• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.748
Tháng 05 : 56.210
Tháng trước : 122.392
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Học viện Lục quân nâng cao chất lượng quy hoạch đội ngũ chủ nhiệm bộ môn ở các khoa giảng viên

Nhận thc rõ vai trò, tm quan trng ca đi ngũ chủ nhiệm bộ môn đi vi vic nâng cao cht lưng giáo dc, đào to và nghiên cứu khoa học, nhng năm qua Hc vin đã có nhiu ch trương, gii pháp đng b nhm nâng cao chất lượng quy hoạch đội ngũ này; bo đm luôn đ v sng, đng b, hợp lý v cơ cu, cht lưng ngày càng cao, đáp ng yêu cu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dc, đào to trong tình hình mới.

Đội ngũ chủ nhiệm bộ môn là lực lượng cơ bản có vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; trực tiếp giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý, điều hành đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; chủ trì nghiên cứu, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học; xây dựng chương trình, nội dung đào tạo; bồi dưỡng kiến thức, năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên; tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng...

Những năm qua, cấp ủy, cán bộ chủ trì và cơ quan chức năng ở Học viện đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, bố trí, sử dụng, luân chuyển thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đội ngũ chủ nhiệm bộ môn. Vì vậy, chất lượng đội ngũ chủ nhiệm bộ môn ngày càng nâng cao, luôn có đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học.

Học viện luôn quán triệt, nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương về cán bộ và công tác cán bộ trong quá trình quy hoạch đội ngũ chủ nhiệm bộ môn. Xác định đây là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ ở Học viện, bảo đảm tính chủ động, nền nếp, khắc phục tình trạng hẫng hụt, bảo đảm sự kế thừa, phát triển liên tục, vững chắc giữa các thế hệ chủ nhiệm bộ môn, đáp ứng yêu cầu cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Theo đó, cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chức năng ở Học viện đã quán triệt sâu sắc quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương về cán bộ và công tác cán bộ. Tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đất nước theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa Khoá VIII, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 Khoá X; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị Trung 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 109-NQ/TW của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Thông tư số 160- TT/BQP quy định chức vụ, chức danh tương đương và chức vụ chức danh có cấp bậc quân hàm cao nhất là cấp tá, cấp úy của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, Quân đội nhân dân Việt Nam; Thông tư  số 24-TT/BQP quy định tiêu chuẩn chức vụ cán bộ ở Học viện Lục quân. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ. Thực hiện cấp ủy thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác quy hoạch đội ngũ chủ nhiệm bộ môn theo phân cấp.

Làm tốt công tác lựa chọn tạo nguồn, quy hoạch đội ngũ chủ nhiệm bộ môn. Cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chức năng của Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác lựa chọn, tạo nguồn quy hoạch đội ngũ chủ nhiệm bộ môn bảo đảm tính chủ động, kế thừa, phát triển, có tầm nhìn xa, hình thành lực lượng kế cận, kế tiếp và thực hiện trẻ hóa cán bộ; kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu bảo đảm đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao. Quán triệt quan điểm giai cấp công nhân, quan tâm tạo nguồn để tăng tỷ lệ cán bộ xuất thân từ công nhân, nông dân, con em các gia đình có công với cách mạng, cán bộ lực lượng vũ trang... Chú trọng lựa chọn cán bộ khoa học trẻ, giảng viên trẻ có năng lực, phương pháp sư phạm tốt, có phẩm chất, nhân cách nhà giáo, có tư duy độc lập, sáng tạo, say mê trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; tích cực đấu tranh trên mặt trận chính trị tư tưởng, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; qua thực tiễn chỉ huy, quản lý cơ quan, đơn vị phù hợp với từng cương vị công tác... Kiên quyết không quy hoạch những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thực dụng, chạy chức, chạy quyền....

Thực hiện nghiêm các khâu, bước trong công tác quy hoạch, bảo đảm dân chủ, khách quan có sự tham gia của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong việc phát hiện, lựa chọn nguồn, lấy kết quả đánh giá, nhận xét cán bộ thường xuyên và định kỳ làm cơ sở lựa chọn cán bộ đưa vào quy hoạch. Quy hoạch luôn đồng bộ, thống nhất từ trên xuống dưới; xây dựng quy hoạch được làm ngay từ đầu nhiệm kỳ của cấp ủy khóa mới, kế thừa quy hoạch nhiệm kỳ trước, lấy quy hoạch của cấp dưới làm cơ sở quy hoạch cấp trên, bảo đảm sự kế thừa, liên thông, có tính khả thi... Quản lý, điều hành thực hiện quy hoạch kiên quyết, gắn chặt quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển để không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực đảm bảo cán bộ được quy hoạch có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đề bạt bổ nhiệm chức vụ cao hơn và làm tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ. Quan tâm tạo điều kiện để cán bộ trong quy hoạch học tập, tu dưỡng, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy hoạch của cấp ủy các cấp. Xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng. Định kỳ hàng năm rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, sàng lọc kỹ càng, đưa những người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực hạn chế, uy tín thấp, vi phạm kỷ luật, pháp luật...ra khỏi quy hoạch; bổ sung những cán bộ, giảng viên không được dự kiến trong quy hoạch nhưng qua thực tế công tác lại khẳng định được khả năng, trình độ chuyên môn vững vàng và có triển vọng phát triển trở thành chủ nhiệm bộ môn vào quy hoạch. Sau mỗi nhiệm kỳ cấp ủy các cấp tiến hành tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo và bàn giao cho cấp ủy nhiệm kỳ mới tiếp tục rà soát, bổ sung, triển khai tổ chức thực hiện quy hoạch.

Nâng cao chất lượng quy hoạch đội ngũ chủ nhiệm bộ môn ở Học viện hiện nay là vấn quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ chủ bộ môn luôn có số lượng đủ, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị chức trách, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Học viên. Do đó, trong quá trình thực hiện phải tiến hành động bộ các nội dung, biện pháp trên; bảo đảm khách quan, toàn diện, cụ thể trong quy hoạch đội ngũ chủ nhiệm bộ môn hiện nay./.

 Tài liệu tham khảo

1. Bộ Quốc phòng (2017), Thông tư 160 quy định chức vụ, chức danh tương đương và chức vụ chức danh có cấp bậc quân hàm cao nhất là cấp tá, cấp úy của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, Quân đội nhân dân Việt Nam.

2. Bộ Quốc phòng (2019), Thông tư quy định tiêu chuẩn chức vụ cán bộ ở Học viện Lục quân, Hà Nội.


Tác giả: CTD. Diêm Đăng Khang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?