• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 892
Tháng 09 : 41.972
Tháng trước : 45.254
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong đấu tranh chống “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch

Âm mưu "phi chính trị hoá quân đội" là một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược "diễn biến hoà bình" của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm chống phá chủ nghĩa xã hội ở nước ta, nhằm làm cho quân đội  ta đứng ngoài chính trị, mất phương hướng và mục tiêu chiến đấu; là mưu đồ tước bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội - vô hiệu hoá vai trò quân đội - công cụ bạo lực sắc bén của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

 

Khoa Công tác đảng, công tác chính trị Học viện Lục quân tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Để đấu tranh làm thất bại âm mưu "phi chính trị hoá quân đội" của thế lực thù địch, yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị trong tình hình hiện nay cần làm tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là, công tác đảng, công tác chính trị phải thường xuyên coi trọng công tác giáo dục giác ngộ lập trường giai cấp cho cán bộ chiến sỹ.

Quân đội bao giờ cũng mang bản chất của một giai cấp nhất định, không có quân đội đứng trên, đứng ngoài giai cấp, quân đội phi giai cấp, siêu giai cấp. Quân đội ta do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức , lãnh đạo và giáo dục. Đó là quân đội kiểu mới mang bản chất giai cấp công nhân, chiến đấu vì lý tưởng cách mạng của Đảng, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam. Vì vậy giáo dục giác ngộ giai cấp trở thành một nội dung quan trọng, nhằm trang bị tri thức về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, mục tiêu lý tưởng, đường lối quan diểm của Đảng, nhiệm vụ của cách mạng, nhiệm vụ của quân đội và âm mưu thủ đoạn của kẻ thù cho cán bộ chiến sỹ. Trên cơ sở đó, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp, củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sỹ vào sự lãnh đạo của Đảng, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Sự giác ngộ giai cấp sâu sắc của cán bộ chiến sỹ có tác dụng trực tiếp góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị tư tưởng, ngăn chặn sự xâm nhập lây lan của tư tưởng thù địch, phản động, làm thất bại âm mưu phi chính trị hoá của kẻ thù. Coi trọng giác ngộ giai cấp phải đi đôi với giáo dục chủ nghĩa yêu nước, bồi dưõng tình cảm đối với quê hương đất nước, con người Việt Nam cho cán bộ chiến sỹ quân đội. Có như vậy mới bảo đảm cho quân đội ta gắn bó với Tổ quốc, với nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó.

Hai là, công tác đảng, công tác chính trị phải góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ quân đội đủ sức đấu tranh chống âm mưu phi chính trị hoá của kẻ thù.

Đội ngũ cán bộ mạnh không chỉ có giác ngộ tốt mà còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh. Trong điều kiện kinh tế thị trường và sự chống phá quyết liệt của kẻ thù hiện nay, vấn đề nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ quân đội không chỉ đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội về chính trị mà còn có ý nghĩa trực tiếp quyết định đánh bại âm mưu phi chính trị hoá quân đội của kẻ thù. Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ quân đội hiện nay được thể hiện ở sự kiên định con đường cách mạng của Đảng và Bác Hồ đã chọn, kiên trì hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thấm nhuần chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới; có ý chí quyết tâm cao, nhạy bén sắc xảo về chính trị, có năng lực hoạt động thực tiễn và phương pháp tác phong công tác tốt; có lối sống trong sạch, giản dị, khiêm nhường, không bị cám dỗ bởi lối sống cá nhân chủ nghĩa, thực dụng chạy theo đồng tiền, chạy theo lợi ích vật chất tầm thường; không ngại khó, ngại khổ, ngại học, ngại rèn, thiết thực nâng cao trình độ, năng lực toàn diện, đáp ứng với đòi hỏi của thời kỳ mới. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không để cho kẻ thù mua chuộc, lôi kéo làm biến chất đội ngũ cán bộ, biến chất quân đội về chính trị.

Ba là, công tác đảng, công tác chính trị phải làm tốt cuộc đấu tranh trên lĩnh vực chính trị tư tưởng và văn hoá.

Để làm thất bại âm mưu phi chính trị hoá quân đội của kẻ thù, đòi hỏi chúng ta phải củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong quân đội. Mặt khác phải đặc biệt quan tâm theo dõi tích cực, chủ động và bằng mọi biện pháp, hình thức khác nhau với cơ chế thích hợp để chống hệ tư tưởng và lối sống tư sản với mọi biểu hiện đa dạng, tinh vi, hàng ngày hàng giờ xâm nhập vào quân đội ta. Đấu tranh trên lĩnh vực chính trị tư tưởng và văn hoá trở thành mặt trận xung yếu, nóng bỏng, gay go quyết liệt, phức tạp với cường độ ngày càng gia tăng. Hiệu quả của cuộc đấu tranh này quyết định bản chất chính trị giai cấp, vai trò của quân đội ta trong giai đoạn cách mạng mới.

Bốn là, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, đào tạo trang bị kiến thức cơ bản cho bộ đội nhất là lý luận Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội trong tình hình mới.

Thực hiện tốt nội dung này nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và cương vị chức trách được giao. Đồng thời phải thường xuyên chăm lo xây dựng quân đội, xây dựng từng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống tốt, nhạy bén sắc sảo về chính trị, đủ sức làm nòng cốt trong cuộc đấu tranh trên lĩnh vực chính trị tư tưởng hiện nay.

Năm là, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với mọi hoạt động của đơn vị, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bản chất trong âm mưu "phi chính trị hoá quân đội" của kẻ thù là sự tước bỏ quyền lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, trước hết là các cấp ủy đảng ở cơ sở. Do đó, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng ở cơ sở có ý nghĩa quyết định làm thất bại âm mưu "phi chính trị hoá quân đội" của kẻ thù. Cần tập trung xây dựng các tổ chức đảng thật sự trong sạch vững mạnh, có sức chiến đấu cao; xây dựng cấp ủy viên, trước hết là bí thư cấp ủy ở cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo mọi mặt của đơn vị. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, tiến hành tự phê bình và phê bình thẳng thắn, trung thực trong đảng bộ cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên tiền phong gương mẫu về mọi mặt, thực sự là hạt nhân đoàn kết, tổ chức lãnh đạo đơn vị chấp hành nghiêm túc đường lối của Đảng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.


Tác giả: CTD. Nguyễn Hữu Ân
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?