• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.986
Tháng 02 : 39.957
Tháng trước : 58.823
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số biện pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo của Học viện Lục quân hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Đội ngũ nhà giáo là một trong những nhân tố quyết định đối với sự nghiệp giáo dục- đào tạo trong nhà trường quân đội nói chung và Học viện Lục quân nói riêng. Đội ngũ nhà giáo có chất lượng thì sự nghiệp giáo dục – đào tạo (GD-ĐT) phát triển và ngược lại, đội ngũ nhà giáo chất lượng thấp, thì sẽ có kết quả tương ứng. Vì thế, trong quá trình đổi mới công tác GD-ĐT, Học viện Lục quân đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn và phát triển đội ngũ nhà giáo nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Học viện Lục quân trong tình hình mới.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng sự nghiệp giáo dục. Theo Người, giáo dục là yếu tố quyết định trực tiếp nâng cao trình độ học vấn, trình độ khoa học, giúp cho mọi người có một vốn liếng về lịch sử, văn hoá.

Người căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Khắc ghi lời Bác dặn, kế thừa truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc, Đảng và Nhà nước ta đã có những quyết sách nhằm phát huy mọi tiềm năng của con người, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo, và những người làm công tác quản lý giáo dục. Luật Giáo dục 1998: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người phát triển toàn diện có đạo đức, trí tuệ, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất, năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đại hội XIITiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học”.

Chế độ thông qua bài giảng

Hiện nay, đất nước đang trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế. Sự nghiệp GD-ĐT càng quan trọng. Sứ mệnh, nhiệm vụ của nhà giáo rất nặng nề và người thầy cần tạo cho mình những phẩm chất và năng lực nhằm cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc nói chung, sự nghiệp GD-ĐT nói riêng. Để thực hiện được lời dạy của Bác, người thầy phải tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ đi đôi với đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, năng động, sáng tạo, linh hoạt, có ý chí vượt khó và tâm huyết với nghề.

Nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên theo tưởng Hồ Chí Minh của Học viện Lục quân hiện nay là phát huy tính năng động, tích cực và sáng tạo của nhân tố người thầy - nhà giáo dục có tác dụng thúc đẩy các nhân tố khác cùng phát triển. Một trong những nhân tố có ý nghĩa then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là chất lượng đội ngũ giảng viên và sự đột phá là đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy. Thực tiễn việc phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong những năm qua là thành công, mỗi giảng viên tham gia giảng dạy phát huy quyền dân chủ đề xuất những nội dung cần bổ sung các môn học trong mọi thời điểm. Vì thế giúp cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp cùng các cơ quan chức năng xây dựng khung chương trình đào tạo tổng thể cho nhiều đối tượng; nhờ vậy, nội dung giảng dạy đã từng bước khắc phục sự trùng lặp, giao thoa quá mức giữa các chủ đề, giữa các môn học và giữa các đối tượng. Về đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy ở mỗi môn học, ở mỗi giảng viên đã có những chuyển biến quan trọng mang tính tích cực như: đa dạng hóa các hình thức giảng dạy, thiết kế tỷ lệ bài giảng với các hình thức sau bài giảng nhằm khơi dạy tính tích cực, rèn luyện kỹ năng kỹ xảo cho người học. Giảng viên đã đổi mới phương pháp giảng dạy quyết liệt hơn, từng bước hạn chế tối đa sử dụng phương pháp giảng dạy truyền thống thiên về độc thoại mà chuyển sang phương pháp giảng dạy tích cực, hầu hết giảng viên sử dụng công nghệ thông tin vào thiết kế và thực hành giảng dạy.

Giảng viên thực hành giảng dạy trên giảng đường

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, những kết quả đã đạt được thì đội ngũ giảng viên còn bộc lộ một số hạn chế nhất định trong đổi mới căn bản, toàn diện chất lượng GD-ĐT như: một số giảng viên chưa phát huy hết khả năng tham gia đổi mới nội dung, thiết kế chương trình môn học, chuẩn bị nội dung bài giảng chưa thật sâu sắc; chất lượng, hiệu quả đổi mới phương pháp giảng dạy còn hạn chế, khai thác và sử dụng công nghệ thông tin vào thiết kế bài giảng hiệu quả chưa cao.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của Học viện Lục quân, trong giai đoạn cách mạng mới, cần thực hiện một số biện pháp cơ bản sau:

