• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.328
Tháng 09 : 45.822
Tháng trước : 37.544
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số giải pháp phát huy vai trò đội ngũ sĩ quan trẻ tham gia đấu tranh tư tưởng, lý luận ở Học viện Lục quân hiện nay

Tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi quân nhân trong tình hình mới. Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Lục quân đã thường xuyên quán triệt, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận và đã đạt được những kết quả quan trọng với những nội dung, hình thức được đổi mới, phong phú, trực tiếp nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện. Những kết quả đó do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó, sự nỗ lực tích cực của lực lượng chuyên trách, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện và đặc biệt là vai trò đội ngũ sĩ quan trẻ là nguyên nhân chủ yếu.

Sĩ quan trẻ là một bộ phận ưu tú của thanh niên Quân đội, vừa mang đầy đủ bản chất và truyền thống của thanh niên Việt Nam, vừa hội tụ đầy đủ bản chất và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đội ngũ sĩ quan trẻ Học viện Lục quân chiếm một tỷ lệ khá cao trong tổng biên chế sĩ quan ở Học viện (chiếm 26,8%); có khát vọng cống hiến và xây dựng Quân đội, Học viện. Đây là nguồn bổ sung, kế cận cho đội ngũ cán bộ trung, cao cấp của Học viện, là lực lượng xung kích, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện, cũng như tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, hoạt động “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động chống phá Việt Nam diễn ra rất quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận luôn là mặt trận nóng bỏng và quyết liệt nhất, đòi hỏi đội ngũ sĩ quan trẻ Học viện phải tiên phong hơn nữa trong tham gia nhiệm vụ này. Do vậy, để phát huy vai trò đội ngũ sĩ quan trẻ của Học viện Lục quân tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận cần phải thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, thường xuyên nêu cao, trách nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy  các cấp trong việc phát huy vai trò đội ngũ sĩ quan trẻ tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận

Để phát huy vai trò đội ngũ sĩ quan trẻ của Học viện tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận cần nêu cao, trách nhiệm, tính tích cực, chủ động của các cấp ủy, chỉ huy các cấp. Đây là giải pháp cơ bản, xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả hoạt động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Vì vậy, trước hết cần phát huy vai trò lãnh đạo của từng chi ủy trong đảng bộ Học viện coi đây là một mặt hoạt động, một nhiệm vụ lãnh đạo thường xuyên. Thực tiễn cho thấy, trong những năm qua, khi nào cấp uỷ, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đấu tranh tư tưởng, lý luận, thường xuyên sâu sát, bám nắm, đôn đốc, động viên, khuyến khích sĩ quan trẻ chủ động, tích cực đấu tranh tư tưởng, lý luận thì hiệu quả đấu tranh đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Nội dung, chất lượng các hình thức đấu tranh tư tưởng, lý luận được nâng lên rõ rệt. Ngược lại, nếu quan tâm chưa đúng thì chất lượng, hiệu quả không cao. Do vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, thường xuyên quan tâm, đôn đốc, chăm lo, động viên lực lượng sĩ quan trẻ trong phát huy trách nhiệm tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên giáo dục, quán triệt cho đội ngũ sĩ quan trẻ nắm cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” thực chất là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh ý thức hệ hết sức gay gắt, quyết liệt và phức tạp. Đó là cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ Đảng, bảo vệ sự nghiệp đổi mới và chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa; là cuộc đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Vì vậy, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp là điều kiện tiên quyết, là yếu tố quyết định đến sự thành công và tính hiệu quả của cuộc đấu tranh này.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của cơ quan chức năng về phòng chống “diễn biến hòa bình”, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nắm chắc tình hình, dự báo chính xác những vấn đề có thể xảy ra, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội, bất mãn đối với cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4 khoá XII về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với việc tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một cách chặt chẽ, có hiệu quả cao. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nâng cao năng lực điều hành, quản lý của người đứng đầu các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới. Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân.

