• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.169
Tháng 01 : 50.577
Tháng trước : 62.645
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác chuẩn bị đội ngũ giảng viên, bài giảng cho đào tạo và hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị của Học viện Lục quân

Trong 3 năm qua (2018-2020), Học viện Lục quân thực hiện nhiệm vụ đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị (LLCT) đối với cán bộ trong Quân đội. Trong điều kiện thời gian chuẩn bị khẩn trương, cơ sở vật chất có mặt còn khó khăn; Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách chặt chẽ, nghiêm túc và quyết liệt. Đến nay, Học viện đã tổ chức huấn luyện 7 khóa hoàn chỉnh kiến thức cao cấp LLCT, tổng quân số 2.218 học viên (trong đó Khóa 7 đang học tập); 4 khóa đào tạo cao cấp LLCT (thời gian 8 tháng/khóa), tổng quân số 382 học viên (trong đó Khóa 4 đang đào tạo).

Có được kết quả trên là tổng hợp của nhiều yếu tố lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và của các cơ quan, đơn vị; song yếu tố có ý nghĩa rất quan trọng là do Học viện đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt công tác chuẩn bị đội ngũ giảng viên, bài giảng và tổ chức thực hành giảng bài cho đối tượng hoàn chỉnh kiến thức và xác nhận trình độ cao cấp LLCT.

Ngay từ khi mới nhận nhiêm vụ đào tạo cao cấp LLCT, Học viện Lục quân đã chủ động làm tốt việc rà soát, lựa chọn các đồng chí giảng viên có năng lực, trình độ chuyên môn cao tham gia giảng dạy cao cấp LLCT của các khoa: Công tác đảng, công tác chính trị; Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Khoa Quân sự địa phương (trong đó, lực lượng chủ chốt là hai khoa: Công tác đảng, công tác chính trị và Khoa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh). Chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên, bằng các biện pháp cụ thể như tổ chức cho giảng viên của Học viện đi khảo sát, học tập nội dung, phương pháp giảng dạy ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị/Bộ Quốc phòng. Học viện chủ động mời giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tập huấn nội dung, phương pháp giảng dạy một số chủ đề mới trong 19 môn học của chương trình đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức cao cấp LLCT; mời giảng viên của Học viện Chính trị Khu vực II và các đồng chí giảng viên có trình độ, kinh nghiệm giảng dạy tại Học viện Lục quân (đã nghỉ hưu) tham gia giảng dạy một số môn học mới.

Quá trình giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng, Học viện tổ chức cho giảng viên dự giảng để trao đổi kinh nghiệm giảng dạy cao cấp lý luận chính trị. Chỉ đạo và kiểm tra chặt chẽ các khoa giảng viên trong công tác chuẩn bị, biên soạn bài giảng và thông qua các cấp phê duyệt chặt chẽ, đúng quy định.

 

Cán bộ, giảng viên Khoa CTĐ, CTCT dự giảng đồng chí Đại tá Trần Văn Dũng


Các khoa giảng viên chỉ đạo việc thực hành giảng dạy của đội ngũ giảng viên từ việc bảo đảm thời gian, chương trình nội dung và phương pháp truyền đạt. Có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng thực hành giảng dạy của giảng viên như thường xuyên kiểm tra, thanh tra đánh giá chất lượng dạy học bằng nhiều biện pháp như kiểm tra, dự giờ của Ban Giám đốc và các cơ quan chức năng, theo dõi  trên hệ thống công nghệ thông tin. Qua kiểm tra, thanh tra đã kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên.

Công tác thực hành giảng đúng quy trình, làm tốt từ khâu chuẩn bị như phân công giảng viên, bài giảng, thảo luận, chuẩn bị tài liệu, vật chất; tổ chức biên soạn bài giảng, phê duyệt, tổ chức thông qua bài giảng, thảo luận, trao đổi rút kinh nghiệm, công tác dự giờ. Các khoa tổ chức xây dựng ngân hàng đề thi chặt chẽ, công tác ra đề thi, đáp án và các chủ để viết thu hoạch, tiểu luận nghiêm túc, chặt chẽ, đúng thời gian, đảm bảo chất lượng. Cấp ủy, chỉ huy các khoa tích cực trong kiểm tra, dự giờ giảng của giảng viên; làm tốt công tác bồi dưỡng giảng viên nâng cao trình độ kiến thức, phương pháp, tác phong giảng dạy đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ giảng dạy cho các đối tượng đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị. Về cơ bản đội ngũ giảng viên của các khoa đã thực hiện tốt phương pháp giảng hiện đại, lấy người học làm trung tâm như thuyết trình, kết hợp với nêu vấn đề, giảng theo chuyên đề; chủ động giành nhiều thời gian để trao đổi với học viên. Hàng tuần đều tổ chức tốt ngày phương pháp nhằm sơ kết, rút kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

Để Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức và xác nhận trình độ cao cấp LLCT được giao trong thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đội ngũ giảng viên, bài giảng và tổ chức thực hành giảng bài cho học viên đào tạo và hoàn chỉnh kiến thức CCLLCT; trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, Đảng ủy, BGĐ Học viện và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm Kết luận số 25-KL/TW ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương; Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 09/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản của cấp trên có liên quan về đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức và xác nhận trình độ cao cấp LLCT cho cán bộ, giảng viên và Học viên ở các cơ quan, đơn vị trong Học viện.

Hai là, tăng cường công tác chuẩn bị đội ngũ giảng viên, bài giảng

Tập trung nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên giảng dạy cao cấp LLCT; tổ chức tập huấn để bồi dưỡng những kiến thức mới và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên. Tiếp tục mời thỉnh giảng đối với các đồng chí giảng viên trong và ngoài Học viện, giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia giảng dạy nội dung mới, trao đổi phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của Học viện để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Lục quân trong thời gian tới. Đối với các khoa giảng viên cần chỉ đạo và kiểm tra chặt chẽ công tác chuẩn bị, biên soạn, thông qua bài giảng và tổ chức phê duyệt chặt chẽ, đúng quy định.

Ba là, tăng cường tổ chức thực hành giảng bài

Nâng cao chất lượng thực hành giảng dạy của đội ngũ giảng viên từ việc bảo đảm thời gian, chương trình, nội dung và phương pháp truyền đạt. Có nhiều biện pháp trong đổi mới nâng cao chất lượng thực hành giảng dạy của giảng viên như thường xuyên kiểm tra, thanh tra đánh giá chất lượng dạy và học bằng nhiều biện pháp như kiểm tra, dự giờ của Ban Giám đốc và các cơ quan chức năng, chỉ huy các khoa; theo dõi trên hệ thống công nghệ thông tin. Kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên.

 

Bốn là, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, lấy người học làm trung tâm

Sử dụng phương pháp thuyết trình, kết hợp với nêu vấn đề, giảng theo chuyên đề chủ động giành nhiều thời gian để trao đổi với học viên. Hàng tuần đều tổ chức tốt ngày phương pháp, để sơ kết, rút kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

Năm là, Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên của các khoa có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, phong cách, tác phong lãnh đạo khoa học, phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tư duy khoa học và phương pháp sư phạm giỏi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tiến hành chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo Thông tư số 24/2019/TT-BQP, về “Quy định Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Học viện Lục quân”. Thực hiện chặt chẽ đúng quy trình, nguyên tắc, quy chế, quy định về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, điều động, bổ nhiệm cán bộ./.

                                                                                                                   N.T.D


Tác giả: CTD. Nguyễn Tiến Dũng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?