Một là, chủ động tuyển chọn và giáo dục động cơ trách nhiệm, tình yêu nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên

Đây là yếu tố quan trọng quyết định nâng cao chất lượng đổi mới nội dung dạy học của Học viện Lục quân hiện nay. Bởi lẽ, trên cơ sở có tình yêu nghề nghiệp mới tạo “động lực” để cho người giảng viên từng bước hoàn thiện mình, không ngừng phấn đấu vươn lên trở thành người giảng viên vừa “hồng”, vừa “chuyên” đáp ứng với yêu cầu, mục tiêu của sự nghiệp trồng người nói chung và sự nghiệp giáo dục đào tạo trong quân đội nói riêng. Trong những năm qua, Học viện Lục quân làm tốt công tác tuyển chọn đội ngũ giảng viên và trên thực tế họ đều là những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ, năng lực sư phạm cao. Để tuyển chọn nguồn giảng viên của Học viện Lục quân, lãnh đạo, chỉ huy và các cơ quan chức năng hàng năm có kế hoạch lấy học viên chuyên ngành quân sự ở lại và học viên ở các chuyên ngành khác ở các học viện, nhà trường trong toàn quân theo qui trình chặt chẽ bảo đảm chất lượng, có chính sách khuyến khích và hướng sử dụng đội ngũ giảng viên theo phương châm tạo điều kiện để mọi người đều có cơ hội phát triển và nâng cao trình độ mọi mặt. Đồng thời, chú trọng giáo dục động cơ, trách nhiệm và tình yêu nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên với nhiều hình thức, biện pháp đa dạng như: vinh danh người thầy, xây dựng môi trường văn hóa sư phạm lành mạnh, gắn công tác tư tưởng với công tác tổ chức và thông qua hoạt động thực tiễn để bồi dưỡng phẩm chất, năng lực sư phạm của người thầy. 

Hai là, chú trọng nâng cao trình độ mọi mặt, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên của Học viện Lục quân

Đây là yếu tố trực tiếp có ý nghĩa quyết định đến khả năng, chất lượng đổi mới toàn diện công tác GD-ĐT. Đặc biệt bám sát yêu cầu chuẩn hóa, được quy định tại Thông tư 66/2017/TT-BQP, ngày 30-3-2017 của Bộ Quốc phòng để tiến hành đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp. Nhận thức được ý nghĩa đó, nên trong nhiều năm gần đây, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện cho giảng viên được đi đào tạo sau đại học để chuẩn hóa về trình độ học vấn; ngoài ra hàng năm đội ngũ giảng viên được tham gia tập huấn bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ sư phạm; khuyến khích và có chính sách hổ trợ giảng viên tự học, và tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học… nhờ vậy cho đến nay đã có 100% cán bộ, giảng viên của Học viện có trình độ đại học trở lên; trong đó, trên 50% có trình độ sau đại học, với 79 tiến sĩ, 209 thạc sĩ, 05 giáo sư, 72 phó giáo sư, 02 Nhà giáo Nhân dân, 22 Nhà giáo Ưu tú và hàng trăm lượt giảng viên được công nhận là Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng và Giảng viên giỏi cấp Học viện, v.v.  Cùng với nâng cao trình độ học vị cho đội ngũ sư phạm, lãnh đạo, chỉ huy Học viện đã có chủ trương cho giảng viên đi thực tế ở các đơn vị cơ sở theo phân cấp trong toàn quân để nâng cao kiến thức thực tiễn, nắm chắc đối tượng đào tạo để giảng dạy sát cương vị chức trách của họ.

Ba là, đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa sư phạm lành, phát huy vai trò đội ngũ giảng viên trong đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy

