• :
  • :
Học viện Lục quân: "Kiên định vững vàng - Đoàn kết nhất trí - Chủ động sáng tạo - Khắc phục khó khăn - Hoàn thành nhiệm vụ"
Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC HCM

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Phòng, chống diễn biến hòa bình

Giáo dục chính trị
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 300
Tháng 05 : 47.416
Tháng trước : 29.436
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác Thông tin khoa học quân sự với vấn đề nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị ở Học viện Lục quân

Trong thời đại ngày nay, thông tin có một vị trí, vai trò rất quan trọng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực tiễn cho thấy, thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng, kịp thời là cơ sở vô cùng quan trọng để đề ra những quyết sách đúng đắn, theo đó sẽ mang lại thành công. Hằng ngày, hằng giờ, mỗi phút, mỗi giây, lượng thông tin khổng lồ tác động trực tiếp đến chúng ta, mang lại cả những yếu tố tích cực và tiêu cực.

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang triệt để lợi dụng sự phát triển của Internet, của các trang mạng xã hội để tăng cường các hoạt động chống phá, lan truyền những thông tin sai trái, bịa đặt, bóp méo, xuyên tạc sự thật, kích động, gây ảnh hưởng đến việc định hướng tư tưởng dư luận, gây tâm lý hoang mang, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội. Vì vậy, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bên cạnh những thuận lợi là những khó khăn, thách thức to lớn.

Trong bối cảnh đó, công tác Thông tin khoa học quân sự (KHQS) của Học viện trong thời gian vừa qua đã quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bám sát đặc điểm tình hình nhiệm vụ của Quân đội và Học viện. Qua đó, chủ động tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy,  Ban Giám đốc Học viện về công tác Thông tin KHQS, bảo đảm thông tin nhanh, kịp thời, chính xác, có định hướng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Học viện những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; phổ biến các thành tựu, tri thức khoa học quân sự, khoa học công nghệ trong ngoài nước; những kinh nghiệm chiến đấu và nghệ thuật quân sự, góp phần bổ sung, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên trong Học viện.

Năm 2019, công tác Thông tin KHQS của Học viện đã đạt được những thành tích tốt; đã tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các mặt công tác khác, từng bước phát triển vững chắc, có chiều sâu; tạo ra nhiều sản phẩm thông tin có chất lượng. Nội dung thông tin ngày càng đa dạng, phong phú, được phân tích, chọn lọc kỹ càng. Công tác Thông tin KHQS đã kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội trên thế giới, khu vực và đất nước cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ theo kênh riêng của mình. Qua đó, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) của Học viện; góp phần bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội và Học viện, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội trong thời kỳ mới.

Ban Giám đốc Học viện kiểm tra hoạt động của Thư viện Học viện Lục quân

Đối với hoạt động CTĐ, CTCT của Học viện trong năm 2019 vừa qua, Phòng Thông tin KHQS đã kịp thời cung cấp thông tin cho hoạt động định hướng tư tưởng, nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm của bộ đội. Đã phối hợp xây dựng nhiều phim giáo dục, tuyên truyền, nổi bật là phimHọc viện Lục quân với việc thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2014-2019 và phương hướng những năm tiếp theo; phim “Những kết quả nổi bật của Học viện trong năm 2019”… Tổ chức chu đáo các đợt trưng bày sách, báo, ảnh, các sản phẩm Thông tin KHQS, nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm: Chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp Học viện; chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Hội QPTD, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam. Tổ chức trưng bày sách, báo, ảnh và thông tin tuyên truyền phục vụ Hội thảo khoa học Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn” góp phần khẳng định tầm vóc lịch sử, giá trị tư tưởng, lý luận và ý nghĩa hiện thực Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Hoạt động triển lãm sách, báo, ảnh và các sản phẩm Thông tin KHQS

Đặc biệt là trong năm qua, đồng chí Giám đốc Học viện đã trực tiếp giới thiệu Chuyên đề về tình hình biển, đảo hiện nay cho cán bộ, giảng viên, học viên và cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương. Những thông tin của đồng chí Giám đốc Học viện cung cấp là thông tin chính thống, có hàm lượng khoa học cao. Qua đó, đã kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho các đối tượng, củng cố niềm tin, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Học viện và cán bộ, đảng viên ở các địa phương được nghe giới thiệu Chuyên đề đối với việc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đồng chí Giám đốc Học viện giới thiệu Chuyên đề về tình hình biển, đảo hiện nay

