• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.314
Tháng 09 : 94.347
Tháng trước : 116.207
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số biện pháp đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên mạng Internet hiện nay ở Học viện Lục quân

Hiện nay mạng Internet ở Việt Nam được phổ cập và phát triển tương đối rộng rãi; chúng ta không phủ nhận vai trò quan trọng và những đóng góp to lớn của Internet trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước, trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đồng thời cũng là diễn đàn xã hội để mọi người cùng chia sẻ những ý tưởng, suy nghĩ của bản thân về các vấn đề trong cuộc sống, trong hoạt động xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích của Internet mang lại thì mặt trái của nó là không hề nhỏ; đặc biệt là các thế lực thù địch đã triệt để tận dụng mạng Internet để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam. Vì vậy, nhận thức đúng âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, từ đó tích cực đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên mạng Internet là rất cần thiết.

Hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên mạng Internet được các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiến hành đối với Việt Nam hiện nay là chống phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó, lĩnh vực tư tưởng, văn hóa được xác định là một trọng điểm. Chúng tập trung tăng cường cả "nhịp độ" và "cường độ" để xuyên tạc, tuyên truyền chống phá vào các thời điểm nhạy cảm, như chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử đại biểu Quốc hội hoặc hội đồng nhân dân các cấp; hoặc khi có những sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội, đối ngoại nổi bật ở trong nước. Các tổ chức phản động ở nước ngoài (đảng Việt Tân, đảng Nhân bản Xã hội,…) và các phần tử cơ hội chính trị chống đối ở trong nước (Tổ chức Xã hội dân sự, Con đường Việt Nam…), tăng cường truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam trên các báo điện tử, trang tin điện tử, blog cá nhân. Chúng kết hợp đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” với việc khuyến khích, tạo điều kiện, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta.

Do đặc thù của Internet là tốc độ truyền thông tin nhanh, diện tham chiếu rộng, thông tin gần như tức thì, tính “tự do” tương đối của những chủ thể thông tin, khả năng “gây nhiễu” lại khá rộng… nên những quan điểm sai trái trên mạng Internet có khả năng ảnh hưởng nhanh, rộng đến nhiều đối tượng. Thực tế cho thấy thời gian qua không ít thông tin trên mạng đã gây hoài nghi, hoang mang trong xã hội, nhất là một bộ phận trí thức và thanh niên, đây là đối tượng thường xuyên tiếp cận với phương tiện này. Do đó, chúng ta cần phải xác định nhiều giải pháp đồng bộ, có sự chung tay góp sức của toàn bộ hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội và sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, của các lực lượng, nhất là lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình” trên mạng Internet (lực lượng 47) để nâng cao hiệu quả phòng chống “Diễn biến hòa bình” trên mạng Internet hiện nay.

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp đối với hệ thống thông tin nói chung, mạng Internet nói riêng.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp đối với hệ thống thông tin nói chung, mạng Internet nói riêng có ý nghĩa quan trọng và quyết định hàng đầu đến sự vững vàng trên trận địa chính trị – tư tưởng của mỗi cơ quan, khoa, đơn vị trong Học viện. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng là tăng cường sự chỉ đạo, định hướng chính trị tư tưởng cho mọi thành viên trong đơn vị cần nâng cao nhận thức khi tiếp cận thông tin, mạng Internet, nhất là các cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội có nội dung xấu, độc. Định hướng chính trị là việc chỉ rõ những vấn đề cần đấu tranh, những nội dung cần đi sâu phân tích lý giải, những mục tiêu cần phải đạt tới. Sự định hướng còn bao gồm cả việc kiểm tra không để lọt các bài, các ấn phẩm có nội dung xấu xuất hiện trên các trang mạng chính thống.

Hai là, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên mạng Internet.

Đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên mạng Internet là cuộc đấu tranh khó khăn và phức tạp, để đạt được hiệu quả tuyên truyền, chống phá, các thế lực thù địch thường huy động nhiều lực lượng và đầu tư nhiều tiền của, ứng dụng nhiều thành tựu của khoa học công nghệ vào việc truyền bá, xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; chúng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, đa dạng về hình thức, nhưng chủ yếu là dựa trên các sự kiện để làm sai lệch bản chất của sự kiện, lồng ghép ý kiến chủ quan, áp đặt nhằm mục đích để cho mọi người nghi hoặc, hiểu không đúng về bản chất của sự kiện; chúng lồng ghép những tin thật, tin giả với nhau hoặc để ẩn sau những sự kiện thật tạo ra luồng tư tưởng xấu trong nhân dân, trong nội bộ đơn vị. Do đó, với các cấp ủy đảng, chỉ huy đơn vị phải thường xuyên nắm vững diễn biến tình hình trong cơ quan, đơn vị mình; tập trung giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ thấy được chống “Diễn biến hòa bình” nói chung, trên mạng Internet nói riêng là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc quyết liệt, toàn diện trên mọi lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh, đối ngoại từ đó tích cực tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch.

Ba là, phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng trong Học viện tham gia đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên mạng Internet.

Nếu như chỉ dựa vào lực lượng chuyên trách (lực lượng 47) thì khó có thể giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này. Do đó, phải huy động sức mạnh của các tổ chức, các lực lượng, của mọi cán bộ, đảng viên; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác cách mạng, ý thức tự giác, hành động tích cực trong phê phán, đấu tranh chống các quan điểm sai trái. Tổ chức lực lượng trong các cơ quan, khoa, đơn vị, thực hiện thường xuyên nhiệm vụ đấu tranh chống quan điểm sai trái trên mạng Internet. Tổ chức các lực lượng chuyên trách, kịp thời ngăn chặn không để các quan điểm sai trái phát tán trên mạng Internet có điều kiện tác động vào các đối tượng trong Học viện. Đấu tranh, phê bình trực diện đối với những cá nhân cơ hội, lệch lạc về chính trị ngay từ các cơ quan, khoa, đơn vị. Chú trọng việc tổ chức, định hướng các tổ chức đoàn thanh niên, phụ nữ, công đoàn tham gia đấu tranh đối với các quan điểm và hành động sai trái của các phần tử cơ hội chính trị và các thế lực thù địch trên mạng Internet.

Đồng thời, phải thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chất lượng lực lượng chuyên trách, hạt nhân nòng cốt cả về lý luận, thực tiễn và khả năng ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên mạng Internet. Cùng với công tác đấu tranh chống địch phá hoại về tư tưởng chính trị, cần tăng cường công tác quản lý nội bộ, không để địch lợi dụng, kích động, lôi kéo, chia rẽ. Mặt khác, cần đáp ứng những nhu cầu thông tin của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong Học viện cũng có nghĩa là tạo điều kiện cơ bản và thiết thực giúp họ tránh khỏi sự “lôi kéo, kích động” từ các nguồn thông tin từ bên ngoài.

Bốn là, thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên mạng Internet.

Đổi mới phương pháp, mở rộng các phương thức thông tin truyền thông đa dạng, phong phú, sinh động, thuyết phục. Thông tin về từng sự kiện, hiện tượng, vấn đề cần được khai thác, phát hiện từ nhiều góc độ, bình diện khác nhau, tránh được sự đơn điệu, trùng lắp và một chiều, kết hợp nhiều thể loại, nhiều hình thức. Các bài viết tham gia đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” phải có đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn, phân tích một cách sâu sắc, dù khẳng định hay bác bỏ, dù mềm mại hay đanh thép đều phải có sức thuyết phục. Mỗi cơ quan, khoa, đơn vị cần xây dựng chương trình hành động cụ thể trên cơ sở chỉ đạo chung; bám sát đặc điểm đối tượng, khai thác nguồn tin và tổ chức lưu chuyển thông tin phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Phải có sự phối hợp chặt chẽ, phân công cụ thể, xác định rõ nội dung đấu tranh, mục tiêu cần đạt tới. Tuy nhiên, việc đấu tranh phải tiến hành thường xuyên, liên tục, không ngắt quãng.

Động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân tham gia diễn đàn mở để trao đổi các ý kiến, quan điểm khác biệt trên trang mạng (website) của Học viện. Đây là diễn đàn để một mặt chúng ta tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội, nhưng mặt khác, mọi cán bộ, học viên, nhân viên có thể tham gia trao đổi – tranh luận hoặc phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Khuyến khích mọi cán bộ, nhân viên xây dựng các trang blog cá nhân và tham gia trên các trang mạng xã hội như facebook, twitter tạo diễn đàn tranh luận, trực tiếp đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch./.


Tác giả: KSPQS. Lương Đức Đại
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?