa dạng hóa hình thức đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội

Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình” rất đa dạng, tinh vi và thường xuyên thay đổi. Để hoạt động đấu tranh trên không gian mạng thực sự đem lại chất lượng, hiệu quả đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên có sự đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp đấu tranh. Mỗi cơ quan, khoa, đơn vị cần xây dựng kế hoạch đấu tranh cụ thể trên cơ sở chỉ đạo chung; bám sát đặc điểm đối tượng, khai thác nguồn tin và tổ chức lưu chuyển thông tin phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Phải có sự phối hợp chặt chẽ, phân công cụ thể, xác định rõ nội dung đấu tranh, mục tiêu cần đạt được; đấu tranh thường xuyên, liên tục. Đa dạng hóa các hình thức đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch trên không gian mạng, trong đó, đấu tranh trực tiếp, trực diện với những quan điểm sai trái, thù địch là hình thức cần được coi trọng, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, thường xuyên. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện cần chủ động trong tham gia viết tin, bài đăng trên mạng nội bộ, truyền thanh Học viện, tham gia hội thảo, thông tin khoa học, tập huấn, ... để tạo thành một mạng lưới đấu tranh rộng khắp, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù.

Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng là đòi hỏi khách quan, là nhiệm vụ cấp bách, trước mắt đồng thời là chiến lược cơ bản, lâu dài nhằm giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Vì vậy, mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện cần nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn các thế lực thù địch; tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt; tham gia đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Tài liệu tham khảo:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021.

2. Nguyễn Văn Phương, “Quân đội đẩy mạnh đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên các trang mạng xã hội”, Tạp chí Cộng sản, 4/2021. 

3. Lê Trung Thành, Góp phần đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch trên mạng internet trong Quân đội hiện nay”, Tạp chí Cộng sản, 7/2018.

4. Hoàng Văn Vân, “Giải pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội trong quân đội hiện nay”, Tạp chí Cộng sản, 4/2019.


Tác giả: KMLNTTHCM. Lê Sỹ Tiệp
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?