Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 141
Tháng 07 : 43.886
Tháng trước : 67.667
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khoa Chỉ huy - tham mưu phát huy vai trò của cán bộ, giảng viên tham gia đấu tranh tư tưởng, lý luận, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ta xác định xây dựng và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng vừa là yêu cầu vừa là nhiệm vụ quan trọng cấp bách hiện nay, đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Theo đó, cán bộ, giảng viên Khoa Chỉ huy - Tham mưu luôn xác định việc nhận diện và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần được nhân rộng, đẩy mạnh nhằm góp phần xây dựng Chi bộ Khoa trong sạch vững mạnh, Khoa vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trong những năm qua, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã đẩy mạnh chống phá cách mạng Việt Nam thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình”, trong đó chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận là một hướng tiến công chủ yếu, quan trọng. Chúng dùng mọi thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt hòng phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc cương lĩnh, chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách luật pháp của Nhà nước với chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền phương Tây; xuyên tạc chính sách dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ Đảng với chính quyền; Đảng, chính quyền với nhân dân; quân đội và công an với nhân dân. Âm mưu và hành động đều nhằm vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng, làm cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đi chệch hướng dẫn đến xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Do đó, tham gia đấu tranh trên linh vực tư tưởng, lý luận là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách, thường xuyên và lâu dài của đội ngũ cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, cán bộ, giảng viên Khoa Chỉ huy - Tham mưu, Học viện Lục quân nói riêng.

Khoa Chỉ huy - Tham mưu là một trong những đơn vị có bề dày thành tích về giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học. Nhiệm vụ của Khoa đảm nhiệm đào tạo công tác chỉ huy tham mưu cấp trung, sư đoàn bộ binh; công tác chỉ huy - tham mưu tác chiến trong khu vực phòng thủ huyện (quận, thị xã), tỉnh (thành phố); công tác tham mưu cấp trung, sư đoàn bộ binh và cấp chiến dịch cho quân đội các nước bạn Lào và Campuchia; công tác nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học quân sự và các nhiệm vụ khác... trong đó có nhiệm vụ tham gia đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Những năm qua, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa đã tích cực tham gia đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, phản động, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định về chính trị trong đơn vị. Kết quả trên có được nhờ sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, giảng viên; đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tham gia đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, đặc biệt là tham gia đấu tranh trên không gian mạng theo “Chỉ thị 47” của Tổng cục Chính trị.

Cán bộ, giảng viên Khoa CH-TM quán triệt về công tác đấu tranh tư tưởng, lý luận để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tuy nhiên, vẫn còn số ít số lượng và chất lượng các bài đấu tranh còn có mặt hạn chế. Thực trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan. Trong đó, nguyên nhân chính là chưa phát huy tốt vai trò của đội ngũ giảng viên trẻ trong tham gia đấu tranh tư tưởng, lý luận. Vì vậy, để phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong tham gia viết bài đấu tranh tư tưởng, lý luận, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong tham gia đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.

Cấp ủy, chỉ huy Khoa xác định, đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ là lực lượng xung kích tham gia thực hiện nhiệm vụ đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Từ đó sẽ tránh tư tưởng xem nhẹ hoặc hạ thấp vai trò của đội ngũ sĩ quan trẻ trong đấu tranh tư tưởng, lý luận. Thực tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có nhiều quan điểm cho rằng đội ngũ sĩ quan trẻ có tuổi đời, tuổi quân ít, kinh nghiệm chưa nhiều thì khó có thể tham gia đấu tranh tư tưởng, lý luận. Chính tư tưởng này đã gây ảnh hưởng không ít đến sự tích cực, nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên là có nhận thức đúng đắn về vai trò của bản thân làm cơ sở để xây dựng niềm tin, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, tích cực bồi dưỡng phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong tham gia đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận

Phẩm chất và năng lực là thành phần chủ yếu cấu thành nhân cách con người, đồng thời cũng là cơ sở nền tảng để phát huy vai trò của chủ thể. Nói cách khác, muốn phát huy được vai trò trong tham gia đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận đòi hỏi đội ngũ giảng viên trẻ phải có phẩm chất và năng lực tốt, phải là nguời cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”. Theo đó, về phẩm chất, họ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thắng lợi của sự nghiệp cách mạng; về năng lực, đội ngũ giảng viên trẻ cần phải có năng lực nhận thức và năng lực tư duy đổi mới, sáng tạo; năng lực xây dựng kế hoạch khoa học, phù hợp kết hợp với năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ nói chung và nhiệm vụ tham gia đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận nói riêng.

Ba là, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nhạy bén của đội ngũ cán bộ giảng viên trong tham gia đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.

Đây là nội dung quan trọng hàng đầu nhằm phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, giảng viên là lực lượng nòng cốt trong tham gia đấu tranh tư tưởng, lý luận. Bởi vì, vai trò của đội ngũ cán bộ, giảng viên được biểu hiện trước hết và chủ yếu ở tính tích cực, chủ động, sáng tạo, nhạy bén trong tham gia đấu tranh. tham gia đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của chế độ xã hội chủ nghĩa, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội và góp phần vạch rõ bản chất phản động, phản khoa học của các quan điểm, tư tưởng tư sản. Đội ngũ giảng viên trẻ cần chủ động, tích cực học hỏi, nghiên cứu, trau dồi tri thức, tiếp thu kinh nghiệm, mạnh dạn tham gia viết tin bài tham gia đấu tranh thông qua nhiều hình thức khác nhau. Chỉ có tích cực tham gia vào thực tiễn viết bài đấu tranh, đội ngũ giảng viên trẻ mới thể hiện được đầy đủ và rõ nét vai trò của mình. Vì vậy, đội ngũ giảng viên trẻ cần tích cực, tự giác, thường xuyên học hỏi để ngày càng nâng cao hơn nữa năng lực đấu tranh.

Thực hiện tốt các biện pháp trên là nội dung có ý nghĩa quan trọng, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong tham gia đấu tranh tư tưởng, lý luận, làm cơ sở để giữ vững trận địa tư tưởng, phát huy phẩm chất và năng lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo tiền đề vững chắc cho cán bộ trong tham gia đấu tranh tư tưởng, lý luận, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay./.

P.N.T


Tác giả: KCHTM. Phạm Ngọc Thế
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?