Đây là một trong những yếu tố cơ bản có ý nghĩa quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Chặng đường hơn 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện Lục quân luôn được đánh giá là cơ sở đào tạo có uy tín, môi trường sư phạm lành mạnh trong những năm qua Học viện tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua trong giảng dạy, học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học “xây dựng môi trường văn hóa tốt, lành mạnh, phong phú trong đơn vị” đã tích cực góp phần bồi dưỡng nhân cách của người quân nhân cách mạng, nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Môi trường này trực tiếp xây dựng cho cán bộ, giảng viên, học viên có ý chí quyết tâm cao, vươn lên sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách trong thực hiện nhiệm vụ. Vì thế, những kết quả đạt được của Học viện Lục quân trong đào tạo cán bộ cho toàn quân và cho quân đội hai nước bạn Lào và Campuchia là rất thiết thực và hiệu quả, ở mỗi thời kỳ có những bước phát triển là do biết phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên. Hiện nay, với quyết tâm cao của lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã tạo ra sự đồng thuận giữa các lực lượng tham gia trong quá trình GD-ĐT để thường xuyên đổi mới một cách căn bản, toàn diện về nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, trang bị cơ sở vật chất hiện đại nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng GD-ĐT. Nhờ vậy, chất lượng đào tạo của đội ngũ giảng viên ngày càng có bước phát triển vững chắc hơn, uy tín được nâng cao.

Bốn là, tạo điều kiện khích lệ đội ngũ giảng viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học

Trong nhiều năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học luôn xác định là một trong hai nhiệm vụ chính trị trung tâm, có vai trò quan trọng góp phần đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Nhận thức được tầm quan trọng đó, đội ngũ giảng viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học với nhiều hình thức khác nhau đem lại hiệu quả thiết thực trong bồi dưỡng phương pháp, tác phong nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm khoa học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Hàng năm đã có 100% đội ngũ giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học ở các cấp độ, hình thức khác nhau. Mỗi năm đã có hàng chục bộ giáo trình, sách chuyên khảo và tham khảo, đề tài khoa học các cấp, nhiều bài báo khoa học… đã được hoàn thành, công bố và đưa vào ứng dụng trong hoạt động dạy học. Từ hoạt động nghiên cứu khoa học trên những vấn đề khúc mắc về lý luận, và thực tiễn có liên quan đến nội dung giảng dạy sớm được giải quyết kịp thời trên cơ sở khoa học, đó là điều kiện quan trọng để đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT của Học viện Lục quân giai đoạn hiện nay. Vì vậy, đội ngũ giảng viên thường xuyên quán triệt nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác; phát huy vai trò, ảnh hưởng của giảng viên có kinh nghiệm để bồi dưỡng đội ngũ giảng viên mới; kết hợp công tác bồi dưỡng, hướng dẫn và mạnh dạn giao việc cho giảng viên trẻ; thường xuyên kiểm tra, đánh giá đúng khả năng, năng lực sư phạm và chất lượng hoạt động giảng dạy của mỗi giảng viên để khen thưởng động viên kịp thời; chăm lo giáo dục tình yêu nghề nghiệp, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện trung bình chủ nghĩa, chưa thật tích cực tham gia đổi mới toàn diện về nội dung, hình thức, phương pháp và sử dụng phương tiện hiện đại vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học; xây dựng môi trường sư phạm dân chủ, đoàn kết, thương yêu để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hiện nay Học viện Lục quân tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo; đổi mới phương pháp dạy - học, nghiên cứu khoa học; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng giáo dục, đào tạo; đáp ứng yêu cầu đổi mới GD-ĐT và hội nhập. Phát huy truyền thống “Kiên định vững vàng, đoàn kết nhất trí, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ” và kinh nghiệm hơn 70 năm xây dựng, trưởng thành, Học viện Lục quân quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một trung tâm đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học quân sự hàng đầu của Quân đội và đất nước.

Như vậy nâng cao chất lượng của đội ngũ nhà giáo là thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển GD-ĐT, một tất yếu khách quan của yêu cầu đổi mới GD-ĐT của Học viện Lục quân hiện nay. Thực hiện thành công đường lối, chính sách trên sẽ là cơ sở để rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng GD-ĐT, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp GD-ĐT trong tình hình mới. Những yêu cầu cơ bản về phẩm chất, đạo đức, năng lực, tác phong công tác của đội ngũ nhà giáo theo tưởng Hồ Chí Minh có quan hệ chặt chẽ với nhau. Trên cơ sở những phẩm chất tốt đẹp đã trở thành truyền thống, ngày nay trong thời kỳ mới, yêu cầu về phẩm chất, đạo đức, năng lực, tác phong công tác của đội ngũ nhà giáo phát triển lên một tầm cao mới, thực sự là những người có đức, có tài với một chất lượng mới phù hợp với giai đoạn cách mạng hiện nay để cùng với toàn quân và cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước./.

                                                                        P.P.T


Tác giả: CTD. Phan Phước Tư
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 10 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?