• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 515
Tháng 08 : 14.091
Tháng trước : 36.588
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Học viện Lục quân vững bước tiến lên dưới cờ Đảng quang vinh

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/02/1930) là sự kiện lịch sử trọng đại, bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Lục quân càng phấn khởi, tin tưởng, tự hào, vững bước tiến lên dưới cờ Đảng quang vinh.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã thắp sáng niềm tin, soi đường chỉ lối cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, giành lại độc lập cho đất nước, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Ngay từ khi ra đời, trong Cương lĩnh đầu tiên của mình, Đảng ta đã xác định mục tiêu của cách mạng Việt Nam là: Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Kiên định và thực hiện sáng tạo mục tiêu ấy, tháng 8 năm 1945, khi mới 15 tuổi, với 5 nghìn đảng viên, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tộc làm nên cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công, đập tan xiềng xích nô lệ của chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đem lại vận mệnh mới cho quốc gia, dân tộc. Tuy nhiên, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời đã gặp phải biết bao khó khăn gian khổ, thù trong giặc ngoài. Trước tình thế cách mạng như “ngàn cân treo sợi tóc”, đe dọa sự tồn vong của chính quyền non trẻ, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vững tay chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi gian nan, thử thách. Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp xâm lược, để rồi “Chín năm làm một Điện Biên - Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954) “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là minh chứng vĩ đại cho sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Bác Hồ, cho sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Nhưng, những hy sinh gian khổ của 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp mới chỉ giành lại hòa bình cho một nửa đất nước, nửa miền Nam ruột thịt vẫn còn nằm dưới ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Đảng ta lại tiếp tục lãnh đạo toàn dân tộc: vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa đấu tranh giải phóng miền Nam. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là bản thiên anh hùng ca vĩ đại nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; là chiến thắng của khát vọng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”; là minh chứng hùng hồn cho tài thao lược của Đảng ta.

Đặc biệt, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng: Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và không ngừng phát triển; giáo dục-đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, xã hội có bước phát triển, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện; chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả; vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao... Đó là những minh chứng cho sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng ta; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

Thành quả đạt được trong 90 năm qua là do Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; là sự hy sinh phấn đấu không mệt mỏi của lớp lớp các thế hệ đảng viên trung kiên của Đảng. Thực tiễn lịch sử đã khẳng định: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Với tất cả tinh thần khiêm tốn của mình, chúng ta vẫn có quyền tự hào nói rằng: Đảng ta thật vĩ đại! Đảng là đạo đức, là văn minh!

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện Lục quân càng phấn khởi, tự hào và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Là một trung tâm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của Quân đội, trải qua gần 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện Lục quân không ngừng phát triển. Mặc dù, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn (đội ngũ cán bộ, giảng viên còn thiếu; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy chưa đồng bộ; có thêm nhiệm vụ mới và khó như đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị…). Song Đảng bộ Học viện luôn quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Đảng ủy, Ban Giám đốc, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng của Học viện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hằng năm, Học viện tập trung mọi nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm, chất lượng giáo dục - đào tạo được nâng cao; coi trọng đổi mới nội dung, chương trình, tổ chức, phương pháp giáo dục - đào tạo; đồng thời, tích cực nghiên cứu, biên soạn tài liệu, giáo trình phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, chuyên sâu; công tác nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học quân sự được tiến hành đồng bộ, có nền nếp, hiệu quả, cập nhật thông tin mới. Học viện luôn vững vàng về chính trị, trận địa tư tưởng được giữ vững; chất lượng huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, nền nếp chính quy được nâng cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ được tăng cường; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, có trình độ kiến thức, năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Học viện vững mạnh toàn diện.

Những thành tích vẻ vang của Học viện thời gian qua luôn gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, của cấp ủy, chỉ huy các cấp và sự phấn đấu không mệt mỏi của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong toàn Học viện.

Học viện được Bộ Tổng Tham mưu tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2018 - 2019

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, những thuận lợi đan xen với không ít khó khăn, thách thức; yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra cho Quân đội nói chung và Học viện Lục quân nói riêng những trọng trách rất nặng nề. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã xác định: “Giáo dục - đào tạo là một trong những khâu đột phá rất quan trọng, nhằm góp phần nâng cao chất lượng toàn diện của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho Quân đội, Học viện cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 86 của ĐUQSTW (nay là Quân ủy Trung ương) “Về công tác giáo dục - đào tạo trong tình hình mới”; “Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011 - 2020” và Nghị quyết số 525-NQ/ĐU của Đảng ủy Học viện “Về công tác giáo dục - đào tạo trong tình hình mới”.

 

Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020

Hai là, phát huy trí tuệ, sức mạnh của toàn Đảng bộ tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học quân sự. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả 3 nội dung đột phá: “Chất lượng giảng dạy tốt nhất - Quản lý, rèn luyện, học tập nghiêm nhất - Kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học cao nhất”. Tập trung vào nhiệm vụ: Nghiên cứu, bổ sung, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, đa dạng hình thức đào tạo cho các đối tượng theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng thời gian huấn luyện thực hành, học tập thực tế theo phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”. Đẩy mạnh việc áp dụng phương pháp dạy học hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức điều hành huấn luyện; tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả đúng thực chất, kịp thời ngăn ngừa và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong giáo dục - đào tạo. Chủ động điều chỉnh, bổ sung, cập nhật kịp thời các chủ trương, quan điểm mới của Đảng. Tích cực ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Chấp hành nghiêm quy chế giáo dục - đào tạo; xây dựng động cơ học tập đúng đắn, gắn học tập với rèn luyện, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn thi đua học tập, nghiên cứu khoa học đạt kết quả cao nhất, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Học viện.

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm chuyển biến vững chắc về xây dựng nền nếp chính quy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nắm chắc và giải quyết tốt tình hình tư tưởng; phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. Nâng cao tính mô phạm trong môi trường quân sự; lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, coi đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định tạo nên chất lượng toàn diện, góp phần xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực, tiêu biểu.

Bốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, nêu cao tính chiến đấu, có dũng khí trong đấu tranh tự phê bình và phê bình; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; bảo đảm sự lãnh đạo vững chắc của Đảng trong mọi lĩnh vực. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống và phương pháp, tác phong công tác; có kiến thức, năng lực toàn diện; có tính đảng, tính nguyên tắc cao, dân chủ, sâu sát, luôn gương mẫu trong lời nói và việc làm, bảo đảm “vừa hồng, vừa chuyên”.

Năm là, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, với tinh thần cách mạng tiến công; mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Học viện trên từng cương vị công tác, phải ra sức học tập, phấn đấu, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để trở thành những đảng viên ưu tú của Đảng, tận tâm, tận lực cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Quân đội. Quyết tâm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Giữ vững trận địa tư tưởng, tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội; không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Học viện.

Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong Học viện Lục quân nguyện suốt đời đi theo Đảng, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Học viện vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu./.

P.Đ.C


Tác giả: PCT. Phạm Đình Công
Nguồn:Học viện Lục quân Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?