Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 193
Tháng 07 : 43.938
Tháng trước : 67.667
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Học viện Lục quân thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác xây dựng đảng cho đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở (bí thư cơ sở) đối với công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Thường vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cơ quan chức năng đã thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ bí thư cơ sở. Do đó, năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị nói chung, trong đó có năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ bí thư cơ sở được nâng lên đáp ứng yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, khoa và đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, Học viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, cụ thể:

Một là, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở ở Học viện Lục quân về công tác xây dựng Đảng

Thường vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và cơ quan chức năng thường xuyên bồi dưỡng, làm cho đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở quán triệt sâu sắc những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về xây dựng Đảng. Tập trung quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Quy định số 49-QĐ/TW, ngày 22/12/2021 về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định những điều đảng viên không được làm; … Trên cơ sở đó, mỗi bí thư cấp ủy cơ sở sẽ nhận thức sâu sắc hơn về sự cần thiết phải bồi dưỡng phẩm chất, năng lực toàn diện nói chung, năng lực tiến hành công tác xây dựng Đảng nói riêng và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trên cương vị chủ trì công tác xây dựng Đảng ở đơn vị cơ sở.

Hai là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở

Đội ngũ bí thư, cấp ủy, chi bộ cơ sở là người chủ trì và trực tiếp tiến hành các mặt công tác của cấp ủy, chi bộ, có vai trò quan trọng đối với công tác xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Vì vậy, trong nghị quyết lãnh đạo từng nhiệm kỳ, hằng năm, học kỳ của Đảng ủy, luôn xác định rõ chủ trương, biện pháp lãnh đạo việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở gắn với quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phân loại, đánh giá đúng năng lực của từng người và cả đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo đúng, sát với tình hình thực tế. Phân công, phân nhiệm rõ ràng trong lãnh đạo, chỉ đạo quá trình bồi dưỡng năng lực công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan Chính trị tiến hành xây dựng kế hoạch, xác định những nội dung trọng tâm, những vấn đề mới cần bổ sung, phát triển nhằm bồi dưỡng năng lực tiến hành công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở đạt hiệu quả.

Ba là, phát huy vai trò tham mưu, đề xuất, hướng dẫn triển khai thực hiện của cơ quan Chính trị trong bồi dưỡng năng lực tiến hành công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở

Phòng Chính trị với chức năng làm tham mưu với Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, trong đó có bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở. Do vậy, Phòng Chính trị thường xuyên nắm chắc thực trạng phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của từng đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở để đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng kế hoạch, nội dung bồi dưỡng đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện, kịp thời cập nhật những nội dung mới, sửa đổi, bổ sung về công tác xây dựng Đảng, cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng và triển khai tổ chức thực hiện chu đáo, chặt chẽ; đồng thời tổ chức tốt các cuộc hội thi, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ xây dựng Đảng cho đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở và ứng dụng trực tiếp vào quá trình bồi dưỡng năng lực công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở.

Bốn là, gắn bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ bí thư cơ sở với xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”

Cấp ủy, cán bộ chủ trì ở các cơ quan, đơn vị cơ sở luôn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nói chung, nhiệm vụ xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở nói riêng, xác định chỉ tiêu cụ thể, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ yêu cầu xây dựng Đảng, đồng thời xác định nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng cho bí thư cấp ủy cơ sở là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh. Thường xuyên giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, chỉ huy đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở tổ chức các hoạt động xây dựng Đảng, các đợt tập huấn, hội thi để nâng cao năng lực tiến hành xây dựng Đảng. Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân trong phê bình, đóng góp ý kiến về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị một cách chân thành, thẳng thắn cả về ưu điểm, khuyết điểm, giúp cho bí thư cấp ủy cơ sở phấn đấu đạt kết quả cao hơn.

Năm là, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tự học tập, rèn luyện, bồi dưỡng năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở

Thực tiễn hoạt động lãnh đạo, xây dựng Đảng ở mỗi cơ quan, đơn vị có những yêu cầu, nhiệm vụ khác nhau, đòi hỏi rất cao việc tích cực, chủ động, sáng tạo trong tự học tập, tự rèn luyện, tự bồi dưỡng, tự nâng cao phẩm chất, năng lực, kiến thức, tác phong công tác xây dựng Đảng của người bí thư cấp ủy cơ sở. Theo đó, mỗi bí thư cơ sở luôn xác định rõ trách nhiệm, động cơ đúng đắn trong tự học tập, tự bồi dưỡng năng lực công tác xây dựng Đảng; xây dựng được kế hoạch tự học tập, bồi dưỡng phù hợp, với nỗ lực quyết tâm cao trong thực hiện tốt kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. Luôn gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII, XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện tốt những điều quy định đảng viên không được làm theo Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương,… hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo ở chi bộ, đảng bộ cơ sở trong toàn Học viện./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng bộ Học viện Lục quân (2020), Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Lục quân lần thứ XIII (Nhiệm kỳ 2020 - 2025), Lâm Đồng;

2. Ban Chấp hành Trung ương (2022) Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Hà Nội.

D.Đ.K


Tác giả: CTD. Diêm Đăng Khang
Nguồn:Học viện Lục quân Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?