• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.761
Tháng 06 : 108.654
Tháng trước : 145.456
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số kinh nghiệm phát huy vai trò của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên ở Học viện Lục quân tham gia đấu tranh trên mạng xã hội

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII), lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Chỉ thị 47/CT-CT ngày 08/01/2016 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các hướng dẫn của Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị, công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng đã được Đảng ủy, Ban Chỉ đạo 35/Đảng ủy Học viện Lục quân (BCĐ35/ĐUHV) triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên trong Học viện đã tích cực, chủ động tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa chính trị tư tưởng trong Học viện và trên địa bàn đóng quân.

Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên ở Học viện Lục quân tham gia đấu tranh trên không gian mạng, có thể rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu sau:

Một là, chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức tư tưởng, bản lĩnh và trách nhiệm chính trị cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên trong tham gia, sử dụng, khai thác Internet và mạng xã hội

Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ Quân đội trong thời kỳ mới cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả. Chú trọng giáo dục, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chỉ thị số 823-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Hướng dẫn số 1880/HD-CT của Tổng cục Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong Quân đội. Đồng thời thường xuyên giáo dục, phổ biến Luật An ninh mạng, kỷ luật của Quân đội, các quy chế và quy định của Học viện nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên về Internet và mạng xã hội, cách sử dụng mạng xã hội đúng đắn, có trách nhiệm.

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm, phương pháp đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đấu tranh trên không gian mạng cho cán bộ, đảng viên. Kết hợp chặt chẽ giữa bồi dưỡng, định hướng và tự bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, tạo ra hệ “miễn dịch” trước thông tin sai trái, xấu độc của các thế lực thù địch; nâng cao khả năng phân tích, sàng lọc, nhận diện đúng - sai, tốt - xấu trước các thông tin tràn ngập trên mạng xã hội. Coi việc tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thành tựu của cách mạng và chế độ XHCN là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm chính trị, là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả hòan thành nhiệm vụ và phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên của Học viện.  

Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính trị viên (bí thư), người chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng

Thường xuyên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính trị viên (bí thư), người chỉ huy các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh trên không gian mạng. Phân công cụ thể cho cấp ủy viên phụ trách từng mặt công tác; gắn trách nhiệm và đánh giá kết quả hòan thành nhiệm vụ đối với từng mặt công tác được phân công.

Ban Chỉ đạo 35/Đảng ủy Học viện đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên về kiến thức, kỹ năng viết bài, phương pháp đấu tranh và sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động nghiệp vụ. Do đó, năng lực tổ chức các hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên ở Học viện ngày càng được nâng cao.

Cấp ủy, chính trị viên (bí thư), người chỉ huy các cấp đã chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả hoạt động của Lực lượng 47. Phòng Chính trị - Cơ quan Thường trực BCĐ35/ĐUHV thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm và củng cố phát triển Lực lượng 47. Bằng các hình thức, biện pháp phù hợp, hiệu quả, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tham gia viết bài, bình luận, chia sẻ nội dung, hình ảnh tích cực trên các trang, nhóm.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, vận dụng các quan điểm, nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trong đó có KHXH&NV quân sự; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học và định hướng chính trị. Phát huy vai trò của đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học có học hàm, học vị, cán bộ, giảng viên, nhân viên trong định hướng nhận thức, tư tưởng và kịp thời, chủ động đấu tranh với các quan điểm, nhận thức và hành động sai trái, phản động nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ những thành quả cách mạng, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo vệ bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội.

Ba là, đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định trong khai thác, sử dụng Internet và mạng xã hội

Việc khai thác, sử dụng Internet và mạng xã hội là xu thế tất yếu của mọi người trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận thức đầy đủ, đúng đắn vai trò, tiện ích và mặt trái cùng hậu quả tiêu cực, khó lường của Internet, mạng xã hội. Vì vậy, các cơ quan chức năng của Học viện đã thường xuyên phổ biến, quán triệt các chỉ thị, quy định của các cấp, đồng thời hướng dẫn kiến thức, kỹ năng tham gia mạng xã hội cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên để nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh, thiết thực. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn, không để tán phát các thông tin, hình ảnh có nội dung tiêu cực, phản cảm làm tổn hại đến bản chất, truyền thống, hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống vẻ vang của Quân đội, Học viện trên Internet, mạng xã hội.

Mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên khai thác, sử dụng mạng xã hội trong nghiên cứu, học tập, giải trí chấp hành đúng quy định; không sử dụng ảnh đại diện của cá nhân mang mặc quân phục và hình ảnh của đơn vị làm ảnh đại diện trên các trang mạng xã hội. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên không chia sẻ, phát tán thông tin, hình ảnh phản cảm để kẻ xấu lợi dụng tác động xấu tới tư tưởng, nhận thức, tâm lý, làm tổn hại đến danh dự, uy tín của Quân đội, Học viện và cá nhân. Bên cạnh đó, khai thác, sử dụng Internet, mạng xã hội một cách thông minh, có trách nhiệm, suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đăng và chia sẻ thông tin. Đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống, không vội vàng đưa tin, bình luận các hiện tượng, sự việc chưa được định hướng, chưa được kiểm chứng rõ ràng. Tuyệt đối không chạy theo tâm lý đám đông để đưa thông tin, bình luận trước sự việc chưa được hiểu rõ.

Cấp ủy, chính trị viên (bí thư), người chỉ huy các cấp tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ; thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, quản lý cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm quy định về việc sử dụng dịch vụ Internet, mạng xã hội; quản lý, sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình trong Quân đội; chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo đảm giữ bí mật quốc gia, bí mật quân sự; không để lộ lọt thông tin, tạo sơ hở để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Bốn là, đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên nâng cao cảnh giác, tích cực, chủ động đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội

 Hằng ngày, hằng giờ, các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chống đối chính trị triệt để lợi dụng Internet, mạng xã hội chống phá cách mạng nước ta. Sự chống phá của chúng ngày càng tinh vi, quyết liệt, trực diện và không có điểm dừng. Do đó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên không chỉ có nhận thức đúng đắn, có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, mà phải thường xuyên tỉnh táo nhận diện đúng âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để kịp thời, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng,

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng phải dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn; bằng chân lý, lẽ phải, có tính thuyết phục cao, phân tích, lý giải và lập luận chặt chẽ để phản bác kịp thời những quan điểm sai trái, phản động; không hô hào lý thuyết suông, không sử dụng ngôn từ thô tục, phản văn hóa. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính; thực hiện tốt phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, dùng tích cực để đẩy lùi tiêu cực, lan tỏa những thông tin tích cực.

Chú trọng tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy kết hợp với tổ chức triển khai có hiệu quả các công trình, đề tài khoa học; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học, trao đổi kinh nghiệm trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái. Chủ động phối hợp với các đơn vị bạn và các cơ quan báo, đài truyền hình Trung ương, Quân đội, địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tạo thành hệ thống truyền thông vững chắc đấu tranh trực diện, phê phán, bác bỏ quan điểm sai trái, thù địch. Kịp thời tuyên truyền hoạt động quân sự, quốc phòng, hoạt động của Học viện và các cơ quan, đơn vị; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến, lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa sư phạm quân sự lành mạnh trên không gian mạng.

Năm là, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nhiệt huyết cách mạng; bổ sung, cập nhật tri thức khoa học, nội dung, phương pháp, kinh nghiệm và kỹ năng trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia giỏi, huy động, thu hút các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trở thành lực lượng thực sự tinh nhuệ, sắc sảo, giữ vai trò tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, phương tiện, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Phát huy vai trò của mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là vai trò của đội ngũ cán bộ, giảng viên chính trị, những học viên, nhân viên tâm huyết, có trình độ lý luận sắc sảo trong đấu tranh. Tạo sự liên kết, phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ giữa các tổ chức, lực lượng, phương tiện, nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; xây dựng môi trường lành mạnh trên không gian mạng, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.

Sáu là, thường xuyên thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên có thành tích tốt trong tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Thực hiện tốt công tác này sẽ động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên tích cực, hăng hái tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Chủ động kết nối sâu rộng với các lực lượng, các trang, nhóm (Group) trong toàn quân, toàn quốc, nhất là địa bàn Quân khu 7, khu vực Tây Nguyên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (khu vực II) để trao đổi, chia sẻ, cập nhật, thông tin, tuyên truyền, định hướng nhận thức và dư luận, tạo thành lực lượng đông đảo, không một ai đứng ngoài cuộc, kiên quyết đấu tranh đập tan các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Hằng năm, Học viện tổ chức gặp mặt các cơ quan báo, đài Trung ương, Quân đội, địa phương trên địa bàn để sơ kết, trao đổi kinh nghiệm, nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, định hướng nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, nhân dân; đồng thời, phối hợp đấu tranh với các quan điểm sai trái, các thông tin xấu, độc.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, bảo vệ Tổ quốc, Nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ là trách nhiệm, vinh dự của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên của Học viện Lục quân anh hùng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch vững mạnh, Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.


Tác giả: PCT. Phạm Đình Công
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?