Các bài báo trên chuyên mục Khoa học Xã hội và Nhân văn quân sự đã góp phần cung cấp các tri thức khoa học, những thông tin chính xác, chỉ ra những bài học kinh nghiệm trong tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT; những thông tin có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, đóng góp quan trọng vào việc nghiên cứu, giảng dạy, và định hướng nhận thức tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn Học viện cũng như toàn quân. Các tin, bài viết, bài báo trên chuyên mục đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” đã nêu cao tính chiến đấu, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ Học viện.

Có thể khẳng định rằng, những hoạt động Thông tin KHQS trong năm 2019 đã góp phần quan trọng trong nâng cao hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, công tác quản lý của người chỉ huy, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT của Học viện; góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Học viện vững mạnh toàn diện.

Trước những diễn biến hết sức nhanh chóng của tình hình thế giới, khu vực và trong nước; sự tác động mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư đem lại cả vận hội, thời cơ và thách thức mới, để công tác Thông tin KHQS thời gian tới tiếp tục hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT trong Học viện, cần thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp cơ bản sau:

Một là, công tác Thông tin KHQS của Học viện cần phát huy những kết quả, thành tựu trong thời gian qua, thường xuyên quán triệt và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, bám sát tình hình thực tiễn, nắm chắc nhiệm vụ của Học viện, chủ động triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện, sâu rộng trên tất cả các mặt hoạt động Thông tin KHQS.

Hai là, tích cực, chủ động hợp tác, liên kết trao đổi thông tin với các đơn vị trong và ngoài Quân đội để thu thập thông tin KHQS bảo đảm phong phú về nội dung, hàm lượng khoa học cao; tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp cung cấp thông tin phù hợp với đặc điểm tình hình, kịp thời, nhanh chóng, bảo đảm tính định hướng đến cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ những thông tin quan trọng về tình hình thế giới, đất nước, Quân đội và Học viện.

Ba là, chủ động phối hợp nâng cao chất lượng trưng bày, triển lãm sách, tranh ảnh, tài liệu, hiện vật, chiếu phim nhân các sự kiện trọng đại, nhân các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của Đảng, của Quân đội và Học viện. Tổ chức các buổi Thông tin khoa học chất l­­ượng ngày càng cao; tăng cường mời cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có uy tín ở các cơ quan, đơn vị ngoài Học viện đến giới thiệu chuyên đề, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm tiến hành các hoạt động CTĐ, CTCT và xây dựng đơn vị cho cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện.

Bốn là, tăng cường phối hợp, trao đổi chặt chẽ, thống nhất giữa hai cơ quan Phòng Thông tin KHQS và Phòng Chính trị trong tiến hành và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động Thông tin KHQS và hoạt động CTĐ, CTCT; đồng thời bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên của 2 cơ quan.

Năm là, nâng cao chất lượng các bài viết và cung cấp nhiều hơn thông tin về khoa học xã hội và nhân văn quân sự; tăng cường đăng các tin, bài đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng HCM, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ Học viện thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tuyên truyền sâu rộng các tập thể điển hình, cá nhân tiên tiến trong các phong trào thi đua. Đẩy mạnh các hoạt động của lực lượng 47, tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh phản bác kịp thời các thông tin xấu độc, góp phần xây dựng môi trường văn hóa sư phạm lành mạnh trên tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật, Chiến dịch và Trang Thông tin điện tử của Học viện.                                                                                    

Với vị trí, vai trò rất quan trọng của công tác thông tin KHQS đối với hoạt động CTĐ, CTCT ở Học viện; tin tưởng rằng trong thời gian tới, công tác thông tin KHQS sẽ phát huy được thế mạnh và tiềm năng của mình, có nhiều đóng góp mới để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, góp phần xây dựng Học viện ngày càng chính quy, tiên tiến, mẫu mực, tiêu biểu./.

P.Đ.C


Tác giả: PCT. Phạm Đình Công
Nguồn: Học viện Lục quân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo mới
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
GIAO DIỆN

Bạn thấy giao diện của trang website Học viện Lục quân như thế nào?