• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.144
Tháng 02 : 40.115
Tháng trước : 58.823
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỷ niệm 75 năm quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - vinh dự, tự hào và trách nhiệm vẻ vang của mỗi quân nhân ở Học viện Lục quân anh hùng

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước Công Nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Đó là kết quả sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng (khi đó Đảng ta có gần 5.000 đảng viên), đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là thắng lợi của nghệ thuật nắm bắt thời cơ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, của cả dân tộc đập tan xiềng xích nô lệ hàng trăm năm của thực dân, đế quốc, giành chính quyền về tay Nhân dân. 75 năm qua, những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu của Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 luôn tạo nên hào khí hào hùng và sức mạnh nội lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước trên những chặng đường mới, viết tiếp những trang sử oanh liệt mới trong thời đại Hồ Chí Minh.

Suốt 75 năm qua, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, dân tộc Việt Nam đã tạo nên những kỳ tích vang dội trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc; trong đấu tranh bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng ở hai đầu đất nước, thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả; trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Việt Nam luôn là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, không hề run sợ, khuất phục trước bất kỳ mọi thế lực ngoại xâm hiếu chiến, bạo tàn. Tấm gương buất khuất, kiên cường của Việt Nam đã cổ vũ, thôi thúc các dân tộc ở khắp các châu lục trên thế giới đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do. Lịch sử dân tộc cho chúng ta thấy những trang sử hào hùng, rất đỗi tự hào. Đó là thắng lợi của 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, kết thúc bằng chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; thắng lợi của hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong những năm 80 của thế kỷ XX, tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến đổi to lớn. Đất nước đối diện với vô vàn khó khăn, thử thách, các thế lực thù địch bao vây cấm vận, đất nước rơi vào khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xã hội; chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, làm cho hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới lâm vào thoái trào, tạo ra cơn “địa chấn chính trị” trên thế giới, tác động bất lợi đến sự phát triển của nước ta. Trước bối cảnh đó, Đảng ta đã chủ động khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới. Đại hội VI của Đảng đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, tạo ra đột phá lớn và toàn diện, đem lại luồng sinh khí mới cho xã hội, làm xoay chuyển tình hình, đưa đất nước tiến lên. Thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước 35 năm qua càng cho thấy tầm nhìn, bản lĩnh chính trị, tư duy và hành động đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta. Nước ta không những giữ vững ổn định chính trị, giữ vững con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh chính trị thế giới hết sức phức tạp, đầy biến động, mà còn đem lại những thành tựu quan trọng cho đất nước. Từ một nước trước đổi mới còn khủng hoảng, trì trệ, lưu thông phân phối ách tắc, rối ren, hàng hóa, vật phẩm tiêu dùng khan hiếm, đời sống các tầng lớp nhân dân gặp nhiều khó khăn, một bộ phận nhân dân nao núng, giảm sút niềm tin. Sau đổi mới, Việt Nam đã trở thành một quốc gia năng động, phát triển, chuyển đổi thành công sang mô hình và cơ chế quản lý kinh tế mới, có mức tăng trưởng kinh tế cao, liên tục trong nhiều năm so với khu vực và thế giới; chương trình xóa đói giảm nghèo đã được Liên hợp quốc đánh giá là về đích trước, an sinh xã hội được quan tâm, nước ta đã ra khỏi nhóm nước kém phát triển và trở thành nước có thu nhập trung bình, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao; kinh tế Việt Nam từng bước hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới; quốc phòng – an ninh được củng cố và tăng cường; vị thế và uy tín, quan hệ ngoại giao của nước ta ngày càng rộng mở và nâng cao, được đánh giá là quốc gia có môi trường chính trị ổn định, an ninh và an toàn, là địa chỉ tin cậy, điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định với mục tiêu và con đường đã lựa chọn, đất nước ta đã và đang đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và có ý nghĩa lịch sử. Đúng như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Đó là minh chứng sống động để chúng ta tự hào, đồng thời là cơ sở khoa học và thực tiễn để đấu tranh bác bỏ các thông tin xấu độc, các quan điểm, luận thuyết sai trái của các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chống đối chính trị tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận, che mờ những thành tựu của nước ta.

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; chiến tranh thương mại giữa một số nước, nhất là giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra căng thẳng; chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa bảo hộ thương mại đang chi phối và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo, nhất là trên biển Đông diễn ra gay gắt; khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai nặng nề; tình hình dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 rất phức tạp. Từ sau Đại hội XII, đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, thế và lực của đất nước ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, đất nước còn tồn tại những hạn chế, bất cập như: năng suất, chất lượng, quy mô, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; tình trạng tham nhũng, tiêu cực còn diễn biến phức tạp, khoảng cách giàu - nghèo và phân hóa xã hội gia tăng, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại; bốn nguy cơ mà Đảng nêu ra từ Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp; an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm và an ninh mạng đặt ra nhiều thách thức; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống đối triệt để lợi dụng công nghệ cao, Internet, mạng xã hội chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, hòng phủ nhận nền tảng tư tưởng và đường lối đổi mới Đảng, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong bối cảnh đó, phát huy tinh thần và hào khí của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kiên định lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Thực hiện thắng lợi phương châm của Đảng đề ra: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng nền văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước, để tạo những tiền đề sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, tận dụng những thành tựu của cách mạng Công nghiệp lần thứ tư để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Trên cơ sở đó, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Chú trọng nguồn lực con người - coi con người là yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững; tập trung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó hết sức chú trọng cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí mà Đảng ta đã xác định là giặc “nội xâm”. Có thể khẳng định rằng, Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban, đã và đang tiến hành cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quyết liệt và đạt được những kết quả quan trọng như thời gian qua. Chủ động đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa. Kiên quyết tấn công làm thất bại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp chúng ta ôn lại những bài học kinh nghiệm quý báu và phát huy hào khí của sự kiện đó để đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

75 năm qua, từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đất nước ta, nhân dân ta đã trải qua bao khó khăn, gian khổ từ nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu đạt được trong 75 năm qua là công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế. Vinh dự, tự hào là công dân của một nước Việt Nam độc lập, chúng ta càng biết ơn công lao to lớn của Đảng, Bác Hồ kính yêu, của hàng triệu đồng bào, chiến sĩ cả nước đã cống hiến, hy sinh cho tự do, độc lập, hạnh phúc của Nhân dân. Đất nước ta ngày càng lớn mạnh, chúng ta vô cùng tự hào về những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội của đất nước. Phát huy cao độ niềm vinh dự, tự hào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Lục quân nhận thức sâu sắc, xác định rõ trách nhiệm của mình, trên mỗi cương vị, chức trách được giao, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt (xuất sắc) nhiệm vụ được giao. Đó là hành động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch vững mạnh, Học viện vững mạnh toàn diện, đồng thời quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp./. 

N.T.T.H


Tác giả: HQT. Nguyễn Thị Thu Hà
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 10 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?