Hai là, tích cực bồi dưỡng phẩm chất và năng lực của đội ngũ sĩ quan trẻ trong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận

Phẩm chất và năng lực (đức và tài) là hai thành phần chủ yếu cấu thành nhân cách con người, đồng thời cũng là cơ sở nền tảng để phát huy vai trò của chủ thể. Nói cách khác, muốn phát huy được vai trò trong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận đòi hỏi đội ngũ sĩ quan trẻ phải có phẩm chất và năng lực tốt. Về phẩm chất, họ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Về năng lực, sĩ quan trẻ cần phải có năng lực nhận thức và năng lực tư duy; năng lực xây dựng kế hoạch và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Trong đó, cần đặc biệt chú ý đến hệ thống tri thức nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kỹ năng vận dụng hệ thống tri thức ấy vào đấu tranh phê phán các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch trên mặt trận tư tưởng, lý luận.

Các chủ thể, các lực lượng ở Học viện cần kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và “tự giáo dục”, bồi dưỡng và “tự bồi dưỡng” để sĩ quan trẻ có đầy đủ tri thức, thái độ, bản lĩnh, kinh nghiệm và các kỹ năng trong giải quyết vấn đề này. Một khi có tri thức soi đường, kinh nghiệm được bồi dưỡng kết hợp với bản lĩnh chính trị của người sĩ quan, người đảng viên, khi đó đội ngũ sĩ quan trẻ sẽ nhận thức chính xác đâu là vấn đề cần bảo vệ, phát triển và đâu là vấn đề cần đấu tranh, phê phán, phủ nhận. Đặc biệt, trong vấn đề bồi dưỡng năng lực đấu tranh cho sĩ quan trẻ, cần phát huy cao nhất sự kèm cặp, bồi dưỡng, định hướng của những nhà khoa học có học hàm, học vị, có kinh nghiệm và uy tín trong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận.

Ba là, tạo môi trường thuận lợi và giữ vững trận địa tư tưởng để sĩ quan trẻ có điều kiện tốt nhất tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận ngày càng hiệu quả

Môi trường thuận lợi là những yếu tố bảo đảm tốt nhất để sĩ quan trẻ say mê, sáng tạo, tìm tòi, phát kiến những vấn đề mới trong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Để tạo môi trường thuận lợi cho sĩ quan trẻ ở Học viện tham gia đấu tranh tư tưởng, lý luận ngày càng hiệu quả phải coi trọng các biện pháp quan tâm, chăm lo tới điều kiện làm việc, đời sống của mỗi sĩ quan trẻ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải cần tạo được bầu không khí dân chủ trong hoạt động công tác thực tiễn và nhiệm vụ đấu tranh tư tưởng, lý luận; bảo đảm bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi, công bằng trong đánh giá, sử dụng và đãi ngộ đối với những đóng góp và cống hiến của đội ngũ sĩ quan trẻ.

Giữ vững trận địa tư tưởng là vấn đề mang ý nghĩa quyết định đến sự thành, bại trong hoạt động đấu tranh tư tưởng, lý luận của đội ngũ sĩ quan trẻ. Không có sự vững vàng về tư tưởng, sẽ dẫn đến hậu quả hoang mang, dao động, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, dễ bị kẻ địch móc nối, mua chuộc, dụ dỗ làm “tay sai” cho chúng. Vì vậy, muốn phát huy tốt vai trò của đội ngũ sĩ quan trẻ trong đấu tranh tư tưởng, lý luận, trước hết là giữ vững trận địa tư tưởng của họ. Khi trận địa tư tưởng được giữ vững, đội ngũ sĩ quan trẻ sẽ khắc phục mọi khó khăn, từ bỏ mọi cám dỗ, yên tâm công tác, tích cực tham gia và phát huy năng lực, tạo thành nền tảng vững chắc cho họ trong cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, ngăn ngừa “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, bảo đảm an ninh tư tưởng, góp phần tích cực giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống.

Quan tâm, bồi dưỡng, phát huy vai trò đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Lục quân tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận là một nội dung lớn, vừa có tính cấp thiết trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, Học viện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện trong thời kỳ mới./.

N.Q.D


Tác giả: KMLNTTHCM. Nguyễn Quốc Duy
Nguồn:Học viện Lục quân Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 22 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?