• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.284
Tháng 09 : 45.778
Tháng trước : 37.544
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quá trình chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đất nước đã trải qua 35 năm tiến hành đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trong đó, có 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), 07 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013. Đại hội XIII có nhiệm vụ xác định những chủ trương, định hướng và quyết sách mới cho công cuộc tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 05 năm 2021 - 2025, trong 10 năm 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Tuy nhiên, cứ mỗi dịp Đảng ta chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc, thì các thế lực thù địch lại đẩy mạnh chống phá trên mặt trận tư tưởng, chính trị, trong đó tập trung chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Do vậy, chúng ta phải tích cực, chủ động nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động của chúng, nhằm chống phá quá trình chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

Một là, chủ động dự báo âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trong quá trình chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII

Về nội dung chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng

Các thế lực thù địch tiếp tục phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, chính sách, luật pháp của Nhà nước. Chúng sẽ kết hợp việc luận giải về mặt lý luận và sự minh chứng về thực tiễn, nhằm xuyên tạc và chống phá trực diện vào những nguyên lý, nội dung căn bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, các thế lực thù địch còn gắn với việc cho rằng, chính chúng ta đã “xa rời”, “không còn tin” vào chủ nghĩa Mác - Lênin”, “nói theo chủ nghĩa Mác - Lênin nhưng thực hiện lại không theo”. Điều này dễ làm cho một số người trong chúng ta lúng túng về mặt lý luận, dao động, thậm chí hoang mang về mặt tư tưởng.

Các thế lực thù địch sẽ tập trung vào những luận điểm cơ bản, then chốt, nhạy cảm, gắn với đời sống chính trị - xã hội đất nước. Chúng sẽ tiếp tục rêu rao: Việt Nam đang bế tắc không chỉ về kinh tế, mà còn về tư tưởng. Không ai còn tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin nữa, hòng làm lung lay, nhiễu loạn tư tưởng xã hội, tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống chính trị tinh thần nước ta.

Bên cạnh đó, chúng đẩy mạnh xuyên tạc và phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta, phủ nhận chủ trương thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội ta.

Tiếp tục lợi dụng những hạn chế, khó khăn về kinh tế - xã hội của đất nước để chống phá việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 8/2/2017 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Chúng sẽ đẩy mạnh các hoạt động nhằm bôi xấu các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội; chống phá triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Tiếp tục lợi dụng việc xét xử các vụ án tham nhũng lớn, các sự cố về môi trường, đất đai,… để xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước, chế độ. Chúng sử dụng các phần tử cực hữu trong tôn giáo, lợi dụng tự do tín ngưỡng và tôn giáo, coi tôn giáo là “mũi nhọn”, “ngòi nổ”, “ngọn cờ” để tập hợp lực lượng đấu tranh cho “dân chủ”, “nhân quyền”; huy động lực lượng gây áp lực lên Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các tổ chức quốc tế, để đòi thay đổi luật pháp, chế độ chính trị ở Việt Nam, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Đẩy mạnh thực hiện âm mưu“phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; tuyên truyền những tư tưởng, quan điểm trái về bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Về đối tượng chống phá

Dự báo các thế lực thù địch sẽ sử dụng tổng hợp các lực lượng để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta trong quá trình chuẩn bị Đại hội XIII. Nổi lên là các tổ chức phản động, như: “Việt Tân”, đảng Đại Việt ở nước ngoài câu kết với một số Linh mục phản động trong nước; Mạng lưới Blogger Việt Nam, “Hội anh em dân chủ”, Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền, một số nhân vật cực hữu trong Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc; “Cộng đồng người Việt tự do ở hải ngoại”; “Hội Thanh niên Phật giáo Hòa hảo thuần túy”; “Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam thống nhất”; các báo đài VOA, BBC, RFA… sẽ phát tán quan điểm thù địch, sai trái chống phá đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Một số phần tử bất mãn với chế độ, cơ hội chính trị, từng là cán bộ của Đảng nhưng “trở cờ, quay giáo” làm tay sai, bồi bút cho các thế lực thù địch cũng nhân dịp này đẩy mạnh tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng.

