• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 164
Tháng 10 : 102.410
Tháng trước : 140.031
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đấu tranh làm thất bại thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cuộc bầu cử bầu cử đại biểu quốc hội khóa xv và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở nước ta

Hiện nay, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh các hoạt động chống phá quyết liệt nhằm phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Cuộc bầu cử) với cường độ ngày càng gia tăng. Trong đó, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc bầu cử là một thủ đoạn vô cùng thâm độc. Vì vậy, phải kiên quyết đấu tranh làm thất thủ đoạn của chúng, góp phần vào sự thành công của Cuộc bầu cử là nhiệm vụ cấp bách và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng hệ thống chính trị nói chung, xây dựng Đảng và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta nói riêng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiên từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”(1), trở thành “Đảng cầm quyền” từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và lãnh đạo các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam, phía Bắc và công cuộc đổi mới toàn diện đất nước 35 năm qua, Đảng ta luôn khẳng định và giữ vững vai trò cầm quyền, đặc biệt là lãnh đạo chính quyền nhà nước thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quản lý điều hành đất nước bằng Hiến pháp và hệ thống pháp luật. Trong đó, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội - cơ quan lập pháp, giám sát và đại diện quyền lực cao nhất của nhân dân luôn được phát huy và khẳng định trên thực tiễn cách mạng Việt Nam. Vậy mà, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội để phát tán nhiều tài liệu, đưa ra những quan điểm, bình luận, đánh giá không khách quan, những luận điệu xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử, như: “Bầu cử là màn kịch dân chủ do Đảng đạo diễn”, “Đảng Cộng sản độc diễn trong bầu cử”, “Không thể có dân chủ khi Đảng Cộng sản lãnh đạo bầu cử”. Không những thế, chúng còn kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho cái gọi là “các nhà dân chủ” đòi xóa bỏ cơ chế mà chúng cho là “lệ Đảng cử dân bầu”,… Đây là những thủ đoạn rất nguy hiểm, không chỉ làm rối loạn công tác chuẩn bị và tiến hành bầu cử ở nước ta, mà còn gieo rắc sự hoài nghi, kích động tâm lý bất mãn, không tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và phương thức bầu cử của nước ta, hướng lái dư luận tiêu cực trong nhân dân nhằm phá hoại Cuộc bầu cử ở nước ta. Vì vậy, cần phải vạch trần bản chất, sự sai trái trong các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc bầu cử nhằm tuyên truyền cho cử tri và nhân dân cả nước hiểu rõ về cơ chế thực hành dân chủ ở nước ta. Trên cơ sở đó, củng cố niềm tin tuyệt đối của nhân dân và cử tri vào sự lãnh đạo của Đảng ta đối với công tác bầu cử.

Trước hết, các thế lực thù địch cho rằng “Không thể có dân chủ khi Đảng Cộng sản lãnh đạo bầu cử”! Luận điệu này của chúng thật là vô lý nhằm xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với nhà nước, trực tiếp là công tác bầu cử. Bởi vì, bất cứ một nhà nước nào cũng mạng bản chất của một giai cấp nhất định, nhằm cuy trì và bảo vệ quyền thống trị của giai cấp tổ chức ra nó. Nhà nước phong kiến mang bản chất của giai cấp phong kiến, nhà nước tư sản mang bản chất của giai cấp tư sản, và tất yếu nhà nước xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp công nhân. Chỉ có điều, nhà nước Xã hội chủ nghĩa vừa mạng bản chất giai cấp công nhân, vừa mang tính nhân dân sâu sắc. Trong khi đó, Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, đại biểu cho quyền lợi và lợi ích chính đáng của nhân dân. Quốc hội là cơ quan lập pháp của Nhà nước, đại diện cao nhất cho quyền dân chủ của nhân dân. Vì vậy, Nhà nước ta nói chung, Quốc hội nói riêng phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng là tất yếu. Điều đó đã được Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hiến định “Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”(2). Điều đó có nghĩa là Đảng lãnh đạo các cơ quan Nhà nước trong đó có Quốc hội và công tác bầu cử. Mặt khác, Đảng ta là Đảng cầm quyền, nghĩa là Đảng lãnh đạo chính quyền nhà nước và toàn xã hội. Vì vậy, việc Đảng lãnh đạo Cuộc bầu cử là chức năng và phương thức đảm bảo cho Nhà nước nói chung, Quốc hội nói riêng thực sự là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định nhà nước ta là nhà nước dân chủ, “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà”(3). Do đó, những luận điệu xuyên tạc về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc bầu cử ở nước ta hiện nay là hoàn toàn phi lý và vô căn cứ!

