Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 471
Tháng 06 : 40.337
Tháng trước : 88.157
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy vai trò của đoàn thanh niên Học viện trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức lợi dụng không gian mạng để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền những quan điểm sai trái, xuyên tạc với mưu đồ xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, thúc đẩy Việt Nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Chính vì vậy, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, là trách nhiệm của mọi tổ chức, lực lượng, trong đó có đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên Học viện Lục quân.

Thời gian qua, được sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, Ban chấp hành các cơ sở Đoàn đã có nhiều nội dung, biện pháp đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Ban chấp hành đoàn các cấp đã lựa chọn những đồng chí có phẩm chất chính chính trị, đạo đức tốt; năng lực công tác khá; thông thạo trong sử dụng các công cụ, phương tiện trên Internet và các trang mạng xã hội để tham gia lực lượng 47 của Học viện. Mỗi cán bộ, đoàn viên đã chủ động lập tài khoản cá nhân, tham gia các trang, nhóm của Học viện để tham gia đấu tranh. Bên cạnh đó, một số cán bộ, đoàn viên còn chủ động viết bài đăng tải trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, truyền thanh nội bộ của Học viện để tạo thành một mạng lưới đấu tranh rộng khắp. Thông qua hoạt động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Học viện góp phần vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, củng cố lòng tin của cán bộ, đoàn viên, thanh niên vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Học viện cũng còn những hạn chế nhất định, đó là: Số lượng bài viết chuyên sâu chưa nhiều; một số bài viết thiếu luận chứng, luận cứ khoa học nên chưa thực sự thuyết phục người đọc; việc tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng chủ yếu tập trung ở một số cán bộ, đoàn viên chủ chốt.

Để tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên Học viện trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp cơ bản sau:

Một là, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và Ban chấp hành các cơ sở Đoàn chủ động tổ chức cho cán bộ, đoàn viên học tập, quán triệt các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 47/CT-CT, ngày 08/01/2016 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về “Tổ chức lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong Quân đội”, Hướng dẫn số 824/ HD - TN ngày 25/9/2018 của Ban Thanh niên Quân đội về việc thanh niên Quân đội tham gia đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động quản lý, sử dụng Internet và mạng xã hội như các thông tư, hướng dẫn, chỉ thị. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hai là, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng đấu tranh cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng của tuổi trẻ Học viện. Chính vì vậy, Ban chấp hành các cơ sở Đoàn cần chủ động giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kỹ năng phân tích thông tin, viết tin, bài, tương tác trên không gian mạng... Về hình thức, Ban chấp hành các cơ sở Đoàn cần tận dụng, phát huy tối đa vai trò của Internet, mạng xã hội để nâng cao hiệu quả giáo dục như: Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia các cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, lịch sử, truyền thống quê hương, đất nước... do cấp trên và các cấp địa phương tổ chức. Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt, thông tin chuyên đề theo tháng, diễn đàn, đối thoại về kinh tế, chính trị, xã hội để nâng cao kiến thức toàn diện cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Ba là, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Học viện cơ bản có trình độ văn hóa cao, sử dụng thành thạo các phương tiện công nghệ thông tin. Do vậy, Ban chấp hành các cơ sở Đoàn cần hướng dẫn cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên chủ động bám sát thực tiễn, đa dạng hóa các hình thức đấu tranh, đặc biệt là các dịp Lễ, Tết, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, dân tộc, Quân đội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào, các cuộc vận động, các mô hình của thanh niên Học viện trên không gian mạng như mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Mỗi tuần một điều luật”; tăng cường nêu gương người tốt, việc tốt để lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu do các thế lực thù địch phát tán, góp phần định hướng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Bốn là, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và Ban chấp hành Đoàn các cấp cần nghiên cứu, vận dụng chính sách đãi ngộ hợp lý, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần để khuyến khích, động viên cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát huy tính tích cực, chủ động trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Chú trọng tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu tranh của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Làm tốt công tác sơ, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; uốn nắn, chấn chỉnh các hạn chế, yếu kém.

 Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng hiện nay, là trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi lực lượng, của cả hệ thống chính trị, trong đó có cán bộ, đoàn viên, thanh niên Học viện. Vì vậy, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên Học viện cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình; tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt; chủ động tham gia đấu tranh góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới./.

Tài liệu tham khảo:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021.

2. Lê Thị Chiên, “Phát huy trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, Tạp chí Tuyên giáo, 3/2021.

3. Nguyễn Thúy Quỳnh “Thanh niên với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, 5/2021.

4. Phạm Tuyên, “Phát huy vai trò của các tổ chức thanh niên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, Tạp chí Tuyên giáo, 8/2022.

 


Tác giả: KMLNTTHCM. Tô Quốc Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?