Về thủ đoạn chống phá

Các thế lực thù địch sẽ sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, nham hiểm, thâm độc để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, đặc biệt là chúng sẽ triệt để tận dụng không gian mạng để phát tán những tài liệu “mật”, bài viết bị cắt ghép, sao chép dưới dạng văn bản, tài liệu chính luận, thơ, ảnh, ca nhạc, nhạc chế, clip, vidieo, youtube, thư gửi, kiến nghị, kháng nghị, tuyên bố, hội thảo của các tổ chức, cá nhân; trả lời phỏng vấn, bình luận của một số báo đài,... tăng cường chống phá thông qua các hình thức biểu tình, phản đối, khiếu kiện.

Hai là, tích cực, chủ động xây dựng căn cứ khoa học phản bác quan điểm sai trái, thù địch bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng trong quá trình chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII

Chúng ta cần khẳng định, chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết cách mạng, khoa học về quy luật phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy; hệ thống lý luận đó đã trở thành hệ tư tưởng, vũ khí lý luận sắc bén của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng con người, giải phóng xã hội.

Dưới ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác - Lênin, lịch sử nhân loại đã có nhiều thay đổi to lớn. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917 đã đưa chủ nghĩa Mác từ một “bóng ma ám ảnh Châu Âu” thành hiện thực, mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới trong thế kỷ XX đã tác động mạnh mẽ đến tiến trình phát triển của xã hội loài người, là chỗ dựa cho các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, trong đó có Việt Nam.

Chủ nghĩa Mác - Lênin cùng với sự thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga đã ảnh hưởng to lớn đối với cách mạng thế giới, trong đó có Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.  Dưới ánh sáng chỉ đường của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện được thành lập. Với đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cả dân tộc Việt Nam đứng lên giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của chế độ phát xít, thực dân và phong kiến tay sai gần thế kỷ, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945, giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp năm 1954 và đế quốc Mỹ xâm lược năm 1975. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới ánh sáng Cách mạng Tháng Mười Nga, Đảng ta đã kịp thời đề ra những quyết sách đúng đắn, khắc phục những sai lầm, khuyết điểm và khởi xướng đường lối đổi mới toàn diện đất nước. Qua hơn 32 năm đổi mới, nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thế giới ngày nay có sự khác biệt rất nhiều so với thời kỳ của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin; đặc biệt là sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông Âu, sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới; chủ nghĩa tư bản có sự điều chỉnh, thích nghi và tận dụng được thành tựu của cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại nên còn tiềm năng phát triển; toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng, mạnh mẽ cùng với sự phát triển của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội nhân loại. Lợi dụng tình hình này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đẩy mạnh chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, lạc hậu không còn phù hợp. Tuy nhiên, cả lý luận và thực tiễn đã bác bỏ những quan điểm sai trái đó, chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn còn nguyên giá trị.

Trước hết, sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông Âu chỉ là sự sụp đổ của một mô hình chủ nghĩa xã hội cụ thể, không phải do chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, lạc hậu. Điều này được chứng minh bởi các nước như: Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Cu ba,... hiện đang kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển; đồng thời, hiện nay phong trào cộng sản và công nhân quốc tế vẫn tiếp tục phát triển, nhiều nước trên thế giới vẫn lấy chủ nghĩa xã hội làm mục đích để xây dựng và phát triển đất nước.

Mặc dù trong những thập niên gần đây, chủ nghĩa tư bản đã có sự điều chỉnh, thích nghi và tận dụng được thành tựu của cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại nên còn tiềm năng phát triển, song sự điều chỉnh, thích nghi đó không thể vượt qua mâu thuẫn cơ bản vốn có của nó mà các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ ra, đó là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. Bản chất chủ nghĩa tư bản ngày nay không thay đổi, vẫn là chế độ áp bức bóc lột, bất bình đẳng, thất nghiệp, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, chạy đua vũ trang... Điều đó cho thấy, chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của nhân loại như nhiều người lầm tưởng; sự thay thế chủ nghĩa tư bản bằng chế độ xã hội mới mà các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ ra vẫn là tất yếu.