Mặt khác, ở các nước phương Tây, ngay cả ở Mỹ, tất cả các cuộc bầu cử, nhất là bầu cử tổng thống, đều có sự lãnh đạo của các đảng của giai cấp tư sản. Chẳng hạn ở Mỹ, các ứng cử viên của các đảng nói chung, Đảng Cộng hòa, hay Đảng Dân chủ đều do đảng đó lãnh đạo, chỉ đạo cuộc tranh cử đó. Mặc dù các ứng cử viên của các đảng với tư cách cá nhân tham gia tranh cử, nhưng thực chất cá nhân đó đều phải tuyên bố, hoặc đưa ra đường lối của đảng mà cá nhân đó được cử tham gia tranh cử. Vậy, điều đó có dân chủ không? Vậy nên, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Cuộc bầu cử không những không mất dân chủ, trái lại càng làm cho quyền dân chủ của nhân dân được mở rộng và phát huy một cách rộng rãi và thực chất trên thực tiễn.

Thứ hai, các thế lực thù địch, nhất là “đảng Việt Tân” rêu rao rằng: “Bầu cử là màn kịch dân chủ do Đảng đạo diễn”. Đây là luận điệu xuyên tạc không thể chấp nhận được. Bởi lẽ, như trên đã phân tích, sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử là tất yếu, là phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, nhằm thực hiện và phát huy cơ chế dân chủ ở nước ta “Đảng lãnh đạo - nhà nước điều hành, quản lý xã hội - nhân dân làm chủ”. Mặt khác, sự lãnh đạo của Đảng bằng đường lối, chủ trương, chính sách và công tác cán bộ càng làm cho quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; nhất là trong công tác giáo dục, tuyên truyền về hệ thống pháp luật, quy định trong bầu cử của đội ngũ cán bộ, đảng viên mà từ đó nhân dân và cử tri hiểu rõ quyền làm chủ của mình, trên cơ sở đó, nhân dân và cử tri biết lựa chọn đúng, trúng những người xứng đáng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn thay mặt mình thực hiện quyền làm chủ trong bộ máy Nhà nước, góp phần xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Do vậy, không thể có cái gọi là “màn kịch dân chủ” như “đảng Việt Tân” xuyên tạc và rêu rao!

Thứ ba, các thế lực thù địch còn đưa ra luận điệu “Đảng Cộng sản độc diễn trong bầu cử”. Đây là sự xuyên tạc rất nguy hiểm, chúng gieo rắc sự hoài nghi của nhân dân và cử tri cả nước vào Cuộc bầu cử. Chúng ta có đầy đủ cơ sở khẳng định rằng, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở nước ra không phải là “Đảng Cộng sản độc diễn trong bầu cử”, mà sự lãnh đạo của Đảng càng làm cho Cuộc bầu cử diễn ra bảo đảm đúng luật pháp, an toàn, hiệu quả và thành công. Để lãnh đạo, chỉ đạo Cuộc bầu cử, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 “Về lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, nhằm thống nhất nhận thức, hành động và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong tham gia bầu cử. Chỉ thị đó đã thấm sâu vào các cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia các hội đồng, ban, tổ bầu cử. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhận thức đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và dân tộc, là việc làm thường xuyên và cần thiết sau mỗi kỳ Đại hội của Đảng. Đồng thời, đó là ngày hội của toàn dân, của cử tri cả nước thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Nhà nước, Quốc hội và đối với chính bản thân mình... Rõ ràng, đây là sự kiện chính trị hợp ý Đảng, lòng dân và vì sự phát triển phồn vinh của đất nước, hạnh phúc của nhân dân chứ không phải như luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch “Đảng Cộng sản độc diễn trong bầu cử”!

Như vậy, có nhiều chiêu trò chống phá Cuộc bầu của của chúng ta, nhưng các thế lực thù địch tập trung mũi nhọn và dùng những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Cuộc bầu cử. Do vậy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải luôn nêu cao cảnh giác cách mạng, kịp thời nhận diện chính xác các chiêu trò, thủ đoạn thâm độc của chúng, nhất là trên các trang mạng xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thực hiện nhiệm vụ bầu cử phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nhất là Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 “Về lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, hệ thống luật pháp liên quan đến bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nghị quyết của các ủy đảng đến các tầng lớp nhân dân và cử tri cả nước. Đồng thời, phát huy trách nhiệm cao nhất của các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ thực hiện bầu cử, làm đúng pháp luật; phối hợp chặt chẽ cả trước, trong và sau bầu cử; nắm chắc tình hình, thường xuyên có thông tin định hướng nhận thức, dư luận, kiên quyết đấu tranh bóc gỡ, vạch trần các luận điệu sai trái; bảo đảm an toàn, không để xảy ra sai sót tạo khe hở cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Cuộc bầu cử như những luận điệu chúng đã rêu rao, bảo đảm cho Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào ngày 25/5/2021 thực sự, đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, an toàn và giành thắng lợi, góp phần vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay./.

-------------------

Tài liệu tham khảo:

- (1), Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG - Sự thật Hà Nội, 2011, tập 15, tr.622.

- (2), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nội, 2015, tr. 10.

- (3). Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG - Sự thật Hà Nội, 2011, tập 4, tr.153.


Tác giả: HSDH. Nguyễn Sỹ Họa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?