• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.454
Tháng 09 : 94.487
Tháng trước : 116.207
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay là một mặt trận quan trọng, giữ vị trí hàng đầu trong cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta. Đây là, nhiệm vụ hệ trọng, thường xuyên và cấp bách của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có đội ngũ giảng viên nói chung và giảng viên ở Học viện Lục quân nói riêng. Đây là quá trình khơi dậy, động viên, tổ chức chặt chẽ và thực hành đấu tranh phê phán, ngăn chặn, khắc phục tác động, ảnh hưởng tiêu cực của những quan điểm, tư tưởng thù địch, phản động, sai trái, nhằm bảo vệ, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bản chất truyền thống tốt đẹp của Quân đội và sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta.

Thực tiễn những năm qua cho thấy, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự hướng dẫn, chỉ đạo của Phòng Chính trị, đội ngũ giảng viên ở Học viện Lục quân đã tích cực chủ động đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, phòng, chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn của các lực lượng chống phá; đặc biệt, chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, góp phần tích cực để củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng. Song trước yêu cầu đặt ra ngày càng cao công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay; đòi hỏi phát huy hơn nữa vai trò giảng viên ở Học viện Lục quân trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho giảng viên về vị trí, vai trò và sự cần thiết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Thường xuyên quán triệt, giáo dục các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nắm vững quan điểm của Đảng trong Nghị quyết: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”. Sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Lục quân đối với đội ngũ giảng viên đã phát huy tốt vai trò trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phản bác các quan điểm, luận điệu, xuyên tạc, sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hơn nữa, đội ngũ giảng viên ở Học viện Lục quân là những người được học tập, nghiên cứu sâu sắc, nắm vững đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đúng đắn về đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng; có kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm truyền đạt trung thực, chính xác, có sức thuyết phục các đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng. Ngoài ra, với kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, đội ngũ giảng viên ở Học viện Lục quân sẽ vận dụng linh hoạt sáng tạo những đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng vào nghiên cứu giảng dạy, phát triển tư duy lý luận chính trị, gắn với đấu tranh phản bác chống lại những quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam. 

Thứ hai, nâng cao tính tích cực, tự giác của giảng viên đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Trên cơ sở được quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi giảng viên cần đề cao tính tích cực, tự giác, thường xuyên, liên tục đấu tranh chống lại những quan điểm, luận điệu, xuyên tạc, sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Giảng viên cần được nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và tự giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, trình độ, bản lĩnh, dũng khí, tích cực, tự giác, thường xuyên, liên tục đấu tranh chống lại những quan điểm, luận điệu, xuyên tạc, sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mặt khác, cần tiếp tục nỗ lực, tự giác, tự học tập, tự nghiên cứu để có kiến thức sâu, rộng, vững chắc; có trình độ, bản lĩnh, năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp vững vàng trong đấu tranh chống lại các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, khả năng và hoạt động thực tiễn đấu tranh của giảng viên ở Học viện Lục quân sẽ được nâng lên về mọi mặt, tăng thêm “sức đề kháng”, “sức miễn dịch”; vừa đấu tranh và vừa bảo vệ được mình trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ ba, xây dựng môi trường sư phạm quân sự lành mạnh, tốt đẹp. Môi trường sư phạm quân sự lành mạnh tốt đẹp là nơi tạo ra những giá trị Chân, Thiện, Mỹ, sẽ tạo ra những yếu tố thuận lợi cần thiết cho giảng viên thêm yêu quý, toàn tâm, toàn ý gắn bó với nghề, ngoài nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy còn tích cực tham gia đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, Học viện Lục quân cần quan tâm xây dựng môi trường sư phạm quân sự lành mạnh, tốt đẹp, tạo ra điều kiện môi trường thuận lợi, khơi dậy, phát huy khả năng tích cực, lao động sáng tạo, tự giác của người giảng viên trong đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đó, cần tập trung xây dựng Học viện Lục quân chính quy, mẫu mực tiêu biểu, với không gian kiến trúc hiện đại, trang bị cơ bản đầy đủ các thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết phục vụ cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học; giảng viên có điều kiện thuận lợi trong nghiên cứu, giảng dạy và đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.  

Các vấn đề trên là một chỉnh thể thống nhất, trong quá trình thực hiện phải tiến hành đồng thời thì mới mang lại hiệu quả cao. Thông qua đấu tranh làm thất bại mọi mưu đồ đen tối của các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay./.


Tác giả: KMLNTTHCM. Đào Văn Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?