Ngày nay, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang là xu hướng lớn, lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham gia. Tuy nhiên, toàn cầu hóa hiện nay mang bản chất tư bản chủ nghĩa, là quá trình chủ nghĩa tư bản mở rộng áp bức, bóc lột ra ngoài biên giới quốc gia. Về bản chất, sự bóc lột ấy không khác gì với hành vi xâm lược thuộc địa của các đế quốc trước đây. Do vậy, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế không những không xóa nhòa mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh giai cấp, mà còn làm cho nhiều mặt của mâu thuẫn đó trở nên sâu sắc hơn.

Trước sự phát triển của Cách mạng công nghiệp 4.0, robot, trí tuệ nhân tạo dần dần thay thế con người, từ đó xuất hiện những quan điểm cho rằng, giai cấp công nhân trong nền kinh tế tri thức không còn vai trò sứ mệnh lịch sử nữa. Thực tế không phải như vậy, vai trò của khoa học - công nghệ ngày càng được nâng cao trong sản xuất không những không hề phủ nhận lý luận giá trị lao động của C.Mác, mà trái lại càng chứng minh rõ hơn tính đúng đắn của lý luận đó. Vì rằng, các thiết bị kỹ thuật, máy móc dù là tiên tiến nhất cũng không tạo ra giá trị, chỉ có lao động làm thuê mới tạo ra giá trị thặng dư. Hơn nữa, chính nền sản xuất chủ nghĩa tư bản càng hiện đại thì càng làm cho giai cấp công nhân có số lượng, chất lượng ngày càng cao để đảm nhận tốt hơn sứ mệnh lịch sử của mình.

Thời gian qua, đã xuất hiện một số học thuyết lý giải, dự báo về sự phát triển của xã hội loại người, như: Thuyết “Xã hội hậu công nghiệp” tuyệt đối hóa vai trò của khoa học, phủ nhận tính giai cấp của xã hội hiện đại và tính tất yếu của cách mạng xã hội; Thuyết “Hội tụ” cho rằng, chế độ tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa đang phát triển theo những con đường ngày càng xích lại gần nhau, cuối cùng sẽ hòa vào nhau, hình thành nên một xã hội mới, trong đó kết hợp những tính chất tích cực của chế độ tư bản và của chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, đây là những học thuyết phiến diện, không dựa trên cơ sở khoa học nào, không thể thay thế cho nghĩa Mác - Lênin.

Như vậy, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đối diện với sự chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục là ngọn đuốc soi đường cho nhân loại trên con đường xây dựng một xã hội tốt đẹp. Chủ nghĩa Mác - Lênin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thông qua vận dụng phong phú, linh hoạt các hình thức, biện pháp đấu tranh

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, lực lượng trong đấu tranh phòng, chống hoạt động chống phá đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Tăng cường công tác nắm tình hình, nghiên cứu dự báo, phát hiện kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá vào đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; dự báo thời điểm chúng đẩy mạnh các chiến dịch phá hoại tư tưởng để kịp thời triển khai biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.

Đẩy mạnh nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, nhằm cung cấp căn cứ khoa học cho cuộc đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch chống phá đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thấy rõ tác hại của các quan điểm sai trái, thù địch. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, không để kẻ địch lợi dụng.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đồng bộ, phù hợp, phân rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì, phối hợp; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp; tăng cường bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ nhiệm vụ đấu tranh.

Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, Internet. Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các trang mạng độc hại, các blog “đen”, trái ngược với quan điểm đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Chú trọng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Vì đây là minh chứng sinh động khẳng định sự đúng đắn đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, đập tan luận điệu tuyên truyền sai trái, thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trong quá trình chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII./.

N.Q.D


Tác giả: KMLNTTHCM. Nguyễn Quốc Duy
Nguồn:Học viện Lục quân Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?