Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 163
Tháng 07 : 43.908
Tháng trước : 67.667
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số kinh nghiệm trong phong trào thi đua quyết thắng của Khoa Công binh giai đoạn 2019-2024

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong giai đoạn 2019 - 2024 Khoa Công binh luôn phát huy tính xung kích trong phong trào thi đua quyết thắng; giữ vững và phát triển ngày càng sâu rộng trở thành truyền thống, thành kinh nghiệm quý báu, tạo ra động lực to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, giảng viên trong khoa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn thử thách, vươn lên lập những thành tích mới, chiến công mới, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua quyết thắng, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của Phòng Chính trị; cấp ủy, chỉ huy Khoa luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Tổng Cục Chính trị và Đảng ủy Học viện… để triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong đơn vị như Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, hưởng ứng, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Phong trào thi đua quyết thắng của Khoa Công binh trong 5 năm qua luôn là động lực, tạo sức mạnh nội sinh thúc đẩy toàn Khoa hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giáo dục đào tạo; xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh; trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Với sự cố gắng của tập thể Khoa Công binh và toàn thể cán bộ, giảng viên trong Khoa, 5 năm qua, Khoa Công binh đã được Giám đốc Học viện tặng thưởng 4 lần danh hiệu Đơn vị tiên tiến và 13 bằng khen, giấy khen trong các đợt thi đua cao điểm, tổng kết công tác khoa học quân sự; 5 cá nhân được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 18 cá nhân được trao tặng danh hiệu chiến sĩ tiến tiến, nhiều giấy khen, bằng khen khác và luôn là đơn vị dẫn đầu trong khối thi đua 5. Đó chính là bằng chứng sinh động thể hiện sức sống và hiệu quả của phong trào thi đua quyết thắng ở Khoa Công binh.

Để đạt được những thành tích nêu trên Khoa Công binh đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nội dung, biện pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, cấp ủy, chỉ huy Khoa Công binh luôn phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chủ trì đối với công tác thi đua khen thưởng. Thường xuyên kiện toàn và duy trì nền nếp hoạt động của tổ thi đua.

Cấp ủy, chỉ huy Khoa Công binh luôn xác định phong trào thi đua quyết thắng là trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; từ đó, tổ chức thực hiện chặt chẽ tất cả các khâu: giáo dục, quán triệt mục đích, ý nghĩa, xây dựng động cơ thi đua; xác định chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua; phát động và duy trì phong trào; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, tổng kết, khen thưởng… theo đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của trên. Đồng thời, trên cơ sở nắm vững phương hướng, mục tiêu, nội dung thi đua, đã xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sát hợp, sáng tạo; kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua quyết thắng với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phòng trào thi đua dạy tốt, học tốt tạo sức mạnh tổng hợp để phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của Khoa trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy Khoa luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, hạt nhân trong các phong trào thi đua, tính nêu gương của cán bộ chủ trì. Kịp thời kiện toàn và duy trình hoạt động của tổ thi đua có hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh nhận thức lệch lạc và hành động không đúng, làm ảnh hưởng đến phong trào chung; lấy kết quả phong trào thi đua quyết thắng làm cơ sở để đánh giá năng lực, trách nhiệm của cấp ủy, tổ đảng và đảng viên.

Khoa Công binh tổ chức tổng kết phong trào thi đua quyết thắng

Thứ hai, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn cho cán bộ, giảng viên thông qua các buổi sinh hoạt tập trung của đơn vị.

Thực tiễn tổ chức phong trào thi đua quyết thắng, mọi thành công cũng như hạn chế của phong trào đều bắt nguồn từ nhận thức của cán bộ, giảng viên. Nhận thức đúng thì hành động đúng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và ngược lại. Vì vậy, để phong trào thi đua quyết thắng đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, cấp ủy, chỉ huy Khoa đã luôn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giảng viên về thi đua yêu nước và phong trào thi đua quyết thắng thông qua các buổi sinh hoạt của đơn vị.

Cấp ủy, chỉ huy Khoa làm tốt công tác quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Lục quân lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Khoa Công binh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và Chỉ thị 507-CT/QUTW, ngày 09/7/2014 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; thực hiện nghiêm túc Luật thi đua khen thưởng năm 2022, Thông tư 118/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về công tác TĐKT. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, giảng viên nhận rõ vị trí vai trò của công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, có động cơ và quyết tâm thi đua đúng đắn.

Thứ ba, tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tiến hành công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến tiến bộ toàn diện vững chắc mọi mặt công tác, nhất là công tác giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

Mục đích của đổi mới là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua quyết thắng. Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong tổ chức phong trào thi đua quyết thắng, cấp ủy, chỉ huy Khoa đã chú trọng hướng nội dung vào giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn, phức tạp mà thực tiễn quá trình công tác gặp phải, từ đó cùng nhau thảo luận đề ra phương pháp, hướng giải quyết hợp lý, hiệu quả.

Bốn là, tăng cường tuyên truyền, cổ động phong trào thi đua quyết thắng, gương người tốt, việc tốt; tích cực phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong đơn vị.

Việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng không chỉ có ý nghĩa động viên tinh thần, cổ vũ gương “người tốt, việc tốt”, mà còn là biện pháp duy trì, nuôi dưỡng, phát triển phong trào, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, bảo đảm cho phong trào đi vào cuộc sống, thực sự trở thành động lực để tập thể Khoa nói chung và cá nhân nói riêng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Để làm được điều đó, Khoa Công binh đã luôn xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chí điển hình tiên tiến, làm cơ sở để các tập thể, cá nhân phấn đấu rèn luyện và trưởng thành; kết hợp chặt chẽ giữa nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng, gắn với thực hiện các phong trào, các cuộc vận động khác.

Năm là, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng, bảo đảm trung thực, công minh, chính xác, kịp thời.

Xác định thi đua là cơ sở để khen thưởng. Khen thưởng phải đúng người, đúng thành tích. Có như vậy mới thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng phát triển không ngừng. Do đó, Khoa Công binh luôn gắn chặt thi đua với khen thưởng; các đồng chí được khen thưởng được đánh giá đúng thành tích, bảo đảm dân chủ, công khai. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy Khoa Công binh luôn làm tốt việc sơ kết, tổng kết sau mỗi đợt thi đua, mỗi phong trào thi đua, rút ra được những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua quyết thắng; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Thi đua là cách thiết thực nhất làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua để cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi. Vì vậy, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024 Cấp ủy, chỉ huy Khoa cần lãnh đạo, tổ chức thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng một cách khoa học, hiệu quả, khơi dậy tinh thần đoàn kết, mọi tiềm năng, sáng tạo của từng cá nhân, tạo nên những cao trào hành động sôi nổi, rộng khắp góp phần giúp Khoa Công binh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm được giao./.

N.N.T


Tác giả: KCB. Nguyễn Ngọc Thạch
Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?