• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.046
Tháng 02 : 36.482
Tháng trước : 58.823
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh “cả cuộc đời vì nước, vì dân”

Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19/5/1890 ở làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trong một gia đình có truyền thống yêu nước: Bố là một nhà nho yêu nước, chị và anh đều tham gia chống Pháp và bị tù đày nhưng suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Người “cả cuộc đời vì nước, vì dân”.

Ngày 05/6/1911, tại bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn), Người ra nước ngoài, làm nhiều nghề, tham gia hoạt động cách mạng ở nhiều nước; đồng thời, không ngừng đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa. Năm 1920, Người tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua. Năm 1921, Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa Pháp; xuất bản tờ báo Người cùng khổ ở Pháp (1922). Năm 1923, Người được bầu vào Ban Chấp hành Quốc tế Nông dân. Năm 1924, Người tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản và được chỉ định là Ủy viên thường trực Bộ Phương Đông, trực tiếp phụ trách Cục Phương Nam. Năm 1925, Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Châu Á, xuất bản hai cuốn sách nổi tiếng: Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) và Đường Cách mệnh (1927).

Tàu Latouche Treville, con tàu đã đưa người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

Năm 1925, Người thành lập Việt Nam thanh niên Cách mạng đồng chí Hội ở Quảng Châu (Trung Quốc) và tổ chức "Cộng sản đoàn" làm nòng cốt cho Hội đó, đào tạo cán bộ Cộng sản để lãnh đạo Hội và truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.

Tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua (Pháp),12/1920, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp

Ngày 3/2/1930, Người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng họp tại bán đảo Cửu Long (Hương Cảng). Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ Đảng do chính Người soạn thảo. Người ra lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đổi là Đảng Cộng sản Đông Dương, rồi Đảng Lao động Việt Nam và nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).

Từ năm 1930 đến 1940, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục hoạt động cho sự nghiệp giải phóng của dân tộc Việt Nam và của các dân tộc bị áp bức khác trong những điều kiện vô cùng gian khổ, khó khăn. Năm 1941, Người về nước, triệu tập Hội nghị lần thứ VIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, quyết định đường lối cứu nước, thành lập Việt Nam độc lập đồng minh Hội (Việt Minh), tổ chức lực lượng vũ trang giải phóng, chính sách căn cứ địa, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa từng phần và chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi, ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tổ chức Tổng tuyển cử tự do trong cả nước, bầu Quốc hội và thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam. Quốc hội khóa I đã bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946). Cùng với Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam phá tan âm mưu của thực dân đế quốc, giữ vững và củng cố chính quyền cách mạng. Ngày 19/12/1946, Người kêu gọi cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc và phát triển những thành quả của Cách mạng Tháng Tám.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 02/9/1945

Tại Đại hội lần thứ II của Đảng (1951), Người được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta đã giành được thắng lợi to lớn, kết thúc bằng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954).

Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng (1954), Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; đồng thời, đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Đại hội lần thứ III của Đảng (1960) đã nhất trí bầu lại Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Quốc hội khóa II, khóa III đã bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân Việt Nam chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ; lãnh đạo sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối đúng đắn đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam; lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam; một chiến sĩ xuất sắc, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân ta.

Cùng với các hoạt động Thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X và Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội. Học viện Lục quân - một trung tâm giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học quân sự có uy tín của Quân đội và cả nước; mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên và chiến sỹ trong toàn Học viện thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 372/HD-CT ngày 02/3/2020 của Phòng Chính trị với chủ đề “Đoàn kết, Lập công, Quyết thắng” gắn với các nội dung, chỉ tiêu thi đua như: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm đạt kết quả cao nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm nhất và tổ chức các hoạt động hiệu quả nhất. Thời gian thi đua từ ngày 01/3 đến ngày 19/5/2020.

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hướng tới 130 năm ngày sinh của Người, các hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm của Khoa Chỉ huy - Tham mưu tiếp tục đạt được những kết quả rất đáng trân trọng, tự hào; cấp ủy, chỉ huy Khoa tiếp tục tập trung lãnh đạo xây dựng Chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; lãnh đạo xây dựng Khoa vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ: giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và Thông tin khoa học quân sự và các nhiệm vụ khác. Tin tưởng rằng, với tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn cán bộ, giảng viên của Khoa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm của học kỳ II, năm học 2019 - 2020./.

P.T.H


Tác giả: KCHTM. Phan Trọng Hưng
Nguồn:Học viện Lục quân Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?