• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 281
Tháng 07 : 11.178
Tháng trước : 184.131
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước ta về chăm lo lợi ích cho nhân dân

Tin vào nhân dân, biết dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, Đảng và Nhà nước ta đã đạt được thành công trong mọi chặng đường cách mạng, giành được độc lập, cứu nước và xây dựng đất nước.Tin vào nhân dân, biết dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, Đảng và Nhà nước ta đã đạt được thành công trong mọi chặng đường cách mạng, giành được độc lập, cứu nước và xây dựng đất nước.Tin vào nhân dân, biết dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, Đảng và Nhà nước ta đã đạt được thành công trong mọi chặng đường cách mạng, giành được độc lập, cứu nước và xây dựng đất nước.

Trải qua gần 90 năm lãnh đạo cách mạng, công tác chăm lo lợi ích cho nhân dân luôn được Đảng ta đặt lên hàng đầu. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đều hướng vào chăm lo đời sống nhân dân, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Trên thực tế đời sống xã hội, các tổ chức quần chúng ngày càng phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào các hội theo sở thích, ngành nghề, theo giới, lứa tuổi. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia Cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”... Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, giúp nhau phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống dân sinh. Nhiều chương trình, chính sách kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo; chính sách cho miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; việc phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các hoạt động nhân đạo, từ thiện… được thực hiện, đem lại kết quả thiết thực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện.

Kết quả hình ảnh cho Góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước ta về chăm lo lợi ích cho nhân dân

Tuy nhiên, việc chăm lo lợi ích cho nhân dân trong thời gian qua cũng còn những hạn chế: có địa phương, đơn vị chưa chủ động trong việc thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân vận. Quyền làm chủ của người dân ở không ít nơi vẫn bị vi phạm hoặc dân chủ một cách hình thức. Nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân nhưng dân không được hỏi ý kiến, không được tham gia bàn bạc, quyết định… Tồn tại những bất cập trên do nhiều nguyên nhân; trong đó, một số cấp ủy đảng chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của việc chăm lo lợi ích cho nhân dân; chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số cơ sở chưa phát huy vai trò, trách nhiệm, không sát dân, không làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân; một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên còn thiếu gương mẫu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Chăm lo đời sống nhân dân là nhiệm vụ chính trị trung tâm, là thước đo và tiêu chí đánh giá sự hoàn thành trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số biện pháp sau đây:

Một là, nâng cao nhận thức, cụ thể hóa công tác chăm lo lợi ích cho nhân dân với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương và cá nhân

Tiếp tục học tập, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác dân vận của Đảng đến mọi tầng lớp nhân dân, đến tất cả cán bộ, đảng viên, các cấp chính quyền, đoàn thể. Chú trọng lồng ghép, kết hợp chặt chẽ các nội dung của công tác dân vận với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Các nội dung thực hiện cần thiết thực, cụ thể, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân cán bộ, công chức, đảng viên. Cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cần chủ động, tích cực trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường; phát huy sức dân, huy động nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu đề ra vì lợi ích chung của cộng đồng. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, mở rộng đối tượng và nâng cao hiệu quả của hệ thống an sinh xã hội đến mọi người dân; tạo điều kiện để trợ giúp có hiệu quả cho tầng lớp yếu thế hoặc những người gặp rủi ro trong cuộc sống. Phát triển và thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động... Chuyển từ hỗ trợ nhân đạo sang bảo đảm quyền an sinh xã hội của công dân.

Hai là, gắn thực hiện nội dung chăm lo lợi ích cho nhân dân với việc tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách tại mỗi địa phương, cơ quan

Thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức vận động, tập hợp quần chúng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các hội quần chúng, hướng mạnh về cơ sở. Khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức; phấn đấu theo phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”. Thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền” với các nội dung trọng tâm như tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là mở rộng dân chủ trực tiếp của người dân; tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Bổ sung và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn, thư khiếu nại, tố cáo của người dân. Đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nhà ở cho nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất và sinh viên...

Ba là, lựa chọn, xây dựng cá nhân, tập thể điển hình, cách làm hay trong học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo lợi ích cho nhân dân

Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị cả nước; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình “dân vận khéo”, sự tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, chăm lo lợi ích cho nhân dân. Xây dựng, suy tôn những cán bộ thật sự “trọng dân, gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Thực hiện nghiêm Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, hệ thống ban dân vận các cấp. Lựa chọn cán bộ có năng lực, tâm huyết và kinh nghiệm bố trí vào cơ quan dân vận các cấp; quan tâm phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng, quy hoạch để có đội ngũ cán bộ có trình độ và năng lực làm công tác dân vận. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; chống biểu hiện vô cảm, quan liêu, mệnh lệnh, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Xây dựng và thực hiện quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; có hình thức xử lý đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp. Phát triển đa dạng các hình thức từ thiện, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia giúp đỡ những người yếu thế. Coi trọng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc sức kh bà mẹ, trẻ em, xây dựng gia đình văn hóa mới…

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát; xử lý nghiêm những cơ quan, địa phương, cá nhân vi phạm lợi ích chính đáng của nhân dân

Nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc “Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc “Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân tự do sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống. Vận động nhân dân kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch chống phá, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, nhất là việc lợi dụng những vấn đề liên quan tới đền bù, giải phóng mặt bằng, đất đai, di dân, tái định cư... Xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung giải quyết lợi ích chính đáng của nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân. Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm, gây tổn hại đến lợi ích hợp pháp của nhân dân, gây bức xúc, phiền hà, nhũng nhiễu cho nhân dân, làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào Đảng và chế độ.

Kế thừa và phát huy những thành quả tốt đẹp, kinh nghiệm công tác chăm lo lợi ích cho nhân dân của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền cùng đoàn thể ở từng địa phương cần tiếp tục đổi mới toàn diện, bằng nhiều giải pháp đồng bộ để không ngừng nâng cao tính hiệu quả công tác chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Đ.T.P


Tác giả: PTT. Đinh Thị Phương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?