• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 157
Tháng 09 : 49.105
Tháng trước : 37.544
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên ở Học viện Lục quân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên là nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là chủ trương nhất quán trong đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên, những năm qua Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Lục quân đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng cán bộ, đảng viên của Học viện. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả. Học viện đã thành lập Ban chỉ đạo bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh với cơ cấu, thành phần hợp lý, chất lượng và hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên; khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng là cán bộ, đảng viên của Học viện. Việc xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên được triển khai tích cực, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu, mục tiêu của từng đối tượng. Nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới; yêu cầu, nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân; công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; kết hợp giữa kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh; giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại; tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh; xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân; xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng Học viện Lục quân vững mạnh toàn diện, thực sự là trung tâm giáo dục - đào tạo cán bộ cấp trung, sư đoàn cho toàn quân.

Để thực hiện tốt việc tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Học viện cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò của người chỉ huy các cấp đối với công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy cơ quan, đơn vị phải luôn coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, nhất là đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Phải thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, trước hết là Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tập trung nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ giữ các cương vị lãnh đạo, quản lý về vai trò, vị trí của công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, xác định rõ đây là nhiệm vụ bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên, là một trong những tiêu chí để xem xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện tốt nhiệm vụ này chính là sự chuẩn bị về nhận thức, tư tưởng, tâm lý, thái độ để mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý có thể hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của bản thân trong công tác quốc phòng, an ninh, là sự cụ thể hóa Chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ bên trong, bảo vệ từ sớm, từ xa của Đảng ta.

Trên cơ sở các quy định của Nhà nước, các cấp ủy đảng, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần chủ động rà soát, phân loại đối tượng, xác định và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm mọi cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị đều được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh theo đúng quy định.

Hai là, thường xuyên quán triệt quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, cập nhật những diễn biến mới của tình hình thực tiễn vào chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng.

Đây là giải pháp quan trọng, vì chương trình, nội dung là yếu tố quyết định chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Đổi mới chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là yêu cầu thường xuyên, bắt buộc, vì đường lối, quan điểm của Đảng luôn có sự phát triển, tình hình thực tiễn cũng vận động, biến đổi không ngừng. Trước hết, cần tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong văn kiện Đại hội XII, đặc biệt là những quan điểm mới, như bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; tăng cường sự quản lý của Nhà nước về quốc phòng. Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng,... trong chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên phải lựa chọn, cập nhật thường xuyên, kịp thời những diễn biến mới của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, nhất là những yếu tố tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của đất nước. Chương trình bồi dưỡng phải bảo đảm trang bị cho học viên có kiến thức mới, hiện đại. Nội dung các chuyên đề phải giải đáp trúng các vấn đề lý luận và thực tiễn về quốc phòng, an ninh đang đặt ra cần phải giải quyết, làm cơ sở cho người học nghiên cứu, quán triệt và vận dụng kiến thức quốc phòng, an ninh vào thực tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị, xây dựng Học viện và góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ba là, nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của người học.

Trên cơ sở chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, Học viện tiếp tục chỉ đạo các khoa giảng viên lựa chọn, phân công những cán bộ, giảng viên có kiến thức, trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng giảng dạy tốt tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Để việc lên lớp các chuyên đề cho các đối tượng bảo đảm sâu sắc về lý luận, phong phú về thực tiễn, Học viện yêu cầu cán bộ, giảng viên nghiên cứu, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự,… Thường xuyên cập nhật, bổ sung kiến thức, thông tin mới về khoa học quốc phòng, an ninh, quân sự nước ngoài, thực tiễn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở các đơn vị, địa phương. Đồng thời, tích cực sử dụng các phương tiện, các phương pháp giáo dục, đào tạo tiên tiến vào bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, phù hợp với từng đối tượng.

Đồng thời, cần phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của người học. Xuất phát từ thực tiễn hiện nay, thời gian bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh ngắn, nội dung học tập mới, khối lượng kiến thức lớn. Mỗi học viên phải có kế hoạch bố trí, sắp xếp công việc ở cơ quan, đơn vị cho phù hợp, tập trung vào học tập, nghiên cứu các chuyên đề giáo dục quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu đề ra. Trong quá trình học tập, học viên phải tích cực, chủ động, tự giác nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm trong thực tiễn công tác, thực tiễn ở đơn vị để nâng cao hiểu biết về những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh và vận dụng vào thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trên từng cương vị công tác.

Bốn là, đánh giá kết quả khách quan, chính xác, thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Để đánh giá chính xác kết quả học tập của từng học viên, Học viện tổ chức viết thu hoạch và kiểm tra kết thúc môn học bằng hình thức viết tự luận một cách nghiêm túc, chặt chẽ. Trước khi thực hiện, các khoa tham gia giảng dạy, bồi dưỡng, định hướng nội dung viết thu hoạch, tập trung vào những vấn đề sát với thực tiễn công tác ở các cơ quan, đơn vị. Trong đó, chú trọng việc phát hiện, đề xuất, kiến nghị những giải pháp, có tính khả thi về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sau mỗi khóa học, các khoa giảng viên, các cơ quan, đơn vị cần kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung, phương pháp giảng dạy, hình thức tổ chức học tập, công tác kế hoạch và lựa chọn bố trí cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập... Đồng thời, đánh giá hiệu quả việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; quán triệt và thực hiện đúng quy định của Đảng trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ giữ các chức vụ chỉ huy, quản lý gắn với kết quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh theo yêu cầu của từng đối tượng.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh có vai trò rất quan trọng trong xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng và người chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần quán triệt và thực hiện đồng bộ các nội dung, giải pháp trên, trên cơ sở đó nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh ở Học viện Lục quân, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới./.

L.V.H


Tác giả: CTD. Lê Văn Hải
Nguồn:Học viện Lục quân Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?